To ΓΕΩΤΕΕ ζητεί ΟΣΔΕ για νέους αγρότες και μετά τις 15 Ιουνίου

Να δοθεί η χρονική δυνατότητα στους υποψήφιους Νέους Αγρότες να υποβάλουν αίτηση ΟΣΔΕ μετά από την καταληκτική προθεσμία του ΟΠΕΚΕΠΕ (15 Ιουνίου) και μέχρι την προκήρυξη του μέτρου, ζητεί το ΓΕΩΤΕΕ, θέτοντας παράλληλα στο αρμόδιο υπουργείο και μία σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία αναμένεται να διευθετηθούν την πλειοψηφία τους, σύμφωνα με τους γεωπόνους.

Πιο συγκεκριμένα το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) κατέγραψε όλα τα παρακάτω θέματα που προέκυψαν μετά την προδημοσίευση του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» κατά τη σύσκεψη των μελετητών στις 4 Μαΐου στην Καβάλα. Σημειώνεται ότι όπως υποστηρίζουν οι γεωτεχνικοί, ήδη από το υπουργείο απάντησαν ότι θα διευθετήσουν την πλειοψηφία των θεμάτων που θέτουν από αυτήν την εβδομάδα.

Αναλυτικότερα επισημαίνονται τα εξής:

- Οι κωδικοί των ομάδων προϊόντων αλλά και η κατηγοροποίηση των καλλιεργειών που αναγράφονται στην προδημοσίευση του προγράμματος δεν συμβαδίζουν με τους κωδικούς καλλιεργειών της Α.Ε.Ε. του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ). Θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη διευκρίνιση, περισσότερη ανάλυση των καλλιεργειών και αντιστοίχηση των κωδικών μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Ενδεχομένως τότε να χρειαστεί και αντίστοιχη προσαρμογή των συντελεστών τυπικής απόδοσης κατά την εξειδίκευση που προτείνουμε.

- Στην προδημοσίευση του προγράμματος δεν γίνεται καμία αναφορά στον συντάκτη του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Νέου Αγρότη. Είναι προφανές ότι η σύνταξη αυτού δεν μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον υποψήφιο και πολύ περισσότερο η παρακολούθηση της εφαρμογής του. Γι΄ αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να μπει η υπογραφή Γεωτεχνικού στο επιχειρηματικό σχέδιο και στην αίτηση υπαγωγής στο μέτρο γενικότερα, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α’ 297/29-12-2000) περί της «Άσκησης του Επαγγέλματος του Γεωτεχνικού».

- Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιες καλλιέργειες ανήκουν στις κατηγορίες που μοριοδοτούνται στο πρόγραμμα για να μπορεί να υπολογιστεί η μοριοδότηση του κάθε υποψηφίου στη φάση της δήλωσης του ΟΣΔΕ. Θα πρέπει για παράδειγμα να διευκρινιστεί ποια είναι τα ανθεκτικά φυτά στην κλιματική αλλαγή.

- Επίσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί η τελική βαθμολογία του κάθε δικαιούχου καθώς δεν έχει εξειδικευθεί η βαθμολόγηση των κριτηρίων που αφορούν τους τομείς προτεραιότητας των Περιφερειών για την υφιστάμενη και τη μελλοντική κατάσταση. Συνεπώς, από τώρα, κατά την δήλωση του ΟΣΔΕ ο υποψήφιος Νέος Αγρότης δεν μπορεί να υπολογίσει την βαθμολογία του και να γνωρίζει αν συμπληρώνει ή όχι την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία. Καλούμε με λίγα λόγια τους υποψηφίους να ασχοληθούν άμεσα με το αγροτικό επάγγελμα χωρίς να γνωρίζουν αν έχουν ελπίδες ή όχι να ενταχθούν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών.

- Το ελάχιστο όριο βαθμολογίας για την επιλεξιμότητα των υποψηφίων έχει καθοριστεί στο 45% της μέγιστης βαθμολογίας (45 μόρια στα 100). Με τα υπάρχοντα κριτήρια βαθμολόγησης ένα μεγάλο ποσοστό μόνιμων κατοίκων πεδινών περιοχών, αδυνατούν ακόμα και με τις καλύτερες επιχειρηματικές επιλογές να συμπληρώσουν αυτή την ελάχιστη βαθμολογία. Γι΄ αυτό πιστεύουμε ότι, το ελάχιστο όριο βαθμολογίας θα πρέπει να μειωθεί και προτείνουμε αυτό να μπει στο 35% ή και πιο κάτω, δεδομένου ότι η συγκριτική βαθμολόγηση εκ των πραγμάτων θα οδηγήσει στην έγκριση των καλύτερων και υλοποιήσιμων προτάσεων και στην ασφαλή απορρόφηση όλων των πόρων του Μέτρου.

- Απαιτείται η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου που θα καθορίζει τα κριτήρια – προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του Νεοεισερχόμενου Επαγγελματία Αγρότη στο ΜΑΑΕ. Εκεί θα διευκρινίζονται και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για υποψηφίους που υποβάλανε Α.Ε.Ε. το 2015 και παλιότερα με τα αντίστοιχα μεγέθη παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης τους. Διότι, σε διαφορετική περίπτωση με την υπάρχουσα διατύπωση στην προδημοσίευση, υπάρχει κίνδυνος να αποκλειστεί άδικα υποψήφιος από το πρόγραμμα ο οποίος είχε δηλώσει μόνο το 2015 μικρό μέγεθος εκμετάλλευσης και αντίθετα να γίνει δεκτός υποψήφιος που δήλωνε επί σειρά ετών σημαντικό μέγεθος εκμετάλλευσης και είχε και εξωγεωργική απασχόληση. Συγκεκριμένα, έχοντας υπόψη τους όρους εγγραφής στο ΜΑΑΕ, όπως αυτοί αναφέρονται στο Άρθρο 2, παρ. ζ της προδημοσίευσης, όσοι υποψήφιοι έκαναν δήλωση καλλιέργειας από το 2015 ή και νωρίτερα, και δεν είχαν άλλη μόνιμη απασχόληση, τότε πληρούσαν τους όρους εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες νεοεισερχόμενοι αγρότες. Αντίθετα όσοι είχαν στο παρελθόν μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση (π.χ εμπορική δραστηριότητα με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ) και ταυτόχρονα έκαναν και δηλώσεις καλλιέργειας από το 2015 ή και νωρίτερα, δεν πληρούσαν τους όρους εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες τα προηγούμενα έτη, όμως το 2016 κάνοντας διακοπή της εξωγεωργικής τους απασχόλησης, μπορούν να γραφούν στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες νεοεισερχόμενοι αγρότες και να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο.

- Για την μοριοδότηση της ανεργίας του υποψηφίου (βαθμολογούμενο κριτήριο 3.2.) πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαβάθμιση της βαθμολόγησης ανά μήνα και στη διευκρινιστική εγκύκλιο για το ΜΑΑΕ να ορίζεται πότε θα γίνεται η διακοπή αυτής στον ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να μην χάνει ο υποψήφιος αυτό το κριτήριο μοριοδότησης.

- Σχετιζόμενο με τα δύο προηγούμενα είναι και το βαθμολογούμενο κριτήριο 2.1 που αφορά τη συμμετοχή σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών. Στην περίπτωση κάποιου που εγκαθίστανται για πρώτη φορά φέτος είναι πρακτικά δύσκολο να συμμετέχει και σε ομάδα παραγωγών, αν και εφόσον αυτές υπάρχουν στην περιοχή του.

- Όσον αφορά την μη επιλεξιμότητα υποψηφίου δικαιούχου των υπομέτρων 6.2 και 6.3 του Π.Α.Α., γίνεται αναφορά σε υπομέτρα που δεν έχουν ακόμα προκηρυχθεί, πόσο μάλλον να έχουν δικαιούχους.

- Ακόμα θα πρέπει να διευκρινιστεί αν στις εκμεταλλεύσεις Νομικών Προσώπων θα λαμβάνεται υπόψη η δυναμικότητα της εκμετάλλευσης, εκφρασμένη σε τυπική απόδοση, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή η δυναμικότητα της εκμετάλλευσης που αναλογεί στον υποψήφιο νέο αγρότη, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

- Για την επιτυχία του προγράμματος απαραίτητη είναι η συμβολή του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και στον συντονισμό όλων των φάσεων υλοποίησης του προγράμματος (επιτροπές παρακολούθησης, έκδοση προκήρυξης, κατάρτιση δεικτών από τις περιφέρειες, παραλαβή και αξιολόγηση αιτήσεων κ.α.).

- Επειδή έχουν προσδιοριστεί τα βασικά δικαιώματα ενίσχυσης για το 2015 χρειάζεται επιπρόσθετα να γίνει και η μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς να έχει ανοίξει ή αντίστοιχη εφαρμογή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαιτείται έτσι να γίνει ένας σημαντικός όγκος εργασιών (μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, συμβολαιογραφικές πράξεις, αγορές, γονικές παροχές κ.α.), που απαιτούν σημαντικό χρόνο, για την προετοιμασία των υποψηφίων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της Α.Ε.Ε. στον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι η 15/6/2016. Για αυτό πιστεύουμε ότι πέραν των διευκρινιστικών εγκυκλίων που θα πρέπει να εκδοθούν σύντομα από το Υπουργείο θα πρέπει να δοθεί και η χρονική δυνατότητα στους υποψήφιους νέους αγρότες να υποβάλουν την Α.Ε.Ε. μετά από την καταληκτική προθεσμία του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέχρι την προκήρυξη του μέτρου.

- Υπάρχουν υποψήφιοι νέοι γεωργοί που από την ημερομηνία υποβολής της Α.Ε.Ε. και μέχρι της υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας συμπληρώνουν την ηλικία των 40 ετών και έτσι καθίστανται μη επιλέξιμοι. Μήπως θα έπρεπε ως ημερομηνία προσδιορισμού της ηλικίας να υπολογίζεται η ημερομηνία υποβολής της Α.Ε.Ε. ή η ημερομηνία εγγραφής στο ΜΑΑΕ και όχι η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας και την οποία δεν γνωρίζουμε την δεδομένη στιγμή.

- Το Υπουργείο σωστά προσπαθεί μέσω του συγκεκριμένου μέτρου να προωθήσει και ορισμένους κλάδους παραγωγής ή αγροτικής δραστηριότητας. Όμως λόγω της διαμορφωμένης κατάστασης, του συστήματος πληρωμής των επιδοτήσεων και ασαφειών στην προδημοσίευση, αυτό δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί. Για παράδειγμα στην Αιγοπροβατοτροφία θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν για τον υπολογισμό της Τυπικής Απόδοσης στην αιγοπροβατοτροφία θα λαμβάνονται υπόψη ζώα θηλυκά αναπαραγωγής, τα οποία έχουν ηλικία μεταξύ 4 και 12 μηνών, όπως είχε γίνει στη προηγούμενη προκήρυξη του προγράμματος. Αν ναι, σε ποια κατηγορία των δεικτών Τυπικής Απόδοσης θα καταταχθούν; "Πρόβατα / Αίγες θηλυκά Αναπαραγωγής" ή "Λοιπά Προβατοειδή / Αιγοειδή"; Να σημειώσουμε εδώ το πόσο δύσκολο είναι να αποκτηθούν ενήλικα ζώα (άνω των 12 μηνών) από τους νέους αγρότες, γιατί οι ιδιοκτήτες κοπαδιών χρειάζονται τα ενήλικα ζώα για την μίσθωση βοσκοτόπου και την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, οπότε δεν πωλούν ενήλικα ζώα πλην σπανίων περιπτώσεων. Αλλά και ο αριθμός Αρνιών / κατσικών είναι περιορισμένος και η κατάταξη τους στη κατηγορία "Λοιπά Προβατοειδή / Αιγοειδή" θα ανεβάσει τον ελάχιστο αριθμό ζώων για ένταξη από 87 σε 136 στη προβατοτροφία και από 97 σε 143 στην αιγοτροφία. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσουν να ενταχθούν κτηνοτρόφοι σε ικανοποιητικό αριθμό, στον προωθούμενο κλάδο της αιγοπροβατροφίας.

Κλείνοντας θέλουμε να σας τονίσουμε για ακόμα μια φορά την αναγκαιότητα πρόβλεψης της υποχρεωτικής υπογραφής του Γεωτεχνικού Συμβούλου στις υποβαλλόμενες προτάσεις του Μέτρου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται τόσο η ορθότητα, η εγκυρότητα και ο ρεαλισμός του επιχειρηματικού σχεδίου του εν δυνάμει δικαιούχου, όσο και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του από τον Γεωτεχνικό που θα αποτελεί ταυτόχρονα και επενδυτικός σύμβουλος του υποψηφίου. Παράλληλα δε και το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει τα ανάλογα φορολογικά έσοδα, διότι σε διαφορετική περίπτωση και λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος, αναγκαστικά διαφορετικός θα είναι ο συντάκτης από τον υποψήφιο, με πολλά προβλήματα κατά την εφαρμογή και με αδιαφανείς διαδικασίες χωρίς να ολοκληρώνεται αποτελεσματικά το μέτρο και να εισπράττει το κράτος τα αντίστοιχα έσοδα.

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί σημαντικό πυλώνα περιφερειακής ανάπτυξης και μοχλό εξόδου της χώρας μας από την κρίση. Η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό τομέα είναι μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που θα επιφέρει την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών είναι το σημαντικότερο εργαλείο του νέου Π.Α.Α. που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και η επιτυχής εφαρμογή του είναι χρέος όλων όσων ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Σε αυτό το πνεύμα κινούνται και οι ανωτέρω επισημάνσεις μας, που παρακαλούμε να τις λάβετε υπόψη σας.

Αποστολή
Εκτύπωση

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση