Το έργο, σύμφωνα με το Ypaithros.gr, αφορά τη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοιχτών καλλιεργειών με την αξιοποίηση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ουσιαστικά, η πλατφόρμα θα αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ θα αναγνωρίζει και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του μικροκαλλιεργητή, του γεωργικού συμβούλου και των οργανώσεων που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία.

Τα κύρια δομικά στοιχεία της πλατφόρμας θα είναι οι σταθμοί συλλογής δεδομένων, οι οποίοι θα συνιστούν το δίκτυο συλλογής περιβαλλοντικών παραμέτρων και η υποδομή υπολογιστικού νέφους, που θα φιλοξενεί δεδομένα και θα εξυπηρετεί τις προηγμένες διαδικασίες συλλογής, ανάλυσης και σύνδεσης των δεδομένων μέσω της πλατφόρμας. Μάλιστα, στο προς ανάπτυξη δίκτυο συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων θα αξιοποιηθούν και οι κόμβοι του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ.

Τι θα προσφέρει η πλατφόρμα

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα πλαισιώνουν τη λειτουργία της πλατφόρμας, θα αξιοποιούν τα συλλεχθέντα δεδομένα του δικτύου μέτρησης, τα δορυφορικά δεδομένα, τις καταγραφές δεδομένων αγροτικής εκμετάλλευσης και τις επιτόπιες παρατηρήσεις εντός της καλλιέργειας, επιτρέποντας:

  • Την ψηφιακή διαχείριση των καλλιεργητικών εφαρμογών και χαρακτηριστικών των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου.
  • Την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και εδαφικών παραμέτρων κάθε αγροτεμαχίου.
  • Την παρακολούθηση των δεικτών κινδύνου προσβολής της καλλιέργειας με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων που έχουν αναπτύξει μοντέλα πρόγνωσης κινδύνων.
  • Την καταγραφή επιτόπιων παρατηρήσεων, όπως καταγραφή εντόμων σε εντομοπαγίδες, σημείων εδαφοληψιών κ.ά.
  • Τις μετεωρολογικές προγνώσεις μέσα από την αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ.
  • Την παρακολούθηση των καλλιεργειών για όλη την Ελλάδα, με αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων από το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).

Επιπλέον, μέσω της κεντρικής τεχνολογικής πλατφόρμας, θα υπάρχει δυνατότητα:

  • Παροχής πληροφοριακών δεδομένων με τη μορφή υπηρεσίας και αποδέκτες τους γεωργικούς συμβούλους, τις οργανώσεις παραγωγών, αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς. Με τον τρόπο αυτόν θα υπάρξει ακριβέστερη εφαρμογή εισροών με βάση τις ακριβείς ανάγκες των φυτών, με πολλαπλά οφέλη, όπως εξοικονόμηση χρημάτων (π.χ. από την ορθολογική χρήση αγροχημικών), ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής (π.χ. λόγω της κάλυψης των αναγκών των φυτών σε θρεπτικά και νερό με ακρίβεια) και προστασία του περιβάλλοντος.
  • Αξιοποίησης των επεξεργασμένων δεδομένων από την ερευνητική κοινότητα, την αποκεντρωμένη διοίκηση, το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλους φορείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα θα μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο υποβοήθησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών πιστοποίησης και ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιο αναλυτικά, το έργο θα στοχεύει στην κάλυψη των διαφορετικών και εδαφικών ζωνών καλλιεργήσιμης έκτασης, που αντιστοιχεί στο 60% της παραγόμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων. Το συνολικό σύστημα αναμένεται να εξειδικευτεί σε ένα σύνολο περίπου 20 καλλιεργειών, που ανήκουν στις σημαντικότερες από πλευράς παραγωγικότητας και εξαγωγιμότητας ομάδες καλλιεργειών που εντοπίζονται στην έκταση αυτή, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ (2017) ανέρχεται σε 15,5 εκατ. στρέμματα, και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Βέβαια, ο προσδιορισμός αυτών των καλλιεργειών θα οριστικοποιηθεί κατά την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου.

Θα αναπτυχθεί, λοιπόν, ένα πανελλαδικό δίκτυο μέτρησης μετεωρολογικών και εδαφικών παραμέτρων, με την εγκατάσταση 6.500 τηλεμετρικών σταθμών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των 13 περιφερειών της χώρας. Μέσω των σταθμών αυτών, που θα διαθέτουν κατάλληλους αισθητήρες, θα πραγματοποιείται η μέτρηση και η καταγραφή εδαφικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων, σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους μετεωρολογικούς σταθμούς της ΕΜΥ.

Από το χώμα στο κινητό

Το δίκτυο θα επιτρέπει την τοπική συλλογή των δεδομένων των διασυνδεδεμένων σταθμών σε έναν κεντρικό σταθμό – πύλη, και από εκεί θα προωθούνται μαζικά προς την κεντρική υποδομή, που θα υλοποιηθεί, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η τεχνολογική πλατφόρμα, που θα υλοποιηθεί, θα χρησιμοποιείται για τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία, τον συνδυασμό και τον διαμοιρασμό των δεδομένων και άλλων πληροφοριών. Τα δεδομένα θα προέρχονται από το δίκτυο επίγειων σταθμών, δεδομένα παρατήρησης της γης, σχετικά με τις εισροές και εκροές της εκμετάλλευσης, τις καλλιεργητικές ενέργειες, αλλά και από τρίτα συστήματα (όπως ερευνητικές υποδομές). Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η πανελλαδική υποδομή σταθμών συλλογής δεδομένων, καθώς θα αποτελέσει την κυριότερη πηγή δεδομένων της πλατφόρμας.

Με λίγα λόγια, η πλατφόρμα θα είναι ένα ανοιχτό σύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα σε φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα και υποδομή, αλλά και στα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να συνεργαστούν στον σχεδιασμό και στη δημιουργία νέων υπηρεσιών γεωργίας ακριβείς, και άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα συμβάλουν στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής.

Εν όψει διαγωνισμού

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, και αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή και η αξιολόγηση των προτάσεων και παρατηρήσεων, στόχος είναι να τρέξει ο διαγωνισμός μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, και με την ανάδειξη του αναδόχου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να ολοκληρωθεί εντός 12μηνου από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως επισημαίνεται από την ΕΔΕΤ ΑΕ, η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.