ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΨΙΜΟΤΗΤΑ: Ο ΑΔΜΗΕ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Κάλεσμα για εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου, που αποτελεί και το πρώτο απαραίτητο βήμα για να ξεκινήσει να εφαρμόζεται το μέτρο της διακοψιμότητας, απηύθυνε προς τους καταναλωτές ο ΑΔΜΗΕ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B/2861/28-12-2015 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται να καταρτίσουν Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου, οι προϋποθέσεις κατάρτισης, οι λόγοι ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, ο τρόπος προσδιορισμού, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονομικού αντισταθμίσματος των συμβαλλομένων σε αυτές καταναλωτών, η ανάκτηση από τον Διαχειριστή του Συστήματος των ποσών που καταβάλλονται ως οικονομικό αντιστάθμισμα και καθιερώνεται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου που συνάπτει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) («ο Διαχειριστής του Συστήματος») με τους καταναλωτές.

Ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις για παροχή Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου για Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύ μικρότερη ή ίση με 1GW ανά τύπο ΥΔΦ. Για κάθε τύπο ΥΔΦ ο Διαχειριστής του Συστήματος διενεργεί δημοπρασία. Ειδικότερα, για την πρώτη δημοπρασία της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου η Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 MW ανά τύπο ΥΔΦ, η δε διάρκεια των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου καθορίστηκε σε ένα μήνας. Η διάρκεια των επόμενων της πρώτης δημοπρασίας συμβάσεων καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ενώ οι λεπτομέρειες διενέργειας των δημοπρασιών καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος με τον Κανόνα Δημοπρασιών παροχής Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, που συντάσσει και δημοσιοποιεί ο ίδιος.

Προϋπόθεση συμμετοχής των καταναλωτών στις δημοπρασίες Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου είναι η εγγραφή τους στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ. Σημειώνεται ότι για την συμμετοχή σε μια δημοπρασία πρέπει η αίτηση εγγραφής να έχει κατατεθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε δημοπρασίας και η αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής να έχει εκδοθεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της σχετικής δημοπρασίας.

Σε συνέχεια των παραπάνω ο Διαχειριστής του Συστήματος με την παρούσα ανακοίνωση καλεί τους Καταναλωτές να εγγραφούν στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου. Με την εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου ο Καταναλωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898/11.12.2015 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ/2861/28-12-2015), όπως κάθε φορά ισχύει, του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς, των Κανόνων Δημοπρασιών παροχής Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, καθώς και των Γενικών Όρων της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου. Ακόμα ο Καταναλωτής αποδέχεται την αποκλειστική ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ 2 αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών κατά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου και η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά.

Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Για την εγγραφή των καταναλωτών στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

I. Οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

II. Υπάρχει δυνατότητα τηλεμέτρησης της εγκατάστασης του Καταναλωτή.

III. Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ανά Θέση Κατανάλωσης και ανά Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 5 MW.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου ανά Θέση Κατανάλωσης και ανά Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου:

1. Καταρχήν για κάθε Θέση Κατανάλωσης υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος (ή τον Διαχειριστή του Δικτύου για τους καταναλωτές Μέσης Τάσης) η Μέγιστη Ιστορική Ισχύς σε MW με ακρίβεια 0,1MW για το ημερολογιακό έτος 2016. Η Μέγιστη Ιστορική Ισχύς για το έτος 2016 ισούται με τη μέγιστη μετρούμενη ωριαία κατανάλωση ενέργειας σε MWh ανά ώρα για τη συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου του έτους 2010 μέχρι και 30η Νοεμβρίου του έτους 2015. Όσον αφορά σε νέες συνδέσεις χωρίς δεδομένα ωριαίων μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την προαναφερθείσα περίοδο για τον υπολογισμό της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες μετά την 30η Νοεμβρίου 2015 μετρήσεις ωριαίας κατανάλωσης ενέργειας μέχρι και το μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης.

2. Ο Καταναλωτής δηλώνει την Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύ για κάθε Θέση Κατανάλωσης και Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ) για το έτος 2016 με ακρίβεια 0,1 MW στην «Αίτηση Εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου» (βλ. παρακάτω). Η παραπάνω δήλωση της Μέγιστης Διατηρήσιμης Ισχύος ανά Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και Θέση Κατανάλωσης δεν μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Η Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ορίζεται ως το προκαθορισμένο μέγιστο επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος σε MW για το οποίο ο Καταναλωτής δεσμεύεται ότι έχει την 3 τεχνική δυνατότητα να μην υπερβαίνει μετά από Εντολή Περιορισμού Ισχύος του Διαχειριστή του Συστήματος.

3. Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σε MW, για το έτος 2016, για κάθε Θέση Κατανάλωσης και για κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ως η διαφορά της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος για τη Θέση Κατανάλωσης και της Μέγιστης Διατηρήσιμης Ισχύος που δηλώνεται από τον αιτούντα καταναλωτή για τη συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης.

Διαδικασία Εγγραφής

Για την εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου απαιτείται (α) η εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Καταναλωτών Διακοπτόμενου Φορτίου και (β) η εγγραφή κάθε Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Θέσεων Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου. Η εγγραφή των εταιρειών στο Μητρώο Καταναλωτών Διακοπτόμενου Φορτίου γίνεται άπαξ. Η εγγραφή κάθε Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Θέσεων Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου πραγματοποιείται άπαξ για κάθε ημερολογιακό έτος. Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή φακέλου από τον Καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Συστήματος ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

1. Αίτηση εγγραφής καταναλωτή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου. Υποβάλλεται μια αίτηση ανά εταιρεία. Δηλώνονται τα στοιχεία της εταιρείας, τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθμός Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, εφόσον υπάρχει, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση. Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα.

2. Αίτηση εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου. Ως Θέση Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου ορίζεται η Θέση Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είναι συνδεδεμένη στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και η οποία δύναται να περιορίζει μέχρι μιας συμβολαιοποιημένης ενεργού ισχύος (ή/και να διακόπτει την ενεργό ισχύ) για διάρκεια οριζόμενη κατά περίπτωση, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος (συμπεριλαμβανομένης και εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος 4 προς τον Διαχειριστή του Δικτύου αναφορικά με τους πελάτες Δικτύου).

Απαιτείται μια αίτηση ανά Θέση Κατανάλωσης που θα συμμετέχει στους Διαγωνισμούς Διακοπτόμενου Φορτίου. Στην παραπάνω αίτηση δηλώνονται τα γενικά στοιχεία Θέσης Κατανάλωσης, τα στοιχεία επικοινωνίας για θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, τα στοιχεία 24ωρης Επικοινωνίας για Έκδοση Εντολών Περιορισμού Ισχύος και η Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς ανά τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Έχουν καθοριστεί δύο Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), ο τύπος ΥΔΦ 1 και ο τύπος ΥΔΦ 2, οι οποίοι ανάλογα με το Χρόνο Προειδοποίησης, τη Μέγιστη Διάρκεια Εντολής, τη Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος διακρίνονται ως εξής: Τύπος ΥΔΦ Χρόνος Προειδοποίησης Μέγιστη Διάρκεια Εντολής Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος 12 ώρες 48 ώρες 144 ώρες 2 5 λεπτά 1 ώρα 24 ώρες Όσον αφορά τον Τύπο ΥΔΦ1 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι μία (1) ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι (3). Όσον αφορά τον Τύπο ΥΔΦ2 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι πέντε (5) ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι τέσσερις (4).

3. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης. Στην αίτηση εγγραφής του αιτούντος Καταναλωτή συνυποβάλλονται τα απαραίτητα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα, ενδεικτικά, έγγραφα από τα οποία προκύπτει η πλήρης ονομασία ή επωνυμία του Καταναλωτή με αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή του Αριθμού Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, αν πρόκειται για εταιρεία και ο ορισμός του νομίμου εκπροσώπου της. Ο Διαχειριστής ενδέχεται να ζητήσει από τον Καταναλωτή την προσκόμιση επιπλέον νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς επίσης και την προσκόμιση πρωτοτύπων ή επικυρωμένων, κατά περίπτωση, εγγράφων, σε περίπτωση που κατά την εύλογη κρίση του Διαχειριστή η προσκόμισή τους καθίσταται αναγκαία για την πληρότητα της τεκμηρίωσης της Νόμιμης Εκπροσώπησης του Καταναλωτή.

Ο φάκελος με την αίτηση έγγραφής αποστέλλεται προς τον Διαχειριστή του Συστήματος στην Διεύθυνση «ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ», υπόψη του Τομέα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Συναλλαγών. Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος. Σημειώνεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου αποτελεί πρόταση για σύναψη

Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, η οποία συνάπτεται για κάθε Θέση Κατανάλωσης με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για κάθε Τύπο ΥΔΦ και διέπεται υποχρεωτικά και απαρέγκλιτα από τους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες έχουν αποκλειστικά και μόνο οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση