Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για αντιφάσεις στον σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων

ΕΕρώτηση στη Βουλή προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ακριβώς για το θέμα που ανέδειξε σήμερα η Voria.gr, για τους περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης απορριμμάτων που δεν συμβαδίζουν με τον εθνικό σχεδιασμό και για μονάδες τύπου ΣΜΑ Ευκαρπίας, κατέθεσαν 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πίσω από το θέμα της ερώτησης «Αναντιστοιχία και αντίφαση μεταξύ στρατηγικής και προβλεπόμενων μέτρων διαχείρισης αστικών λυμάτων» επισημαίνεται ότι στους νέους ΠΕΣΔΑ δεν ακολουθείται η λογική του Εθνικού Σχεδιασμού με τις μικρότερες μονάδες και την έμφαση σε έργα τοπικής εμβέλειας με τα υποχρεωτικά τοπικά σχέδια διαχείρισης. Αντιθέτως, οι ΦΟΔΣΑ επιμένουν στα μεγάλα έργα και οι βουλευτές βλέπουν πίσω από αυτή την πρακτική μεγάλα συμφέροντα...

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις οχτώ ερωτήσεις που καταθέτουν προς τους συναρμόδιους υπουργούς, οι 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν και την ανάκληση και άρση της άδειας που δόθηκε στο ΤΙΤΑΝ για καύση, αποδεχόμενοι και το σχετικό αίτημα του Δήμου Παύλου Μελά.

«Παρακολουθούμε στενά το θέμα και δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Υπάρχει εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δεν είναι στην παλιά λογική των μεγάλων μονάδων κι αυτό οφείλουν να το καταλάβουν όλοι. Ορισμένοι επιμένουν στα ίδια και στα ίδια, επειδή προφανώς δε θέλουν να αλλάξουν λογική και θέλουν να συνεχίσουν κάποιοι να μονοπωλούν τη διαχείριση των σκουπιδιών. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να αποτρέψουμε λογικές όπως η καύση των σκουπιδιών ή τεράστιες μονάδες, που αντί να προστατεύουν τελικά βλάπτουν το περιβάλλον», δήλωσε ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και ένας από τους υπογράφοντες την ερώτηση, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης.

Η ερώτηση των 11 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ακόλουθη:

"Αναντιστοιχία και Αντίφαση Μεταξύ Στρατηγικής και Προβλεπόμενων Μέτρων Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων"

Ανατρέχοντας στην με αριθμό 49/15/12/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α' 174/15.12.2015) για την «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων», κεφ.«..1 . ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...», στη σελίδα 9166 αναφέρεται αυτολεξεί: «...., 5. Ανάκτηση Ενέργειας – Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων ...... οι έννοιες <Ανάκτηση Ενέργειας> και <Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων> στο ΕΣΔΑ ορίζονται ως οι πρακτικές ήπιας περιβαλλοντικής όχλησης, οι οποίες βάσει βιολογικών ή/και χημικών διεργασιών παράγουν δευτερογενή αέρια ή υγρά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Τέτοιες πρακτικές ενδεικτικά είναι: η ανάκτηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, η παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας αποδόμησης, η παραγωγή βιοντίζελ από απόβλητα έλαια κ.α. Μέθοδοι θερμικής ανάκτησης ενέργειας δευτερογενών στερεών καυσίμων όπως η καύση, η αεριοποίηση, η πυρόλυση ..... θεωρούνται διεργασίες υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης και βάσει της αρχής της προφύλαξης δεν ενδείκνυνται από τον παρόντα σχεδιασμό ...»

Η παραπάνω στρατηγική διαχείρισης στερεών αποβλήτων επαναλαμβάνεται αυτολεξεί και στη σελίδα 30681 της Κ.Υ.Α 51373/4684/2015 (ΦΕΚ Β' 2706/15.12.2015) περί «Κύρωσης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων».

Πώς όμως συμβιβάζονται όλα αυτά με όσα αναγράφονται στη σελίδα 9212 της προαναφερθείσας Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου: «Η ανάκτηση της ιλύος αστικού τύπου έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία ( ξήρανση, υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση – σταθεροποίηση, κ.λ.π) θα γίνεται μέσω ... χρήσης της ξηράς ιλύος ως δευτερογενές καύσιμο στην εγχώρια βιομηχανία και σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας ... Χρήσης της αφυδατωμένης ιλύος σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου με αναερόβια χώνευση ... Χρήσης της ιλύος επ' ωφελεία της γεωργίας, είτε κατόπιν κομποστοποίησης, είτε με απευθείας διάθεση στην γεωργία μετά από υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση – σταθεροποίηση και τηρούμενων των τιθέμενων προδιαγραφών ...... Αποκατάστασης τοπίου έπειτα από υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση – σταθεροποίηση και σχετική ξήρανση ...»;

Οι παραπάνω αλληλοαποκλειόμενες και νομικά ισοδύναμες εναλλακτικές επιλογές για την αξιοποίηση της αστικής ιλύος επαναλαμβάνονται αυτολεξεί και στη σελίδα 30727 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Μάλιστα στο σχήμα με αριθμό 6 και τίτλο «Διάγραμμα σχεδιασμού διαχείρισης ιλύων αστικού τύπου» στη σελίδα 9213 της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και στη σελίδα 30728 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης επαναλαμβάνονται οι παραπάνω αλληλοαποκλειόμενες και νομικά ισοδύναμες εναλλακτικές επιλογές και συμπληρώνονται με τη δυνατότητα σχεδιασμένης σύμμιξης της βιομηχανικής λυματολάσπης με αυτήν από αστική χρήση. Η βιομηχανική, ως γνωστόν, λυματολάσπη συνοδεύεται από υψηλή τοξικότητα που περιορίζει δραστικά τις δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί η αστική ιλύς ως γεωργικό λίπασμα αλλά και για την παραγωγή βιοαερίου, όπως άλλωστε αναφέρθηκε στην με αριθμό 15/12/2015 κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα «Πανελλαδικό Πρόγραμμα παραγωγής αερίου, ηλεκτρισμού και λιπασμάτων από υφιστάμενες και νέες μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά το πρότυπο της Ζυρίχης» και σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς περιβαλλοντικές πρακτικές αξιοποίησης της αστικής λυματολάσπης.

Σημειώνουμε ότι το έτος 2011 παρήχθησαν 174.000 τόνοι αστικής λυματολάσπης σύμφωνα πάντα με την προαναφερθείσα ΠΥΣ στην σελίδα 9170 αυτής αλλά και σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ στην σελίδα 30685 αυτής.

Επίσης αναφέρουμε την από 12/06/2015 διεθνή ημερίδα με θέμα «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την Κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας» που πραγματοποίησε στην Αθήνα η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και χαιρέτησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος. Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) είναι ο Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΑΕ Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ. Στην ημερίδα συμμετείχαν μεταξύ άλλων: α) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμέντου με θέμα ομιλίας «τσιμέντο και σκυρόδερμα, η συμβολή μας στην κυκλική οικονομία», β) εκπρόσωπος της ΤΙΤΑΝ (επίσημος χορηγός της ΕΕΔΣΑ) με θέμα ομιλίας «υλοποιώντας συνέργειες κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα με στόχο την αειφορία», γ) εκπρόσωπος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (επίσημος χορηγός της ΕΕΔΣΑ) με θέμα ομιλίας «η διαχείριση απορριμμάτων με έργα ΣΔΙΤ», δ) στέλεχος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΑΠΕΝ με θέμα ομιλίας «Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία: Ωθήσεις οπισθέλκουσες και αναγκαιότητα ρυθμιστικών κινήτρων» καθώς και ε) στέλεχος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύλωσης (ΕΟΑΝ) με θέμα «Η Ανακύκλωση ως βασικός μοχλός στην πορεία προς μια Κυκλική Οικονομία – Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα».

Επίσης αναφέρουμε την από 15/01/2016 ημερίδα του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα «Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων» η οποία χαιρετίστηκε από α) τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και β) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στην εν λόγω ημερίδα μίλησαν μεταξύ άλλων και α) ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ και Διευθυντής Περιβάλλοντος της ΑΕ ΤΙΤΑΝ με θέμα «Η συνεισφορά της τσιμεντοβιομηχανίας στην κυκλική οικονομία», και β) στέλεχος της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ με θέμα «Παραγωγή καυσίμου από ΑΣΑ για ενεργειακή αξιοποίηση σε σταθμό τηλεθέρμανσης και στην τσιμεντοβιομηχανία – Η περίπτωση της μονάδας ΜΒΤ του Δήμου Σόφιας».

Επισημαίνουμε ότι η ΑΕ Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ συγκαταλέγεται και καταχωρείται ως ουσιαστικός συνδιαμορφωτής στην προετοιμασία και διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ για την Ανάπτυξη, Έρευνα και Καινοτομία 2014-2020, όπως αποδεικνύεται στις σελίδες 665, 668 και 669 του εγγράφου με τίτλο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και παρελήφθη στις 12/12/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αριθμό παραλαβής SFC2014 όπου και αναφέρεται «... Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς και κοινωνικοί εταίροι που εκπροσωπήθηκαν και διαδραμάτησαν ουσιαστικό ρόλο στην προετοιμασία και στη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «... 100. Mediterra Mastiha Shop.... 101 Εβροφάρμα ΑΒΕΕ ... 102. ΡόδαξΑγρο.... 103. KORRES...104. Facets.....107. SARMED.... 108. TRADE LOGISTICS (FOURLIS)... 109. A-B VASILOPOULOS...110. Goldair....111. HealthCareCybernetics....112.Apivita...113. Mind Business Solutions..... 114. Τιτάνας...115. S&B..».

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. κ. υπουργοί:

1) Αποτελεί «πρακτική ήπιας περιβαλλοντικής όχλησης» η χρήση της ξηράς ιλύος ως δευτερογενές καύσιμο στην εγχώρια βιομηχανία και σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας;

2) Σε ποιες διεθνείς βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές στηρίζεται και στοιχειοθετείται το Σχέδιο με αριθμό 6 και τίτλο «Διάγραμμα σχεδιασμού διαχείρισης ιλύων αστικού τύπου» στη σελίδα 9213 της 49/15/12/2015 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου και στη σελίδα 30728 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 51373/4684/2015;

3) Με βάση ποιες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αξιολογείται η χρήση ξηράς ιλύος ως δευτερογενές καύσιμο για την εγχώρια βιομηχανία ως ισοδύναμη - από άποψη καταλληλότητας ως προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της προαναφερθείσης Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου - με την χρήση αφυδατωμένης ιλύος σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου με αναερόβια χώνευση;

4) Υπάρχουν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που να επιτυγχάνουν και τα δύο, δηλαδή τόσο την παραγωγή ενέργειας όσο και την παραγωγή γεωργικών λιπασμάτων με την αξιοποίηση της αστικής λυματολάσπης; Σε καταφατική περίπτωση, γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται οι εν λόγω βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ως άμεσης και υπέρτερης ρυθμιστικής προτεραιότητας σε σχέση με τις πρακτικές που εισάγουν η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και η Κοινή Υπουργική Απόφαση;

5) Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τη θεσπιζόμενη αυτή αναντιστοιχία-αντίφαση ανάμεσα στη στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων και στα προβλεπόμενα για τη διαχείριση-επεξεργασία της αστικής λυματολάσπης μέτρα;

6) Επιχειρηματικά σχέδια που προβλέπουν την χρήση της ξηράς ιλύος, ως δευτερογενές καύσιμο στην εγχώρια βιομηχανία και σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας θα τύχουν χρηματοδότησης από προγράμματα του ΕΣΠΑ;

7) Πώς δικαιολογείται πολιτικά η στέρηση 174.000 τόνων επεξεργασμένης αστικής λυματολάσπης από την αγροτική χρήση ως γεωργικό λίπασμα με ταυτόχρονη αξιοποίηση αυτής ως καύσιμο στην εγχώρια βιομηχανία;

8) Θα προβεί ο αρμόδιος Υπουργός σε αποδοχή της αίτησης θεραπείας που υπέβαλλε ο Δήμος Παύλου Μελά και θα άρει (ανακαλέσει) την άδεια καύσης που δόθηκε στην ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ στις 30/01/2014 διά της με αριθμό 184217/3014 απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΚΑ με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό 118946/03-10-2006 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων .... της εταιρείας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ...";

Οι ερωτώντες βουλευτές: Μηταφίδης Τριαντάφυλλος, Βάκη Φωτεινή, Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία, Γιαννακίδης Ευστάθιος, Θηβαίος Νικόλαος, Θελερίτη Μαρία, Μιχελογιαννάκης Ιωάννης, Ντζιμάνης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Νικόλαος, Σεβαστάκης Δημήτριος, Τριανταφύλλου Μαρία.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση