Έως 16 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις των ΟΤΔ για τα νέα Leader

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η επίσημη πρόσκληση προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), προκειμένου να υποβάλλουν τους φακέλους τους ώστε να… τρέξουν τα Leader της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Η προθεσμία – σύμφωνα με την πρόσκληση λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, στο πλαίσιο της ενλόγω πρόσκλησης, υποχρεούνται να καταθέσουν Φάκελο Α και Φάκελο Β ώστε η υποψηφιότητα τους να είναι αποδεκτή.

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τον Φάκελο Α: Προετοιμασία Τοπικού Προγράμματος. Ο Φάκελος Α αποτελεί την προετοιμασία του κάθε τοπικού προγράμματος και αφορά στα κάτωθι:

1. Περιγραφή υποψήφιου φορέα.

 • Εταιρική σχέση.
 • Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων.
 • Στελεχιακή δομή / εγκαταστάσεις / εξοπλισμός.
 • Προηγούμενη εμπειρία του υποψήφιου φορέα.
 • Λοιπά στοιχεία υποψήφιου φορέα.

2. Περιγραφή περιοχής εφαρμογής.

 • Παρουσίαση περιοχής εφαρμογής.
 • Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της προτεινόμενης περιοχής (φυσικό περιβάλλον, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, χρήσεις γης, οικονομικά στοιχεία, τεχνική και κοινωνική υποδομή, πολιτιστικά στοιχεία).
 • Τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής εφαρμογής.

3. Περιγραφή ενεργειών διαβούλευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης

 • Ενέργειες διαβούλευσης.
 • Ενέργειες ενημέρωσης.
 • Ενέργειες επιμόρφωσης.
 • Λοιπές σχετικές ενέργειες.

Για την υποβολή του Φακέλου Α ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20/07/2016

Ο Φάκελος Α, θα εξεταστεί ως προς την πληρότητά του σύμφωνα και με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι ΟΤΔ, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Φακέλου Α, υποχρεούνται για την υποβάλουν του Φάκελο Β: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β την 16/09/2016.

Ο Φάκελος Β αποτελεί την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της περιοχής παρέμβασης, την ανάλυση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, την παρουσίαση των δράσεων/ενεργειών για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που συμβάλουν ή επηρεάζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην επίτευξη αυτών και αφορά στα κάτωθι:

 • Διαβουλεύσεις με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της «εκ των κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας.
 • Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση).
 • Στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράμματος.
 • Διαμόρφωση δράσεων τοπικού προγράμματος και τεκμηρίωση συμπληρωματικότητας/συνέργειας δράσεων του τοπικού προγράμματος, καθώς και συμπληρωματικότητας / συνέργειας τοπικού προγράμματος με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις.
 • Χρηματοδοτικό πλάνο.

Επιπλέον, τα προτεινόμενα τοπικά προγράμματα θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένη περιοχή, να χαρακτη ρίζονται από πολυτομεακό και δυνητικά πολυταμειακό σχεδιασμό, να λαμβάνουν υπόψη τους την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων όλων των τομέων της τοπικής οικονομίας και να εφαρμόζουν προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» με συμμετοχή των τοπικών φορέων στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και τη συμμετοχή των εταίρων σε επίπεδο εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των αναφερομένων στοιχείων στους Φακέλους Α & Β και επίσημων πηγών λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των επίσημων πηγών. Ο Φάκελος Α δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150 σελίδες και ο Φάκελος Β τις 100 σελίδες (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών και παραρτημάτων).

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση προς τις ΟΤΔ για το νέο Leader, πατώντας ΕΔΩ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ Β΄1839) που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο:

• του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ -  Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και Δημόσιας Δαπάνης 322.222.222 ευρώ και

• της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και Δημόσιας Δαπάνης 54.117.648 ευρώ.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγιση, αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές ανισότητες σε ορισμένο χωρικό επίπεδο εντός των αγροτικών περιοχών.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η επιλογή έως 50 τοπικών προγραμμάτων μονοταμειακής προσέγγισης με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ ή και πολυταμειακής προσέγγισης με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, καθώς και έως 10 τοπικών προγραμμάτων μονοταμειακής προσέγγισης με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν δύο φακέλους:

• τον Φάκελο Α, ο οποίος αφορά στον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, του εταιρικού σχήματος και της Ομάδας Τοπικής Δράσης, με καταληκτική ημερομηνία την 20/7/2016 και

• τον Φάκελο Β, ο οποίος αφορά στην παρουσίαση της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος, των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και του χρηματοδοτικού πλάνου αυτού, με καταληκτική ημερομηνία την 16/9/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την πρόσκληση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, Λ. Αθηνών 58, 3ος όροφος, Τ.Κ. 104 41 Αθήνα, τηλ.: 210 5275100 και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ), Μιχαλακοπούλου 103, 4ος όροφος, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, 213 1501150, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση