Τροποποιείται ο κανονισμός Άαρχους της ΕΕ - Τι αλλάζει στα περιβαλλοντικά θέματα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε σήμερα τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού Aarhus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Ο κανονισμός καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εφαρμόζουν τη διεθνή σύμβαση του Aarhus. Ο καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου αποτελεί τη συνέχεια προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2021 και το τελικό βήμα της διαδικασίας έγκρισης.

«Το Συμβούλιο έδωσε σήμερα το τελικό πράσινο φως για την έγκριση τροποποίησης του κανονισμού Aarhus. Πρόκειται για θετικό βήμα που ενισχύει τη δέσμευση της ΕΕ να συμμορφωθεί πλήρως με τη σύμβαση του Aarhus. Η τροποποίηση θα ενισχύσει το δικαίωμα των μελών του κοινού να ζητούν την επανεξέταση διοικητικών πράξεων και, ως εκ τούτου, θα βελτιώσει την πρόσβασή τους σε πληροφορίες και στη δικαιοσύνη και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.», τόνισε ο Andrej Vizjak, υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Σλοβενίας

Στόχος της τροποποίησης είναι να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση της ΕΕ με τη σύμβαση του Aarhus σχετικά με το δικαίωμα των μελών του κοινού να ζητούν την επανεξέταση μη νομοθετικών διοικητικών πράξεων τις οποίες θεσπίζει θεσμικό όργανο ή οργανισμός της ΕΕ, εάν οι πράξεις αυτές παράγουν νομικά και εξωτερικά αποτελέσματα και περιέχουν διατάξεις που ενδέχεται να αντιβαίνουν στο περιβαλλοντικό δίκαιο.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν:

να επεκταθεί η ενεργητική νομιμοποίηση πέραν των ΜΚΟ, επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο και σε άλλα μέλη του κοινού να ζητούν εσωτερική επανεξέταση διοικητικών πράξεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Τα μέλη του κοινού είτε καταδεικνύουν ότι τα δικαιώματά τους προσβάλλονται λόγω εικαζόμενης παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ότι θίγονται άμεσα από την εν λόγω προσβολή σε σύγκριση με το ευρύ κοινό· είτε καταδεικνύουν επαρκές δημόσιο συμφέρον και ότι το αίτημα υποστηρίζεται από τουλάχιστον 4000 μέλη του κοινού που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα σε τουλάχιστον 5 κράτη μέλη, με τουλάχιστον 250 μέλη του κοινού να διαμένουν ή να είναι εγκατεστημένα σε καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τα μέλη του κοινού εκπροσωπούνται από ΜΚΟ ή από δικηγόρο·

να περιλαμβάνονται στο πεδίο των διοικητικών πράξεων διατάξεις διοικητικών πράξεων που απαιτούν εκτελεστικά μέτρα σε εθνικό ή σε ενωσιακό επίπεδο·

να μην διαγραφεί από τον κανονισμό η εξαίρεση διοικητικών πράξεων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις (ζήτημα συμμόρφωσης που καλύπτεται από πιο πρόσφατη υπόθεση της επιτροπής συμμόρφωσης της σύμβασης του Aarhus)·
να καταστεί υποχρεωτική για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ η δημοσίευση των αιτήσεων επανεξέτασης και των σχετικών αποφάσεων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση