Τροποποίηση της απόφασης για το Υπομέτρο του ΠΑΑ για πρόληψη ζημιών σε δάση

Σε τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τον «Καθορισμό συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 226 Δράση 1 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.3 "Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων", του ΠΑΑ 2014-2020, με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων», προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, Σωκράτη Φάμελλου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, «τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 147790/2682/22-11-2016 Απόφασή μας ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε τους παραγράφους 2, 3 και 5.1 ως κάτωθι:

«2. Τη συνέχιση των πράξεων/έργων του συνημμένου Πίνακα, ανά Προϋπολογισμό και Δικαιούχο, στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Π.Α.Α 2014-2020, συνολικού Προϋπολογισμού μεταφερόμενων έργων/πράξεων 10.796.309,69€ στο Π.Α.Α. 2014-2020 (με ΦΠΑ), εκ των οποίων για εγγραφή στο ΠΔΕ είναι τα 10.633.268,45€ (με ΦΠΑ), συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης, ύψους 366.006,86€ που αναλύεται σε 133.856,72€ λόγω αύξησης ΦΠΑ και 232.150,14€ λόγω λοιπών δαπανών (σχετ. 6,7,31,44,45,46,48). Ο συνημμένος Πίνακας πράξεων/έργων, στον οποίο έχουν ενσωματωθεί οι εν λόγω μεταβολές, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Η τελική δαπάνη ενός εκάστου έργου, θα οριστικοποιηθεί κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της πράξης (Διαδικασία Ι.6.6 του ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), κατόπιν της υποβολής/έγκρισης του τελικού λογαριασμού.

«3. Τη χρηματοδότηση, από τη ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των πράξεων/έργων του συνημμένου πίνακα, όπως τροποποιήθηκε δια της παρούσας και ισχύει».

«5. Ο δικαιούχος του ενός εκάστου έργου/πράξης του συνημμένου Πίνακα, αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Να ολοκληρωθεί τo φυσικό αντικείμενο της πράξης/έργου, σύμφωνα με την ένταξή του στο Π.Α.Α 2014-2020 (συνεχιζόμενη πράξη του Μ 226.1), όπως αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα και Πίνακες των ανωτέρω (40), (41), (42), (45), (46) και (48) σχετικών, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών ενός εκάστου έργου από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) την 31-12-2019 (σχετ. 49).»

» Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 147790/2682/22-11-2016 Απόφασή μας (ΑΔΑ:6ΔΚΕ4653Π8-7ΑΦ)».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση