Ανοίγουν οι προσκλήσεις Leader για αναπτυξιακές

Βάσει των παλαιών τους απορροφήσεων και το συνολικό τους έργο στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 θα αξιολογηθούν μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που θέλουν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των νέων Leader, σύμφωνα με το προσχέδιο της πρόσκλησης που ανήρτησαν οι διαχειριστικές αρχές εν όψει των προκηρύξεων.

Η πρόσκληση αφορά νέες και παλαιές ΟΤΔ που ενδιαφέρονται να «τρέξουν» τις δράσεις Leader με την ενίσχυση να φτάνει τα 80.000 ευρώ για την προετοιμασία των τοπικών τους προγραμμάτων. Οι δράσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να ανοίξουν μετά την τελική αξιολόγηση, επιλογή και ένταξη των 50 αναπτυξιακών που θα εκδόσουν τις ανάλογες προσκλήσεις.

Στην περίπτωση όπου δεν καλυφτεί ο απαιτούμενος αριθμός των 50 περιοχών, και με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν αδιάθετα ποσά από τη διαδικασία επιλογής των περιοχών, και εντός εξαμήνου από την ολοκλήρωση της παρούσας πρόσκλησης και επιλογής τοπικών προγραμμάτων, δύναται η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας. Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης του συνόλου των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, που θα υλοποιηθούν σε επίπεδο χώρας, θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31/12/2017, σύμφωνα και με το άρθρο 33 παρ. 4 του Καν (ΕΕ) 1303/2013.

Περιοχές εφαρμογής LEADER

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων όσον αφορά στο Μέτρο 19 των Προγραμμάτων μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νήσων του Νομού Αττικής, οι οποίες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Πρέπει να προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και της στρατηγικής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.

- Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους.

- Αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός. Ο προσδιορισμός του μόνιμου πληθυσμού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της τελευταίας επικυρωμένης γενικής απογραφής πληθυσμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Απόφαση 11247/28-12-2012 «αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011» ΦΕΞ Β/3465/28-12-2015, έτσι όπως ισχύει κάθε φορά).

- Οι αναφερόμενες παραπάνω διοικητικές διαιρέσεις (Δήμοι, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες) αφορούν σε αυτές που θεσπίστηκαν με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του Προγράμματος «Καλλικράτης» (βλ Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010) ή σε διοικητικές διαιρέσεις (όπως «Καποδιστριακοί» Δήμοι και Κοινότητες, Νομοί) οι οποίοι είχαν καθοριστεί με το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» (βλ. Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 224/τ.Α'/1997) και έχουν αντιστοιχηθεί στις νέες διοικητικές διαιρέσεις του «Καλλικράτη».

- Ειδικότερα, για την εφαρμογή του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.

Δικαιούχοι πρόσκλησης

Στη πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν εταιρικά σχήματα (ΟΤΔ) ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης LEADER, τα οποία θα πρέπει να στοχεύουν σε μία ή σε περισσότερες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές.

Τα εταιρικά σχήματα, υφιστάμενα ή υπό σύσταση πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

- Να συνιστούν νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου – ιδιωτικού τομέα. Ως ενδεικτικοί εταίροι - μέτοχοι θα μπορούσαν να αναφερθούν: ΟΤΑ Α & Β βαθμού, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί Φορείς, Επιμελητήρια, φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

- Η εταιρική σχέση να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και όπου ισχύει το άρθρο 61 του ΚΑΝ (ΕΚ) 508/14

- Να δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης
- Το καταστατικό τους, ή το σχέδιο καταστατικού, να διασφαλίζει την δυνατότητα διαχείρισης δημοσίων / κοινοτικών κονδυλίων.

- Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του αντίστοιχα.

- Να μην αποτελούν εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του Ν. 3414/2005.

- Να προτείνουν Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων. Η ΕΔΠ θα πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στην οποία ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου. Το επίπεδο λήψης αποφάσεων μπορεί να συμπίπτει με το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φορέα, εφόσον αυτό καλύπτει την αναγκαία σύνθεση. Σε αντίθετη περίπτωση, ως επίπεδο λήψης απόφασης ορίζεται ειδική επιτροπή με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του φορέα η σύνθεσή της οποίας πρέπει να ικανοποιεί το ανωτέρω ποσοστό, ενώ παράλληλα η συμμετοχή φορέων που εκπροσωπούν συμφέροντα του Δημοσίου ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή να μην είναι μικρότερη του 30%. Όλες οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην ειδική επιτροπή στοχεύουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Η έδρα τους ή παράρτημα αυτού να βρίσκεται εντός της περιοχής εφαρμογής ή εντός Δήμου μέρος του οποίου περιλαμβάνεται στην περιοχή εφαρμογής.

Ειδικότερα, οι ΟΤΔ οι οποίες θα διαχειριστούν και πόρους από το ΕΤΘΑ απαιτείται να διαθέτουν και διαχειριστική ικανότητα.

Για το Προσχέδιο Πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ.

Για τα Κριτήρια Αξιολόγησης των δικαιούχων ΟΤΔ, πατήστε ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση