Έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα

Η greenagenda παρουσιάζει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα το οποίο θα χρηματοδοτήσει δράσεις στο πλαίσιο και των έξι προτεραιοτήτων της Αγροτικής Ανάπτυξης — με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, καθώς και στην αποκατάσταση, τη διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων, που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία.

Εγκρίθηκε πριν από δυο 24ωρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και σε αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες της Ελλάδας για την αξιοποίηση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 5,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020 (EUR 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από εθνική συγχρηματοδότηση).Το ελληνικό ΠΑΑ επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας, στη διατήρηση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Θα διατεθεί ενίσχυση στους αγρότες για να καλυφθεί ποσοστό 10,3 % των γεωργικών εκτάσεων βάσει συμβάσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 12,1 % για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και το 10,7% για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους. Αναμένεται ότι 6. 300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν επενδυτική στήριξη για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό και 23. 900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση. Επιπλέον, πέραν των 8. 300 γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα λάβουν στήριξη για την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, τοπικών αγορών και για δραστηριότητες προώθησης ενώ περίπου 600 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αγρο-διατροφικό τομέα θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Η στήριξη της γνώσης και της καινοτομίας καταλαμβάνει ποσοστό που υπερβαίνει το 6 % της προβλεπόμενης δημόσιας δαπάνης με τη δημιουργία περίπου 86. 640 θέσεων κατάρτισης, για γεωργούς και αγροτικές επιχειρήσεις. Το ΠΑΑ θα παρέχει επίσης στήριξη για την τοπική ανάπτυξη σε Ομάδες Τοπικής Δράσης, μέσω της πρωτοβουλίας Leader καλύπτοντας σχεδόν το ήμισυ του αγροτικού πληθυσμού και θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες περίπου στο 10%του πληθυσμού της υπαίθρου, περιλαμβανομένων των υποδομών τεχνολογίας της πληροφορίας (π.χ. ευρυζωνικό διαδίκτυο).

Η στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί το 2ο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, μέσω του οποίου παρέχεται σε κάθε κράτος μέλος συγκεκριμένο ποσό χρηματοδοτικής συμμετοχής της ΕΕ για τη εφαρμογή σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο συγχρηματοδοτούμενων πολυετών προγραμμάτων. Συνολικά για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, προβλέπονται 118 προγράμματα. Με το νέο Κανονισμό για την Αγροτική Ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020 επιδιώκεται η επίτευξη στόχων μέσα από έξι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προτεραιότητες και τα σχετικά προγράμματα περιέχουν σαφείς στόχους προς επίτευξη. Επιπλέον, για τη βελτίωση του συντονισμού των δράσεων και τη μεγιστοποίηση των συνεργιών με τα άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συνάφθηκε Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με κάθε κράτος μέλος, στην οποία σκιαγραφείται η γενικότερη στρατηγική του για τις διαρθρωτικές επενδύσεις, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το παρόν έγγραφο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο θα εξυπηρετηθούν μέσω του ΠΑΑ οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Στο παράρτημα, ο πίνακας παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τους τομείς εστίασης με τους ειδικούς στόχους τους και τα διαθέσιμα ποσά που τους αντιστοιχούν.

  1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η Ελλάδα θα εφαρμόσει ένα ενιαίο εθνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Η χώρα καταλαμβάνει έκταση 13.1 621 km², εκ των οποίων το 82,2 % είναι αγροτικές και όπου κατοικεί το 44,1 % του πληθυσμού της χώρας. Από τις 723. 010 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, περισσότερες από τις μισές κατέχουν λιγότερα από 2 εκτάρια και ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος αποτελεί ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας. Η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού είναι ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μόνο το 12,6 % των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών και μόνο το 3,5 % όλων των διαχειριστών εκμεταλλεύσεων έχουν γεωργική κατάρτιση. Ο δείκτης που μετρά το βιοτικό επίπεδο των γεωργών ανέρχεται στο 64,4 % του βιοτικού επιπέδου των ατόμων, που απασχολούνται σε άλλους τομείς.

Ο γεωργικός τομέας συνεισφέρει κατά 3,7 % στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (2013) της χώρας. Όσον αφορά στην απασχόληση, η γεωργία αντιπροσωπεύει το 13,2 % και ο αγρο-διατροφικός τομέας το 3,3 % του συνόλου. Η οικονομική σημασία του τομέα είναι σημαντική, και ως εκ τούτου η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του με την άμβλυνση των διαρθρωτικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών περιορισμών, παραμένει βασική πρόκληση.

Οι Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς αντιπροσωπεύουν το 78,1 % της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ), το 53,9 % των οποίων είναι ορεινές περιοχές. Τα δάση καλύπτουν το 50 % της συνολικής έκτασης της χώρας και η βιολογική γεωργία καλύπτει το 3,8 % της ΧΓΕ. Οι αρδευόμενες εκτάσεις αντιπροσωπεύουν το 19,8 % της ΧΓΕ στην Ελλάδα και το 86 % του νερού καταναλώνεται από τη γεωργία, συχνά με σημαντικές απώλειες νερού. Ο δείκτης ανεργίας της Ελλάδας ανέρχεται στο 27,3 % (2013) και βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ.

  1. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΑ

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων, το Ελληνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει δράσεις στο πλαίσιο και των έξι προτεραιοτήτων της Αγροτικής Ανάπτυξης — με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, καθώς και στην αποκατάσταση, τη διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων, που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία. Τα σημεία, στα οποία επικεντρώνεται η κάθε προτεραιότητα, παρουσιάζονται εν συντομία πιο κάτω.

Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής, το ελληνικό ΠΑΑ αποσκοπεί στην στήριξη 530 έργων συνεργασίας, περιλαμβανομένων των έργων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας, καθώς και στην τόνωση της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού του αγρο-διατροφικού τομέα. Εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 86 640 θέσεις κατάρτισης, προκειμένου να ενισχυθεί η μεταφορά γνώσεων, κυρίως στους τομείς της περιβαλλοντικής συνείδησης και των καινοτόμων τεχνολογιών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πρακτική εφαρμογή τους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών

Περίπου 23. 900 γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα θα λάβουν στήριξη για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων για νέους γεωργούς και γύρω στις 6 300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα επωφεληθούν από στήριξη για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό τους. Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι οι νέοι γεωργοί θα επωφελούνται επίσης από κατάρτιση και υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης για τις επενδύσεις τους, στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων του προγράμματος.

Την οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία

Πάνω από 8 300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για τη δημιουργία βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, την ανάπτυξη των τοπικών αγορών, καθώς και οι δραστηριότητες προώθησης, και 600 επιχειρήσεις θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία

Η Ελλάδα έχει στόχο την αύξηση κατά 10,3 % της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 12,1 % για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και το 10,7 % για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους. Μέτρα για τη στήριξη της δάσωσης και της δημιουργίας γεωργο-δασοκομικών συστημάτων αποσκοπούν στο να υπαχθεί ένα μικρό ποσοστό της δασικής γης σε συμβάσεις διαχείρισης.

Αποδοτικότητα πόρων και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή

Η προτεραιότητα αυτή αποσκοπεί στη στήριξη μιας πιο αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων, ιδίως του νερού, και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Σχεδόν το 5 % της αρδευόμενης γης θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης του νερού άρδευσης μέσα από επενδύσεις σε σχετικές δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές. Αναμένεται ότι περίπου 51. 000 εκτάρια γης θα αρδεύονται στο μέλλον με πιο αποδοτικά αρδευτικά συστήματα. Η εν λόγω στήριξη σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, όπως επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, δράσεις μεταφοράς γνώσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναμένεται να συμβάλει ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα νερού από τη γεωργία, στη συνολική κατανάλωση νερού.

Κοινωνική ένταξη και για την τοπική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές

Το ήμισυ σχεδόν του αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας αναμένεται να καλυφθεί από στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, ενώ πάνω από το 10 % του αγροτικού πληθυσμού θα επωφεληθεί από βελτιωμένες υπηρεσίες και υποδομές ΤΠΕ. Οι δράσεις μέσω LEADER αποσκοπούν στη δημιουργία 2 000 νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, περίπου 3 140 δικαιούχοι θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία 2 860 θέσεων εργασίας.

Τα πέντε σημαντικότερα μέτρα του ΠΑΑ από την άποψη του προϋπολογισμού (συνολική δημόσια συνεισφορά) είναι:

- Ποσό 1 490 εκατ. EUR διατίθεται για επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

- Ποσό 1 101 εκατ. EUR διατίθεται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

-Ποσό 801,2 εκατ. EUR διατίθεται για τη βιολογική γεωργία

- 472,2 εκατ. ευρώ διατίθεται για γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για το κλίμα

- 438,1 εκατ. ευρώ διατίθεται για την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ενδεικτική δημόσια στήριξη για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ενδεικτική δημόσια στήριξη για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας                                 ΜΕΤΡΟ Συνολική Δημόσια Δαπάνη

(σε ευρώ)

      %
 

 

Προτεραιότητα 1: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές1

1α — Καινοτομία, Συνεργασία, μεταφορά γνώσεων

6,14 % των δαπανών ΠΑΑ

M 01 — Μεταφορά γνώσης
M 02 — Συμβουλευτικές υπηρεσίες
M 16 — Συνεργασία
1β — Έρευνα και καινοτομία

530 σχέδια συνεργασίας

M 16 — Συνεργασία
1γ — διά βίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση

86. 640 συμμετέχοντες σε εκπαιδεύση

M 01 — Μεταφορά γνώσης
 

 

 

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της γεωργίας και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών

 

 

834 664 199

2α — εκμετάλλευση επιδόσεων

Το 0,87 % των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ

6 300 γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για επενδύσεις για την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό

M 01 — Μεταφορά γνώσης 23 628 819 0,40
M 02 — Συμβουλευτικές υπηρεσίες                               8 985 809               0,115
M 04 — Επενδύσεις                            447 521 653              7,61
M 06 — Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων                            30 050 995              0,51
M 16 — Συνεργασία                             16 679 167             0,28
2β — Νέοι γεωργοί

Το 3,31 % των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για YF

23. 900 γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για την ανάπτυξη επιχειρήσεων για νέους γεωργούς

M 06 — Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 307 797 756 5,23
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεραιότητα 3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471 954 876

3α — Ανταγωνιστικότητα των παραγωγών

8 305 (1.15%) γεωργικές εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, τοπικών αγορών, μικρών αλυσίδων εφοδιασμού

600 επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής που λαμβάνουν στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία

M 01 — Μεταφορά γνώσης 6 393 681 0,11
M 03 — Συστήματα ποιότητας 51 860 054 0,88
M 04 — Επενδύσεις 290 409 291 4,94
M 09 — Ομάδες/Οργανώσεις παραγωγών 27 798 611 0,47
M 14 — καλή μεταχείριση των ζώων 12 980 584 0,22
M 16 — Συνεργασία 30 590 320 0,52
3β — διαχείριση κινδύνων

1. 500 (0.21%) γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνων

M 05 — Αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού 51 922 335 0,88
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεραιότητα 4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 471 610 496

4α — τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία υψηλής φυσικής αξίας και τοπία

Το 10,29 % της ΧΓΕ στο πλαίσιο σύμβασης

Το 0,10 % των δασικών εκτάσεων με σύμβαση.

70 000 χιλιάδες εκτάρια τα οποία καλύπτονται από ενέργειες μετά την αποκατάσταση ζημιών σε δάση

M 01 — γνώση

M 02 — Συμβουλευτικές υπηρεσίες

M 04 — Επενδύσεις

M 07 — Βασικές υπηρεσίες

M 08 — Δάση

M 10 — AEC

M 11 — Βιολογική Γεωργία

M 12 — NAT 2000 και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα

M 13 — ANC

M 16 — Συνεργασία

27 242 638

144 905 502

13 165 125

678 236

194 452 720

429 063 480

519 425 000

10 000 000

1 101 896 621

30 781 173

0,46

2,46

0,22

0,01

3, 31

7,30

8,83

0,17

18,74

0,52

4β — διαχείριση των υδάτων

ΧΓΕ υπό σύμβαση 12,08 %

0,04 % δασικής γης βάσει σύμβασης

4γ — διαχείριση του εδάφους

ΧΓΕ υπό σύμβαση 10,71 %

0,02 % δασικής γης βάσει σύμβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεραιότητα 5: Την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και τη στήριξη της στροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας

 

 

 

 

 

 

 

 

1 263 600 882

5α — αποδοτική χρήση του νερού

51 000 εκτάρια για την υποστήριξη της αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα

M 01 — Μεταφορά γνώσης 11 675 417 0,20
M 02 — Συμβουλευτικές υπηρεσίες 2 206 699 0,04
M 04 — Επενδύσεις 646 475 385 10,99
M 16 — Συνεργασία 19 470 876 0,33
5β — ενεργειακή απόδοση

€29 629 629 Συνολικές επενδύσεις για ενεργειακή απόδοση

M 01 — Μεταφορά γνώσης 1 945 903 0,03
M 04 — Επενδύσεις 13 333 333 0,22
5γ — ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

€123 103 425 Συνολικές επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

M 01 — Μεταφορά γνώσης 1 111 944 0,02
M 02 — Συμβουλευτικές υπηρεσίες 318 024 0,01
M 04 — Επενδύσεις 32 000 000 0,54
M 08 — Δάση 27 181 343 0,46
M 16 — Συνεργασία 6 490 292 0,11
5D — μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και NH 3

0,01 % ΜΖΚ που συνδέονται με σύμβαση.

ΧΓΕ υπό σύμβαση 0,73 %

M 02 — Συμβουλευτικές υπηρεσίες 3 926 627 0,07
M 04 — Επενδύσεις 1 333 333 0,02
M 10 — AEC 28 750 001 0,49
M 11 — Βιολογική Γεωργία 281 741 667 4,79
M 16 — Συνεργασία 1 667 917 0,02
5E — διατήρηση/δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

ΧΓΕ υπό σύμβαση 0,29 %

45 000 εκτάρια που καλύπτονται για την πρόληψη ζημιών στα δάση

M 01 — Μεταφορά γνώσης 3 057 847 0,05
M 02 — Συμβουλευτικές υπηρεσίες 1 398 658 0,02
M 04 — Επενδύσεις 32 582 635 0,55
M 08 — Δάση 117 909 480 2,01
M 10 — AEC 14 375 000 0,24
M 16 — Συνεργασία 14 648 501 0,25
 

 

 

 

 

Προτεραιότητα 6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

 

 

 

 

685 106 894

6α — διαφοροποίηση, ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας

3 140 δικαιούχοι θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές

2 860 θέσεις εργασίας που δημιουργούνται

M 06 — Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 100 237 583 1,70
6β — τοπική ανάπτυξη

46.44 % αγροτικού πληθυσμού που εμπίπτουν σε στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

75 000 (1,24%) άτομα σε αγροτικές περιοχές με βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές

2 000 θέσεις εργασίας (μέσω του Leader)

M 04 — Επενδύσεις 12 724 911 0,22
M 07 — βασικές υπηρεσίες 39 899 953 0,68
M 19 — Leader και τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 444 444 445 7,56
6γ — ΤΠΕ

Το 9,95 % του πληθυσμού με βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ)

M 01 — Μεταφορά γνώσης 2 779 861 0,05
M 02 — Συμβουλευτικές υπηρεσίες 515 978 0,01
M 07 — Bασικές υπηρεσίες 84 504 162 1,48
Μ 113 (Μέτρο που έχει διακοπεί) 82 666 667 1.44
Τεχνική βοήθεια (ΤΒ) 70.588.235 1,20
Συνολική δημόσια δαπάνη σε ευρώ 5 880 192 246 100,00

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση