Το ΥΠΕΝ απαιτεί να πάρει πίσω 86.000 ευρώ από τον Φορέα Διαχείρισης Αχέροντα - Καλαμά

Ποσό 85.843,93 ευρώ, ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος, απαιτεί να πάρει πίσω το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά (ΦΔΣΕΠΑΚ), σχετικά με την πράξη MIS 296360 που φέρει τίτλο «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας των Περιοχών Ευθύνης του Φορέα» και εντάχθηκε Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη».

Όπως εξηγεί το υπουργείο, στη σχετική απόφαση του Γιώργου Σταθάκη, η ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού επιβάλλεται λόγω «μη επιλεξιμότητας δαπανών».

Ειδικότερα, στην απόφαση γίνεται λόγος για χορήγηση αυθαίρετων επιδομάτων με αποφάσεις του ∆Σ του Φ∆ΣΕΠΑΚ, που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα, σημειώνεται ότι δεν τηρήθηκε η ορθή διαδικασία για την πληρωμή του προμηθευτή οχημάτων, επισημαίνεται η έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού στην προμήθεια αυτοκινήτων και πλωτού σκάφους και, τέλος, αναφέρεται ότι τα έξοδα μετακίνησης του αυτοκινήτου του Προέδρου του ΦΔ έχουν καλυφθεί βάσεις παραστατικών καυσίμων και όχι ως χιλιομετρική αποζημίωση, όπως θα έπρεπε.

Συγκεκριμένα:

  • (Υποέργο 1 – Ενέργεια 1 – Αμοιβές προσωπικού) Θέσπιση και χορήγηση αυθαίρετων επιδομάτων με αποφάσεις του ∆Σ του Φ∆ΣΕΠΑΚ τα οποία αφενός, υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα επιδόματα των ΚΥΑ 49534 και 49537 που ορίζουν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Φ∆ΣΕΠΑΚ και αφετέρου, αντίκεινται στο άρθρο 3 του Ν. 3833/2010.
  • (Υποέργο 1 – Ενέργεια 12 – Προμήθεια αυτοκινήτων) ∆εν τεκμαίρεται η τήρηση ορθής διαδικασίας κατά την πληρωμή του προμηθευτή οχημάτων , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 18129/18-4-2005 (ΦΕΚ 624/Β/2005) Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση κανονισμού οικονομικής διαχείρισης Φορέα ∆ιαχείρισης Στενών & Εκβολών Ποταμών Αχέροντα & Καλαμά».
  • (Υποέργο 1 – Ενέργεια 13 – Προμήθεια πλωτού σκάφους) Υποκαταστάθηκαν οι τύποι των προσφερόμενων εξωλέμβιων μηχανών του προμηθευόμενου σκάφους, χωρίς να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην παρ.5 του άρθρου 18 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου».
  • (Υποέργο 1 – Ενέργειες 12 και 13 – Προμήθεια αυτοκινήτων και προμήθεια πλωτού σκάφους) Ο Φ∆ΣΕΠΑΚ στη διακήρυξη του διαγωνισμού προέβλεπε Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 10% του αρχικού προϋπολογισμού της προμήθειας παραβιάζοντας την παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007 που καθορίζει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο ύψος του 5%, λειτουργώντας έτσι ανασταλτικά στον υγιή ανταγωνισμό.
  • (Υποέργο 1 – Ενέργεια 24 – Καύσιμα οχημάτων - πλωτού μέσου) Τα έξοδα μετακίνησης του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου του Προέδρου του Φ∆ καλύπτονται ως χιλιομετρική αποζημίωση και όχι βάσει παραστατικών καυσίμων, σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 18130/20-4-2005 (ΦΕΚ 624/Β/2005) Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Στενών & Εκβολών Ποταμών Αχέροντα & Καλαμά».

Όπως αναφέρεται, η απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή. Ο Φορέας οφείλει να επιστρέψει το εν λόγω ποσό εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ., στα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 3943 «Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής», προσκομίζοντας την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων και το σημείωμα κατάθεσης που τη συνοδεύει.

Τέλος, ο Φορέας ∆ιαχείρισης Στενών & Εκβολών Ποταμών Αχέροντα & Καλαμά οφείλει να προσκομίσει τα στοιχεία τεκμηρίωσης καταβολής του ποσού στην ∆/νση Προϋπολογισμού και ∆ημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε περίπτωση µη εμπρόθεσμης επιστροφής του ποσού, η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του χρέους θα γίνει σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ημοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).

Η συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με το υπουργείο, προσβάλλεται µε ένδικα μέσα εντός 60 ημερών από την έγγραφη κοινοποίησή της.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση