Τροποποίηση της απόφασης για τη Δράση διάνοιξης του δασικού οδικού δικτύου

Στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τον «Καθορισμό συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 125B του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 "Στήριξη σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας", Δράση 4.3.3 "Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου" του ΠΑΑ 2014-2020, με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων», προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, Σωκράτη Φάμελλου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, «τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 147789/2681/22-11-2016 Απόφασή μας ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε τους παραγράφους 2, 3 και 5.1 ως κάτωθι:

«2. Τη συνέχιση των πράξεων/έργων του συνημμένου Πίνακα, ανά Προϋπολογισμό και Δικαιούχο, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας», Δράση 4.3.3 «Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου» του Π.Α.Α 2014-2020, συνολικού Προϋπολογισμού μεταφερόμενων έργων/πράξεων 4.851.977,51 € στο Π.Α.Α. 2014-2020 (με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης των 68.725,16 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ (σχετ. 6 και 31). Η δαπάνη για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται συνολικά σε 4.536.235,83 € (με ΦΠΑ), συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης, ύψους 178.755,36 € (δαπάνη αύξησης ΦΠΑ 68.725,16€ και 110.030,20€ μη επιλέξιμες δαπάνες (σχετ. 6,7, 31,45,48,49). Ο συνημμένος Πίνακας πράξεων/έργων, στον οποίον έχουν ενσωματωθεί οι εν λόγω μεταβολές των οικονομικών στοιχείων ανά έργο/πράξη, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Η τελική δαπάνη ενός εκάστου έργου, θα οριστικοποιηθεί κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της πράξης (Διαδικασία Ι.6.6 του ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), κατόπιν της υποβολής/έγκρισης του τελικού λογαριασμού».

«3. Τη χρηματοδότηση, από τη ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των πράξεων/έργων του συνημμένου πίνακα, όπως τροποποιήθηκε δια της παρούσας και ισχύει».

«5. Ο δικαιούχος του ενός εκάστου έργου/πράξης του συνημμένου Πίνακα, αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 1) Να ολοκληρωθεί τo φυσικό αντικείμενο της πράξης/έργου, σύμφωνα με την ένταξή του στο Π.Α.Α 2014-2020 (συνεχιζόμενη πράξη του Μ 125 Β), όπως αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα και Πίνακες των ανωτέρω (40), (41), (42), (44), (45) και (49) σχετικών, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών ενός εκάστου έργου από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) την 31-12-2019 (σχετ. 50).»

» Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 147789/2681/22-11-2016 Απόφασή μας (ΑΔΑ: 7Φ364653Π8-ΘΘ7).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση