Τη δημιουργία φορέα διαχείρισης στις Κουκουναριές προτείνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Σκιαθος»

Τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης στις «Κουκουναριές » αλλά και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή προτείνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Σκιάθος»  με επιστολή  που  κατέθεσε  στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αναλυτικά στην  επιστολή του Συλλόγου  αναφέρεται:
Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την όψη της παραλίας των Κουκουναριών, που έχει βελτιωθεί αισθητά με την καθιέρωση των συγκεκριμένων τύπων όμπρελοκαθισμάτων και των κενών διαχωριστικών μεταξύ αυτών. Ωστόσο όπως σας γνωστοποιούμε τα τελευταία χρόνια με επιστολή μας, με το πέρας της εβδομάδας καθαριότητας «Όλοι Μαζί Σκιάθος Καθαρή», διαπιστώνουμε περιπτώσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης και υποβάθμισης (τελευταία επιστολή Αρ. πρωτ. 30/3/2012 2501).
Αναγκαίες  ενέργειες  είναι:  η απομάκρυνση των σκουπιδιών και o ευπρεπισμός του περιβάλλοντος χώρου της αποθήκης  που διατηρεί ο Δήμος στο βιότοπο, η επισκευή της ξύλινης περίφραξης μεταξύ δάσους και παραλίας, η απομάκρυνση ξερών κλαδιών από τον ευρύτερο χώρο του βιότοπου, ως επικίνδυνα αναφλέξιμα υλικά.
Αξίζει να σημειωθεί πως στη  βάση δεδομένων Natura 2000, αναφέρεται πως ο πλούσιος υπόοφος των αείφυλλων πλατύφυλλων, η συσσώρευση ξηρού υλικού (στρωμνή), η έλλειψη φωτός και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις, χειροτερεύουν αφ' ενός τις υδατικές συνθήκες για την ανάπτυξη της Κουκουναριάς και αφ' ετέρου καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη τη φυσική της αναγέννηση.
Επιπροσθέτως η προσέγγιση των τουριστικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση περιηγητικών πλόων  στην παραλία για την μεταφορά λουόμενων από τουριστικές περιοχές έκτος Σκιάθου προκαλεί τεράστια προβλήματα. Αφού ο τεράστιος αριθμός των επισκεπτών διαταράσσει έντονα την οικολογική ισορροπία της παραλίας. Τίθεται ακόμα κυρίαρχο θέμα κινδύνου, αφενός των επισκεπτών αφού η πρόχειρη προβλήτα δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και αφετέρου των ανυποψίαστων λουόμενων ελλείψει οριοθέτησης ζωνών προσέγγισης των πλοίων.
Ως άμεση λύση προτείνεται η απαγόρευση τέτοιου είδους πλοίων στην παραλία και εναλλακτικά την παραμονή τους στο λιμάνι της Σκιάθου.
Όπως θα γνωρίζετε ο Σύλλογος μας έχει διοργανώσει σειρά δράσεων και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία και ανάδειξη της μοναδικής φυσικής ομορφιάς του βιοτόπου των Κουκουναριών, όπως  από το 2006 ετήσιο καθαρισμό κατά την  εβδομάδα εθελοντισμού για το περιβάλλον «Όλοι Μαζί Σκιάθος Καθαρή», δενδροφύτευση  με την περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου (2010), εκδήλωση για τα Special Olympics Athens 2011 (2010), πρωτοβουλία για την τοποθέτηση δύο ενημερωτικών πινακίδων (2010), ενημέρωση(5 πινακίδες) και προστασία (5 ξύλινες περιφράξεις) του  προστατευόμενου φυτού pancratium maritimum (2010) δράση καθαρισμού συμμετέχοντας στο Let’s do it Greece (2012), εκτενή περιγραφή της περιοχής στην έντυπη ενημερωτική έκδοση (5.000 έντυπα) του Συλλόγου (2012),ευπρεπισμό του χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων, στην δυτική είσοδο της παραλίας (2012).
Πέραν όμως από περιστασιακές παρεμβάσεις και δράσεις και για να αντιμετωπιστεί ολιστικά το φαινόμενο της υποβάθμισης της περιοχής Natura 2000 «Κουκουναριές και η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή» προτείνουμε τη δημιουργία  Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον Ν. 2742/99.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του Ν. 2742/99  μπορεί να συσταθεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως Φορέας Διαχείρισης  με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών που ορίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, όπως  «Κουκουναριές και η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή» με κωδικό GR 1430003.
Οι Φορείς Διαχείρισης διοικούνται από επταμελή ως ενδεκαμελή διοικητικά συμβούλια που συγκροτούνται από εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ, του Υπουργείου Γεωργίας, άλλων αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργείων της οικείας περιφέρειας και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών, επιστημονικών και παραγωγικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, από ειδικούς επιστήμονες. Ο  πρόεδρος ορίζεται από το ΥΠΕΚΑ και είναι πρόσωπο με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής. Το ΔΣ αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία του φορέα τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων. Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να συνιστάται Επιστημονική Επιτροπή από μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού  Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με σκοπό την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα τη διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία  του Φορέα Διαχείρισης.
Οι πόροι του Φορέα Διαχείρισης είναι από επιχορηγήσεις του ΥΠΕΚΑ, άλλα Υπουργεία, οργανισμοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, το ΕΤΕΡΠΣ και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με την χρηματοδότηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικών με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Φ.Δ..
Γνωρίζοντας πως η χαρακτηρισμένη ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  (κωδικός ΑΤ 5080113) και η  μόνη προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 στο Δήμο Σκιάθου (SCI)  με κωδικό GR 1430003  «Κουκουναριές και η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή» με τη χερσαία έκταση στο 30% και τη θαλάσσια στο 70%, ανήκει στο Δήμο και στην ΕΤΑΔ, θα θέλαμε τη θετική σας γνωμοδότηση, συνεργασία και καθοδήγηση για να προχωρήσουμε στις περαιτέρω ενέργειες.
Στους δύσκολους και αβέβαιους καιρούς που ζούμε, είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη, η ευθύνη και η υποχρέωση να προστατεύσουμε, με κάθε δυνατό μέσο, τόπους μοναδικού φυσικού κάλλους που απλόχερα μας προσφέρει το νησί γιατί αποτελούν το μεγάλο "κεφάλαιό" μας για σήμερα και για το μέλλον καταλήγει  η ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!