Τι προτείνει το ΤΕΕ για τα απορρίμματα στην ανατολική Κρήτη

Το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενασχόληση με το σχεδιασμό της διαχείρισης των Απορριμμάτων. Μετά την επίσημη θεσμοθέτηση του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων τον Δεκέμβρη, το ΤΕΕ/ΤΑΚ ασχολήθηκε και πάλι επισταμένα με το ζήτημα και έλαβε μία απόφαση στις 21/04/2016 με θέμα «Περιφερειακός Σχεδιασμός Απορριμμάτων και Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κρήτη. Η επόμενη μέρα», την οποία κοινοποίησε επισήμως στους αρμόδιους φορείς της Κρήτης, όπου περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προτάσεις. Σύμφωνα με το ΤΕΕ ΤΑΚ τα αποτελέσματα του ΠΕΣΔΑ Κρήτης όσον αφορά τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση (σύστημα 6 κάδων με οργανικά, συσκευασίες, χαρτί, υπόλοιπα), τη δημιουργία «πράσινων σημείων» και την ενημέρωση - ενεργή συμμετοχή των πολιτών είναι πολύ φτωχά. Τα Τοπικά Σχέδια, με τον τρόπο που εκπονήθηκαν δεν συνέβαλαν στην ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων και των πολιτών, έτσι ώστε να αυξηθεί το μερίδιο ευθύνης και η συμμετοχή τους, και κινδυνεύουν να μετατραπούν σε απλά διαβατήρια για τη δημοπράτηση των ήδη προγραμματισμένων έργων.

Χωρίς να επεκτεινόμαστε περαιτέρω στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καταγράφουμε τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ που παρουσιάζοπυν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, η πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στηρίζεται στις βασικές αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση μιας οικονομικής και φιλικά περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όφελος των πολιτών. Συνοπτικά το ΤΕΕ/ΤΑΚ προτείνει:

1. Δραστηριότητες πρόληψης και ΔσΠ, σε επίπεδο δήμου, μέσω των οποίων επιδιώκεται η εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων, με ορίζοντα το χρονικό διάστημα μέχρι το 2020. Περιλαμβάνουν, κυρίως:
• Ένα δίκτυο κάδων για την προδιαλογή βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε διακριτά ρεύματα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε Δήμο. Εναλλακτικά μπορεί να σχεδιαστεί συλλογή πόρτα-πόρτα με ειδικές σακούλες. Ειδική πρόβλεψη θα γίνει για την ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέματα κλπ.). Ειδικοί κάδοι τοποθετούνται σε σχολεία και γειτονιές-πιλότους.
• Ένα δίκτυο μεγάλων «Πράσινων Σημείων» και μικρότερων «πράσινων περιπτέρων» με ωράριο λειτουργίας ή και «έξυπνων» μηχανικών σημείων διαλογής 24-ώρου.
• Ένα σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς, που αφορά στα αναγκαία οχήματα, στους χώρους στάθμευσης και στους σταθμούς μεταφόρτωσης, με την πρόβλεψη ότι θα υπάρχει σταδιακή μείωση της ανάγκης για μεταφόρτωση και μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων.
• Δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών και συγκεκριμένα:
α. Δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου για παράδειγμα μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων-συσκέψεων με κοινωνικούς φορείς.
β. Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, των επαγγελματιών καθώς και των επιχειρήσεων για την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων αλλά και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (πχ. ΑΕΚΚ, ΑΗΗΕ κτλ).
γ. Δράσεις υποκίνησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη ΔσΠ, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.
2. Δραστηριότητες διαλογής - διαχωρισμού- κομποστοποίησης σε επίπεδο δήμου. Περιλαμβάνουν, κυρίως:
• Χώρους υποδοχής και διαλογής των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών, με την πρόβλεψη ότι το υπόλειμμα, δηλαδή τα ανεπιθύμητα υλικά στους κάδους των ανακυκλώσιμων, θα μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνονται τα διακριτά ρεύματα.
• Πρόβλεψη ότι σταδιακά θα μειώνεται η ανάγκη για μεταφόρτωση και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων.
• Μονάδες διαχείρισης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων για την κομποστοποίηση με αερόβια, αναερόβια ή συνδυασμένη μέθοδο και την περαιτέρω συσκευασία και διάθεση του παραγόμενου κόμποστ αλλά και την αξιοποίηση του βιοαερίου (εφόσον παράγεται).
3. Αποκεντρωμένες μονάδες μηχανικής διαλογής των σταδιακά μειούμενων σύμμεικτων, με σκοπό την περαιτέρω ανάκτηση υλικών και με την πρόβλεψη στη διαστασιολόγηση τους ότι θα υπάρχει μέγιστο πλαφόν δυναμικότητας. Είναι ζήτημα τεχνικής - οικονομικής αξιολόγησης η εξυπηρέτηση του Δήμου από μια τέτοια υποδομή αλλά χρήζει και διερεύνησης διαδημοτικών συνεργασιών ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή υποδομή που να εξυπηρετεί πολύ μεγαλύτερη παραγωγή και να έχει ιδεατό δείκτη κόστους-οφέλους.
4. Οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης εφαρμογής της λογικής της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης, αφενός θα υποδέχονται ολοένα και λιγότερα σύμμεικτα, που θα αποτελούν το υπόλειμμα της διαδικασίας ανακύκλωσης και αφετέρου, θα υποδέχονται υπολείμματα με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά δεδομένου ότι θα αφαιρείται ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των οργανικών, των ειδικών και τοξικών αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων και συνεπώς θα έχουν μικρότερη περιβαλλοντική όχληση. Σε κάθε περίπτωση, οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ, θα περιληφθούν στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και οι χωροθετήσεις θα προκύψουν ως προϊόν μελέτης και ευρείας διαβούλευσης.
5. Προτείνουμε την δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης των στόχων μέχρι το 2020 του ΤΕΕ ΤΑΚ με παρουσία στα όργανα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ, Επιτροπές Περιφέρειας Κρήτης, ΤΣΔΑ στους Δήμους). Με αυτό τον τρόπο παρακολουθείται το χρονοδιάγραμμα και η εκπλήρωση των στόχων.
6. Να πραγματοποιηθεί συνέδριο σε συνεργασία και ΤΕΕ ΤΔΚ για την διαχείριση των απορριμμάτων σε συνεργασία και με ξένους φορείς για ανταλλαγή απόψεων τεχνολογιών και νομοθεσίας. Στόχος του συνεδρίου (workshop) είναι η συνάντηση ειδικών από την πολιτική, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο ώστε να ανταλλάξουν απόψεις για τα τρέχοντα ζητήματα και τις πολιτικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη που βασίζονται στις τεχνολογίες και εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων.
7. Αύξηση των τελών της τελικής ταφής απορριμμάτων για να λειτουργήσει ως αντικίνητρο στους δήμους και να μην οδηγούν προς διάθεση στους ΧΥΤΑ τα σύμμεικτα απορρίμματα.
8. Δημιουργία ενός ΦΟΔΣΑ με περιφερειακά τμήματα για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της διαχείρισης των απορριμμάτων. Σκοπός θα είναι η υλοποίηση και εποπτεία του ΠΕΣΔΑΚ καθώς μπορεί να αναθεωρεί τις πρακτικές του προς βελτίωση και θα μπορεί να παρακολουθεί όλο το σύστημα
εξυπηρετώντας όλους τους δήμους με ίσες διαδικασίες.
9. Ποιος θα είναι τελικός διαχειριστής και ωφελούμενος (έσοδα) από τις πωλήσεις υλικών αναλόγως το ρεύμα του αποβλήτου (βιοαπάβλητα, ανακυκλώσιμες συσκευασίες, χαρτί-χαρτόνι, γυαλί, σίδερο- αλουμίνιο, σύμμεικτα) 6 στο σύνολο.
10. Να θεσπίζει μέτρα για τη διαλογή του οργανικού βιοαποικοδομήσιμου υλικού στην πηγή για την εκτροπή μεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων από την ταφή. Προτείνουμε να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα από τους χώρους μαζικής εστίασης.
11. Να θεσμοθετεί κίνητρα για την ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης.
12. Να αναβαθμίζει και να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης και να δημιουργεί δίκτυα Πράσινων Σημείων. Προτείνουμε στοχευμένες δράσεις σε συγκεκριμένους χώρους όπως για παράδειγμα είναι τα σχολεία, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα της Κρήτης καθώς και τα μεγάλα συγκροτήματα δημόσιων υπηρεσιών.
13. Να αποκλείει σαφώς τις πανάκριβες τεχνολογίες καύσης, με τον πολίτη απλό καταναλωτή-παρατηρητή, να τροφοδοτεί συνεχώς τους αποτεφρωτήρες με σύμμεικτα απορρίμματα.
14. Να μετατραπεί η μονάδα βιοξήρανσης στο Δήμο Ηρακλείου σε ΕΜΑΚ (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης).
15. Κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών για να υλοποιηθεί με επιτυχία ο σχεδιασμός.
16. Να κατοχυρώνει το δημόσιο χαρακτήρα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση