ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 6.670 ΕΥΡΩ

Χρηµατοδοτικά κίνητρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους να φυτέψουν δέντρα σε σειρές, κόβοντας έκταση από αρδευόµενες εκτάσεις ή βοσκοτόπια, προσφέρει το νέο Μέτρο 8,2 «Ενίσχυση γεωργοδασικών συστηµάτων», που θα τρέξει ξεχωριστά από την «Πρώτη ∆άσωση», και αναµένεται να ανοίξει το δεύτερο µισό του 2016.

Δένδρα µπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε µορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεµο. Σε 25, 10 και 4 δέντρα ανά στρέµµα χωρίζεται η πριµοδότηση, για «δασογεωργικά» και «δασολιβαδικά» συστήµατα.

Στο Μέτρο αυτό θα ενισχύονται «∆ασογεωργικά» (ηµιορεινές) και «∆ασολιβαδικά» (πεδινές, ορεινές) συστήµατα που θα συντηρούν οι δικαιούχοι, και θα πριµοδοτείται το κόστος εγκατάστασης των δέντρων και η συντήρησης των εν λόγω συστηµάτων.

∆ασογεωργικά συστήµατα

∆ασογεωργικά ονοµάζονται τα συστήµατα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι) για ηµιορεινές περιοχές. Σε ένα τέτοιο σύστηµα τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραµµές µε ελάχιστη απόσταση µεταξύ τους µεγαλύτερη από 10 µέτρα, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται γεωργικά µηχανήµατα. Η απόσταση µεταξύ των δέντρων στην ίδια γραµµή θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 4 µέτρα.

Εντούτοις, δένδρα µπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε µορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεµο και να δηµιουργηθεί µια ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια ζωή. Ο µέγιστος επιλέξιµος αριθµός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 25 δέντρα στο στρέµµα.

∆ασολιβαδικά συστήµατα

∆ασολιβαδικά ονοµάζονται τα συστήµατα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών φυτών/ ζώων στην ίδια επιφάνεια για πεδινές και ορεινές περιοχές. Η ελάχιστη πυκνότητα µπορεί να είναι στα 0,5 δέντρα/στρέµµα και η µέγιστη επιλέξιµη στα 4 δέντρα/στρέµµα ανάλογα µε την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιµατικές συνθήκες.

∆ικαιούχοι και ένταση ενίσχυσης

Οι δικαιούχοι είναι ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους. Η µέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο 80% του επιλέξιµου ποσού της επένδυσης για την εγκατάσταση αγροδασικών συστηµάτων και στο 100% της ετήσιας πριµοδότησης για τη συντήρησή τους για µια 5ετία
Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι οι εξής :

Κόστος εγκατάστασης:

εδαφολογική ανάλυση, γεωργοδασοκοµική µελέτη,   βελτίωση εδάφους,   προετοιµασία χώρου εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγµα λάκων, φύτευση, υποστήλωση κ.λ.π.),  προµήθεια φυταρίων,   δαπάνες άρδευσης, λίπανσης,   προστατευτικοί σωλήνες,   εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών,  περίφραξη

Κόστος συντήρησης:

Άρδευση,   δαπάνες για φυτοπροστασία,  λίπανση,   πότισµα,   καλλιεργητικές φροντίδες,   συντήρηση εξοπλισµού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.).

Τα επιλέξιµα δέντρα, είναι 39 είδη/ποικιλίες που ευδοκιµούν στις περιοχές.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση