Το ΥΠΕΝ ζητεί πίσω 167.000 ευρώ από τον ΦΔ του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου

Ποσό 166.722,69 ευρώ, ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος, απαιτεί να πάρει πίσω το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, ως δικαιούχου της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου», με κωδικό MIS 340184.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της σχετικής απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, η ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού απαιτείται διότι στο Υποέργο 9 διαπιστώθηκε εκτέλεση εργασιών πριν από την πρόσκληση του Αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης. Το Υποέργο 9 αφορούσε την παρακολούθηση της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας. Σύμφωνα με την εκτίμηση κατάστασης του έργου, με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου του 2016, το Υποέργο 9 έχει ολοκληρωθεί, ήδη από το 2012, όμως κρίθηκε μη επιλέξιμο κατά την επιτόπια επαλήθευση της Μονάδας Γ της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

«Συνεπώς», αναφέρει η απόφαση, «το σύνολο του υποέργου θεωρείται μη επιλέξιμο διότι δεν είναι σύννομες οι διαδικασίες ανάθεσης, συμβασιοποίησης και παραλαβής κατά τις διατάξεις του Ν.2362/1995 "Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", του Π.∆. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου" και του Π.∆. 60/2007 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005"».

Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή. Ο ΦΔ του ΕΘΠΖ οφείλει να επιστρέψει το εν λόγω ποσό εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ., στα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 3943 «Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής», προσκομίζοντας την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων και το σημείωμα κατάθεσης που τη συνοδεύει.

Ο Φορέας οφείλει, ακόμη, να προσκομίσει τα στοιχεία τεκμηρίωσης καταβολής του ποσού στην ∆/νση Προϋπολογισμού και ∆ημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση µη εμπρόθεσμης επιστροφής του ποσού, η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του χρέους θα γίνει σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ημοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).

Η απόφαση, όπως επισημαίνεται, προσβάλλεται µε ένδικα μέσα εντός 60 ημερών από την έγγραφη κοινοποίησή της.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση