Υπογράφονται οι συμβάσεις για την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας

Ξεκίνησε η υπογραφή των συμβάσεων για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας για Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκο Ταγαρά. Τα σχέδια διαχείρισης, που θα υλοποιηθούν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, θα περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων.

Συγκεκριμένα ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς υπέγραψε τη σύμβαση για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης, προϋπολογισμού 742.439,07 € (με ΦΠΑ).

Ακολουθούν μέσα στο έτος οι συμβάσεις για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα :
• Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προϋπολογισμού 561.661,05 € (με ΦΠΑ) (σημειώνεται ότι η σύμβαση για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 28/9/2012).
• Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας προϋπολογισμού 1.045.985,85 (με ΦΠΑ)
Εντός των πρώτων μηνών του 2015 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την υπογραφή συμβάσεων για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας και για τα υπόλοιπα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.

Τα σχέδια αυτά θα καλύπτουν μεν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, αλλά θα εστιάζονται ιδίως:
• στην πρόληψη, όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας,
• την προστασία, με την λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή/και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγροτόπων, και
• την ετοιμότητα, για παράδειγμα μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμύρας.

Σχετικά με το θέμα ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς ,δήλωσε:
«Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, που σε λίγο ολοκληρώνονται για όλη τη χώρα, και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας αποτελούν το βασικό κορμό μίας εθνικής πολιτικής για τα ύδατα, που η χώρα αποκτά για πρώτη φορά. Μαζί με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων και τα σημεία υδροληψίας, όπως οι γεωτρήσεις, που πρόσφατα θεσμοθετήσαμε, περνάμε σε μία νέα εποχή ορθολογικής και αειφορικής διαχείρισης του νερού. Ίσως όλα αυτά ακούγονται τεχνικά και επιστημονικά. Από τη μία πλευρά είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά αφορούν τον καθένα μας και την καθημερινότητα του. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εθνική πολιτική για τα ύδατα θα έχουμε για πρώτη φόρα όλοι – κράτος, αυτοδιοίκηση, πολίτες – αποτυπωμένη, με επιστημονικά και τεχνικά ορθό τρόπο, την παρούσα κατάσταση και τις ανάγκες για το μέλλον. Θα ξέρουμε πόσο νερό υπάρχει σε κάθε περιοχή, τι έργα πρέπει να γίνουν για την προστασία του και την αειφορική του διαχείριση, ποιες είναι οι προτεραιότητες σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Και όλα αυτά θα γίνονται με ενιαίο σχεδιασμό μετά από ενδελεχή μελέτη. Οι εποχές που η πολιτεία έτρεχε πίσω από τα γεγονότα σε λίγο τελειώνουν οριστικά. Η χώρα προχωρά οργανωμένα και με σχέδιο και στα θέματα διαχείρισης υδάτων».

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», το ΥΠΕΚΑ και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ολοκλήρωσε και υπέβαλε στην ευρωπαϊκή βάση ΕΙΟΝΕΤ:
α) επικαιροποιημένα δεδομένα για τις ιστορικές πλημμύρες που καταγράφονται στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και έχουν προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις.
β) τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας για το σύνολο της επικράτειας

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το πρώτο στάδιο εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ και Οδηγίας που αφορά στην «Προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας» και τον προσδιορισμό των «Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας» ανά Υδατικό Διαμέρισμα. Για την εφαρμογή των επόμενων σταδίων της Οδηγίας έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ και συμβασιοποιούνται μελέτες, όπως αυτές που υπογράφηκαν σήμερα από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Νίκο Ταγαρά, σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας και θα περιλαμβάνουν για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, τους Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας, τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και τα Σχεδία Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. Επιπλέον έχει δημοπρατηθεί και εκπονείται από 28-9-2012 πιλοτική μελέτη, με το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται από την Οδηγία, για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου με τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου, εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ».

Ο βασικός στόχος της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Με την Οδηγία δημιουργείται το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, το οποίο επεκτείνει και συντονίζεται στενά με την Οδηγία Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά. Η νέα αυτή Οδηγία προβλέπει, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, μια διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών, η οποία υλοποιείται σε τρία στάδια:
• Σε πρώτο στάδιο τα Κράτη Μέλη θα πρέπει έχουν προβεί σε προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να προσδιορίσουν, με τον τρόπο αυτό, τις περιοχές με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.
• Ακολούθως, σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να εκπονήσουν, χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κλπ.).
• Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές πρέπει να καταρτισθούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων. Τα σχέδια αυτά θα καλύπτουν μεν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας αλλά θα εστιάζονται ιδίως στην πρόληψη (όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας), την προστασία (με την λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή/και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγροτόπων) και την ετοιμότητα (π.χ. μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμύρας).

Τα τρία αυτά στάδια θα επαναλαμβάνονται σε εξαετείς κύκλους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτίμηση των μακροπρόθεσμων εξελίξεων. Στις περιπτώσεις διεθνών λεκανών απορροής ποταμών, για τα στάδια αυτά πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών για να μην μετατεθούν τα προβλήματα από τη μια περιοχή στην άλλη. Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην κατάρτιση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμυρών και τα σχέδια, οι εκτιμήσεις και οι χάρτες κινδύνου θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Περισσότερες πληροφορίες για την οδηγία και τα σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών θα βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!