Προς νέο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ΕΕ

Την πρόκληση της διαμόρφωσης του μέλλοντος του ευρωπαϊκού συστήματος αγοράς ενέργειας για την περίοδο μετά το έτος 2020, αναμένεται να αντιμετωπίσουν τους προσεχείς μήνες τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το πεδίο των προκλήσεων είναι η επερχόμενη πρόταση για ένα νέο σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας και η αναθεώρηση της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Οι αναθεωρημένες πολιτικές και η νομοθεσία θα πρέπει να διευκολύνουν την αποδοτική απεξάρτηση από τον άνθρακα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του εφοδιασμού και την προσιτή τιμή της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία.

Λόγω των χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, οι ΑΠΕ θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ.

Στις ΑΠΕ απασχολούνται πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα στην ΕΕ, ενώ η ‘Ενωση έχει ως στόχο να λαμβάνει το 20% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι το 2020, και τουλάχιστον 27% έως το 2030.

Η σχετική οδηγία για τις ΑΠΕ θέτει εθνικούς στόχους για όλα τα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να αναπτύξουν σχέδια δράσης και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο τους κάθε δύο χρόνια.

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου η εθνική στήριξη για τις ΑΠΕ να είναι συμβατή με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ και τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή σκοπεύει να αναθεωρήσει τις οδηγίες το 2016, ενώ και άλλες νομοθετικές πράξεις που σχετίζονται με τις ΑΠΕ είναι επίσης υπό αναθεώρηση.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ελεύθερα να αποφασίσουν πώς θα στηρίξουν τη διάδοση των ΑΠΕ, εφόσον συμμορφώνονται με τους κανόνες της αγοράς ενέργειας της ΕΕ.

Το 2014 το μερίδιο των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ ήταν 16%, ενώ εννέα κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει τους στόχους τους για το 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ευρώπη έχουν επιβραδυνθεί κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω των αλλαγών πολιτικής και της υποτονικής οικονομίας.

Η τεχνολογία αλλάζει το «παιχνίδι»

Την ίδια στιγμή, όμως, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών θέτει μια σειρά από επιστημονικές και τεχνικές προκλήσεις.

Η ενσωμάτωση των αυξανόμενων ποσοτήτων των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί βελτιωμένους μηχανισμούς εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης, διασυνδέσεις δικτύου και υποδομές αποθήκευσης ενέργειας. Ακόμη, η βιομάζα χρειάζεται μεγάλες εκτάσεις γης για τα δάση ή τις ενεργειακές καλλιέργειες. Προκλήσεις όπως η αλλαγή χρήσης της γης και ο ανταγωνισμός με την παραγωγή τροφίμων πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ διευκολύνονται από ένα προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο που συρρικνώνει τον κίνδυνο για τους επενδυτές και, επομένως, και το κόστος του κεφαλαίου.

Ωστόσο, τα κίνητρα πρέπει να μειωθούν ανάλογα με την πτώση του κόστους της τεχνολογίας των ΑΠΕ, ώστε να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση και η αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαική Επιτροπή εκπονεί επί του παρόντος μία νομοθετική πρόταση για ένα νέο σχέδιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που θα διευκολύνει την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην αγορά.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση