Τι προτείνει το Φόρουμ Βιομηχανίας για την ενέργεια

Παρουσιάστηκαν χθες τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των εργασιών του Φόρουμ Βιομηχανίας σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στην Πλατεία Κάνιγγος. Τα συμπεράσματα προλόγισαν εκ μέρους του Υπουργείου η Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη και πρόεδροι φορέων που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή του Φόρουμ όπως ο Πρόεδρος του ΣΕΒ - Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Θεόδωρος Φέσσας, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ – Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Γεώργιος Καββαθάς, ο Πρόεδρος – επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ - Κέντρου Ερευνών και Οικονομικού Προγραμματισμού Νικόλαος Θεοχαράκης, και εκ μέρους της Ελληνικής Ένωσης  Τραπεζών ο κ. Γιώργος Καμπουράκης.

Πέρα από τα πολλά και ενδιαφέροντα που περιλαμβάνονται στις προτάσεις του φόρουμ, για τομείς όπως οι δυναμικοί κλάδοι της βιομηχανίας, η διασύνδεση βιομηχανίας και καινοτομίας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, ξεχωριστή θέση στις προτάσεις πολιτικής που κατέληξαν οι φορείς που συμμετέχουν στο νέο αυτό θεσμικό όργανο συνεργασίας της Πολιτείας κατέχει ο τομέας της ενέργειας και ειδικότερα του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας.

Η Greenagenda εξασφάλισε το σύνολο των προτάσεων του Φόρουμ Βιομηχανίας για την ενέργεια, οι οποίες δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Πέρα από τις εκτεταμένες διαπιστώσεις (που παρουσιάζουμε σε άλλο σχετικό ρεπορτάζ), το Φόρουμ Βιομηχανίας κατέληξε σε ένα σύνολο προτάσεων για την ενεργειακή πολιτική που αφορά τη Βιομηχανία. Μάλιστα η Υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη τόνισε ότι το σύνολο των προτάσεων αυτών θα απασχολήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ώστε να προσωρήσουν οι αναγκαίες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις το συντομότερο δυνατόν, με στόχο την ενίσχυση της ανάκαμψης των βιομηχανικών επιχειρήσεων και τη στήριξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Οι προτάσεις τους Φόρουμ Βιομηχανίας έχουν ως εξής:

Kατευθύνσεις ενεργειακής πολιτικής για τη βιομηχανία

Για την ανάκαμψη της ελληνικής βιομηχανίας και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την κοινοτική πολιτική  για την ενέργεια, είναι αναγκαία η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής, η οποία θα εστιάζεται στα εξής:

  • μείωση του ενεργειακού κόστους και επανεκτίμηση των επιβαρύνσεων στο κόστος ενέργειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
  • άρση των στρεβλώσεων ή/και αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου οργάνωσης των εγχώριων αγορών ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός
  • εξορθολογισμό της φορολογικής πολιτικής στην κατανάλωσης ενέργειας, εξορθολογισµό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων κ.τ.λ.
  • Άμεση ενεργοποίηση προσωρινού συστήματος πληρωμών δυναμικότητας/ ευελιξίας και σχεδιασμός για τη λειτουργία μόνιμου ανταγωνιστικού μηχανισμού και μόνιμου μηχανισμού διασφάλισης ισχύος/ευελιξίας, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα
  • ανάπτυξη νέων εργαλείων χρηματοδότησης και κρατικών ενισχύσεων (π.χ φορολογικές απαλλαγές, χρηματοδότηση από τρίτους, κ.ά.) προς μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας με κριτήριο την ανταποδοτικότητα και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο εθνικής οικονομίας
  • συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία παράλληλα με τη μελέτη δυνατότητας καθεστώτων εξαίρεσης κρατικών ενισχύσεων και παροχής κινήτρων
  • ανάπτυξη νέων προϊόντων και αγορών για την ελληνική βιομηχανία προς εκμετάλλευση της τάσης και αναγκαιότητας για εξοικονόμηση ενέργειας
  • ενθάρρυνση επενδύσεων ιδιαίτερα για τις ΜμΕ σε τεχνολογίες βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος
  • υποστήριξη και οργάνωση των διαδικασιών διάγνωσης, ελέγχου και πιστοποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας
  • ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 50001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ  

Όσον αφορά τη  Βιομηχανία Εντάσεως Ενέργειας,  προτείνονται άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ για τη μείωση κόστους ενέργειας:
1.    Εξέταση δυνατότητας σύναψης διμερών συμβάσεων παραγωγών - μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών άμεσα στο μεταβατικό στάδιο έως την τελική κατάργηση του pool,  με φυσική παράδοση εκτός του pool για ποσότητες έως 15% της συνολικής ενέργειας που διακινείται μέσω του  pool
2.    Μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (ΕΤΜΕΑΡ, τέλος λιγνίτη, ρήτρα CO2) με εφαρμογή των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών για κρατικές ενισχύσεις των βιομηχανιών έντασης ενέργειας
3.    Εξασφάλιση πόρων για τη χρηματοδότηση του Μηχανισμού Αντιστάθμισης Εμμέσου Κόστους Εκπομπών για τα έτη 2016-2020
4.    Απαλλαγή από ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας συγκεκριμένων βιομηχανικών διεργασιών
5.    Κατάργηση της διάκρισης στο ύψος του συντελεστή ΕΦΚ  ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Μέσης Τάσης (5 Ευρώ/MWH) και Υψηλής Τάσης (2,5Ευρώ/MWH) για βιομηχανική χρήση
6.    Δραστική μείωση του συντελεστή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο για βιομηχανίες
7.    Ενεργοποίηση του μεταβατικού μηχανισμού πληρωμών δυναμικότητας/ευελιξίας
8.    Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την ακύρωση της αυθαίρετης οριζόντιας χρέωσης 4 Ευρώ/ΜWh ως τέλους Διανομής Φυσικού Αερίου
9.    Ακύρωση των ζητούμενων αυξήσεων μέχρι 50% στα τιμολόγια μεταφοράς αερίου (πρόταση ΔΕΣΦΑ)
10.    Αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες της ΔΕΠΑ και βελτίωση των επιμέρους όρων διεξαγωγής των δημοπρασιών με γνώμονα την αύξηση της ρευστότητας, μεταξύ άλλων επιβάλλοντας την back to back εφαρμογή των όρων upstream προμήθειας της ΔΕΠΑ στο διατιθέμενο μέσω δημοπρασίας προϊόν.
11.     Ευθυγράμμιση της μεθοδολογίας υπολογισμού της χρέωσης δικτύων μεταφοράς και διανομής που εφαρμόζεται για τους πελάτες Μέσης Τάσης με ετήσια κατανάλωση > 13Gwh με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην Υψηλής Τάσης για τον υπολογισμό της χρέωσης δικτύου Μεταφοράς.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ για το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας
1.    Πραγματικό άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την κατάργηση του υποχρεωτικού pool το αργότερο έως το τέλος 2017 μέσω των εξής δράσεων:
σχεδιασμός και εφαρμογή μόνιμου μηχανισμού διασφάλισης ισχύος/ευελιξίας σε αντικατάσταση του μεταβατικού
δυνατότητα σύναψης διμερών συμβάσεων μεταξύ παραγωγών -καταναλωτών
2.    Πραγματικό άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου, στην οποία με τις μεταβατικές ρυθμίσεις του ν. 4336/2015 και τις ελλείψεις στο θεσμό των δημοπρασιών της ΔΕΠΑ, ενισχύθηκαν μονοπωλιακά χαρακτηριστικά για την λειτουργία των ΔΕΠΑ και ΕΠΑ και δεν επετεύχθη ικανοποιητική ρευστότητα και ανάπτυξη ανταγωνισμού. Για το άνοιγμα της αγοράς  προτείνονται οι εξής δράσεις:
προώθηση του λογιστικού και λειτουργικού διαχωρισμού των ΕΠΑ
άμεση προώθηση της υπογραφής της συμφωνίας διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας για πρόσβαση τρίτων στην υφιστάμενη διασύνδεση
άρση των ρυθμίσεων που δημιουργούν εμπόδια πρόσβασης στην εγκατάσταση LNG της Ρεβυθούσας για τους περισσότερους εγχώριους χρήστες
3.    Στήριξη όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας και ειδικά για λιγνίτη, νερά και λοιπές ΑΠΕ, με ίσους όρους πρόσβασης, ώστε να αξιοποιηθεί το ισχυρό εθνικό πλεονέκτημα προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας και προς εξασφάλιση εφοδιασμού παράλληλα με μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα

Όσον αφορά την Βιομηχανία χαμηλής Εντάσεως Ενέργειας προτείνονται άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ για τη  βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας :
1.    επέκταση των δικτύων διανομής συμβατικής και εναλλακτικής ενέργειας στην περιφέρεια της χώρας και κυρίως στα νησιά προς ομοιογενοποίηση  του κόστους λειτουργίας ομοειδών παραγωγικών μονάδων με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και από το σχεδίου Juncker
2.    προτεραιότητα στη χρηματοδοτική στήριξη επενδυτικών σχεδίων των ΜμΕ για εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω επενδύσεων εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και  εξοπλισμού από προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, περιφερειακά, καινοτομίας, αναπτυξιακού νόμου κ.ά.
3.    υποστήριξη άμεσων  δράσεων  βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ορθολογικής ενεργειακής χρήσης των κτιριακών υποδομών και του παραγωγικού εξοπλισμού των  ΜμΕ
4.    σχεδιασμό και υποστήριξη δράσεων για την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών όπως ορίζονται από τις αρμόδιες επιτροπές της Ε.Κ. στο πλαίσιο των οδηγιών IPPC Directive και Industrial Emissions Directive (IED, 2010/75/EU)
5.    δράσεις για στελέχωση των ΜμΕ με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό προς αξιολόγηση αναγκών βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας για την διαμόρφωση των αναγκαίων επενδυτικών σχεδίων
6.    δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού των ΜμΕ σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης βάσει του άρθρ. 10 του ν. 4342/2015 με την χρήση πόρων από  το ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ :
1.    ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης και  διαδικασιών πιστοποίησης  όπως π.χ. πρότυπο ISO 50001:2011
2.    ενθάρρυνση ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας για την αξιοποίηση μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και δημιουργία συνεργειών μεταξύ των ΜμΕ και θετικών οικονομιών κλίμακας σε επίπεδο εθνικής οικονομίας
3.    παροχή οικονομικών κινήτρων για την κάλυψη του κόστους ενεργειακού ελέγχου και παροχή συστάσεων στις ΜμΕ βάσει του άρθ. 10 του ν.4342/2015
4.    δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας
5.    ολοκλήρωση της αντικατάστασης των συμβατικών μετρητών ενέργειας με ψηφιακούς
6.    χρήση υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως, π.χ. ΕΣΠΑ προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και νέος αναπτυξιακός νόμος
7.    ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως, η δημιουργία ταμείου χρηματοδότησης μέσω ανακυκλούμενων κεφαλαίων για επενδύσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας κατόπιν ενεργειακών ελέγχων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση