Το Πράσινο Ταμείο επιχορηγεί τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ

του Θοδωρή Καραουλάνη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείο προχώρησε σε μία μη αναμενόμενη κίνηση: για πρώτη φορά το Πράσινο Ταμείο φτιάχνει φέτος χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν αποκλειστικά για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος!

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόταση του Προέδρου αποφάσισε τη δημιουργία του Μέτρου: “Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες” που εντάσσεται στον άξονα ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2017.

Η ονομασία του προγράμματος οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι είναι καταπληκτική καθώς από τη μία δίνει (στον τίτλο…) έμφαση στους πολίτες και από την άλλη «καλύπτει» το ό,τι αφορά χρηματοδότηση ΜΚΟ. Και μάλιστα για δράσεις ευαισθητοποίησης… Ακόμη και οι κρατικοί φορείς για να συμμετέχουν οφείλουν να έχουν επικεφαλής ΜΚΟ! Αυτά ούτε επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, που είχε ιδιαίτερη αδυναμία στις ΜΚΟ, δεν συνέβησαν… Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, σχεδόν όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και όλες τους οι δράσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ευαισθητοποίησης»…

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματείο μη κερδοσκοπικό, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή Κοινωφελές ίδρυμα στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.
2. Συμπράξεις αυτών μεταξύ τους
3. Συμπράξεις με επικεφαλής ΜΚΟ και συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.α.

Το πρόγραμμα “Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες” φαίνεται να έχει πιλοτικό χαρακτήρα, καθώς είναι προϋπολογισμού μόλις 800 χιλιάδων ευρώ. Έχει μπει όμως «οροφή» ανά δράση της τάξεως των 40 χιλιάδων ή 50 χιλιάδων ευρώ, που για δράσεις ευαισθητοποιήσεις είναι σημαντικά ποσά. Έτσι θα ενισχυθούν τουλάχιστον 17 σχέδια ΜΚΟ (ή περισσότερα, αν υπάρχουν μικρότεροι προϋπολογισμοί). Παράλληλα το Πράσινο Ταμείο θα βγάλει τα συμπεράσματά του για ενίσχυση ή μη του προγράμματος τις επόμενες χρονιές.

Οφείλουμε όμως να καταγράψουμε και τα «αρνητικά» σχόλια που κυκλοφορούν ήδη σε κύκλους του Υπουργείου στη Μεσογείων και στην Αμαλιάδος…  Από τη μία πλευρά ακούμε προβληματισμούς για τη δυνατότητα (ή τη… νομιμότητα) του Πράσινου Ταμείου για επιχορηγήσεις σε ΜΚΟ για δράσεις ευαισθητοποίησης. Και αυτό γιατί το κύριο μέρος των εσόδων του Πράσινου Ταμείου προέρχεται από το νόμο 4178 (και τους προηγούμενους…) για τα αυθαίρετα, όπου προβλέπονται σαφείς δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Και πολλοί αναρωτιούνται ήδη πως μειώνεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα αυθαίρετα μέσα από δράσεις ΜΚΟ… Από την άλλη τονίζεται ότι τα τελευταία χρόνια, μετά την κατάργηση των επιχορηγήσεων των Υπουργείων, οι δράσεις ευαισθητοποίησης «περνούσαν» μέσα από το ΕΣΠΑ που έχει συγκεκριμένες διαδικασίες, ενώ τώρα όλα θα γίνονται με απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.

Σύμφωνα με το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου σκοπός του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν:

α) την κλιματική αλλαγή,
β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
γ) την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και
δ) την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας,
με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός επίσης του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού μέτρου είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ΜΚΟ σε έργα την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν οργανωμένοι φορείς πολιτών.

Επιμέρους στόχους αποτελούν:

α) η επίτευξη συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των δράσεων του παρόντος προγράμματος, καθώς επίσης και μεταξύ του προγράμματος και άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και
β) η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις (για παράδειγμα χρηματοδότηση μιας δράσης που μπορεί με τη σειρά της να ενεργοποιήσει άλλες δράσεις με συναφείς στόχους).

Το μέτρο διακρίνεται σε δύο υπομέτρα:
Α. Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού
Β. Δράσεις προστασίας, περίθαλψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον ειδών άγριας ζωής

Ειδικός σκοπός του Υπομέτρου Α είναι η ενίσχυση καινοτόμων έργων πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης, που στοχεύουν στην υποστήριξη της επικοινωνίας, της διάδοσης των πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος.

Ειδικός σκοπός του Υπομέτρου Β είναι η ενίσχυση δράσεων πεδίου που αφορούν ειδικά την προστασία, περίθαλψη και επανένταξη ειδών άγριας ζωής.
Ο προϋπολογισμός του Υπομέτρου Α είναι 500.000 € και του Υπομέτρου Β 300.000 €.

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως του ποσού των 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στο Υπομέτρο Α και έως του ποσού των 40.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στο Υπομέτρο Β.

Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής του Χρηματοδοτικού Μέτρου “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Οι Άξονες (θεματικά πεδία) προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Μέτρου “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” είναι:

1. Κλιματική Αλλαγή
1.1. Σταθεροποίηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου.
1.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων με καινοτομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
1.3. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή
2. Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος
2.1. Βελτίωση της ποιότητας του νερού.
2.2. Βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών.
2.3. Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας από κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση χημικών ουσιών.
2.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.
2.5. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.
2.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προώθηση νέων καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.
2.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την καινοτόμο διαχείριση περιοχών του εξωαστικού χώρου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.
3. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος
3.1. Ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών μελετών και λοιπών σχετικών δράσεων.
3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών.
3.3. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
3.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.
3.5. Συμβολή στην προώθηση ή / και διάδοση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, εκδηλώσεων, βιβλίων και άλλων σχετικών εκδόσεων.
3.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων, πολιτικών ή δράσεων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων.
3.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας
3.8. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων.
3.9. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
4. Βιοποικιλότητα
4.1. Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση των φυσικών συστημάτων, των φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.
4.2. Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση