Βάζει ξανά μπροστά τη βιομάζα το ΥΠΕΝ

Μετά την «καταιγίδα» ακυρώσεων αδειών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα της περιόδου Λαφαζάνη στο υπουργείο Ενέργειας, η σημερινή πολιτική ηγεσία προσπαθεί να κινητοποιήσει επενδυτικά το όποιο ενδιαφέρον υπάρχει, καθώς η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας, προσφέρει σημαντικά οφέλη σε τοπικές κοινωνίες, αλλά και στο Σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.

Για το λόγο αυτό με απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΕΝ Μιχάλη Βεροιόπουλου, συνεστήθη ομάδα εργασίας, η οποία θα εξετάσει από μηδενική βάση όλα τα θέματα που αφορούν την εκμετάλλευση της βιομάζας (κατάλοιπα γεωργικής παραγωγής, βιοαέριο, βιορευστά κλπ) προκειμένου να εισηγηθεί αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, για τις αδειοδοτήσεις και το χωροταξικό.

Όπως μεταδίδει το Euro2day.gr, το σημαντικό είναι ότι το υπουργείο αναγνωρίζει ότι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα έχουν απολύτως προβλέψιμο ρυθμό παραγωγής (σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ). Ως εκ τούτου, συμβάλλουν στην ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος λειτουργώντας στην ουσία ως «μονάδες βάσης».

Επίσης συμβάλλουν στην ασφαλή και ελεγχόμενη διάθεση των μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιφέρεια, καθώς απαιτούν εργατικά χέρια για τη συλλογή και εφοδιασμό των μονάδων με πρώτες ύλες.

Ωστόσο παρόλα τα θετικά στοιχεία της βιομάζας ως εναλλακτικού καυσίμου ηλεκτροπαραγωγής, η ανάπτυξη της τεχνολογίας παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, ενώ οι επενδυτικές προσπάθειες των τελευταίων χρόνων για διάσπαρτες μικρές μονάδες κάτω των 3 μεγαβάτ η μία, αντιμετωπίστηκαν εχθρικά από «ομάδες διαμαρτυρομένων» πολιτών με κομματική αναφορά στο κυβερνών κόμμα.

Το τελειωτικό κτύπημα στις επενδύσεις αυτές, ήρθε το πρώτο εξάμηνο του 2015 με μπαράζ αποφάσεων του τότε υπουργού Παναγιώτη Λαφαζάνη, που ανακαλούσαν τις άδειες που είχε εκδώσει το υπουργείο.

Έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την προώθηση σειράς επενδύσεων που θα έδιναν θέσεις εργασίας σε περιοχές της περιφέρειας που μαστίζονται από την ανεργία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα οι μονάδες βιομάζας-βιοαερίου που λειτουργούν σε όλη τη χώρα έχουν συνολική ισχύ 53 μεγαβάτ, ενώ την 1η Ιανουαρίου 2015 η ισχύς τους ήταν 47 μεγαβάτ. Όπως είναι φυσικό, τα μεγέθη αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τους στόχους που πρέπει να καλύψει η χώρα για τη συγκεκριμένη τεχνολογία και ανέρχονται σε 200 μεγαβάτ το 2014 και 350 μεγαβάτ το 2020.

Οι περισσότερες από τις μονάδες βιομάζας, αφορούν σε μονάδες που έχουν εγκατασταθεί σε ΧΥΤΑ και εκμεταλλεύονται το εκλυόμενο βιοαέριο (χαμηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο), ενώ κάποιες μονάδες είναι συνδεδεμένες με εκκοκκιστήρια βάμβακος και αξιοποιούν τα απόβλητα της εκκόκκισης.

Με τα δεδομένα αυτά, το έργο της επιτροπής που συστάθηκε στην Γ.Γ. Ενέργειας του ΥΠΕΝ, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα. Ιδίως όταν θα πρέπει αυτή να εξετάσει και να εισηγηθεί λύσεις για θέματα όπως:

* Ασαφείς και αντιφάσκουσες μεταξύ τους διατάξεις που καθιστούν προβληματική και χρονοβόρα την αδειοδότηση εγκαταστάσεων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας-βιοαερίου-βιορευστών, και διατάξεις που επιτρέπουν καταχρηστικές πρακτικές ανάπτυξης και χωροθέτησης εγκαταστάσεων.

* Επισκόπηση εμπορικών τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμπαραγωγή θερμικής ενέργειας, τρέχουσες και αναμενόμενες τάσεις ως προς το αρχικό κόστος κεφαλαίου και τα λειτουργικά κόστη για όλες τις σχετικές τεχνολογίες,

* Διερεύνηση διαθέσιμων πρώτων υλών βιομάζας με βάση διαθέσιμα δεδομένα (καταγραφή, γεωγραφικός εντοπισμός για τις εγχώριες πηγές, καταγραφή ενδογενών ανταγωνιστικών χρήσεων και τάσεων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως ως προς την τιμή κτήσης, καταγραφή αυτών που εμπίπτουν στον όρο του «μη επικινδύνου αποβλήτου», και κατάταξή τους στον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων),

* Εισήγηση σχετικά με την διαδικασία αδειοδότησης ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο Εθνικός Περιφερειακός σχεδιασμός και οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.

* Εισήγηση για την για την εξειδίκευση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, για τις εγκρίσεις από βιομάζα/Βιοαέριο.

* Εισήγηση για την υπό όρους και προϋποθέσεις χωροθέτηση συναφών εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επωφελής για το κοινωνικό σύνολο ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων χωρίς να παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές προστασίας αυτής της κατηγορίας γεωργικής γης,

* Εισήγηση για την αναθεώρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών των έργων και δραστηριοτήτων (κατάταξη σε περιβαλλοντικές κατηγορίες και επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με βαρύτητα στην αξιολόγηση των εισερχόμενων πρώτων υλών καυσίμου),

* Εισήγηση για την αναθεώρηση της κατάταξης σταθμών βιομάζας/βιοαερίου σε κατηγορίες όχλησης, με βάση κριτήρια, όπως είναι η συμβατότητά τους με τις χρήσεις γης, οι επιπτώσεις τους στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική συνοχή, στην αγορά γης, και στην εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών, και οι συνέπειες των παραγόμενων ρύπων και οχλήσεων στον αστικό χώρο και στις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες.

Εξυπακούεται ότι και από αυτή την επιτροπή έχουν αποκλειστεί οι εκπρόσωποι του κλάδου, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα, καθώς αποτελείται μόνο από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους των Διαχειριστών δικτύων της ΡΑΕ, και του ΚΑΠΕ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το μόνο θετικό, σε σχέση με άλλες αντίστοιχες αποφάσεις, ότι προβλέπει δυνητικά τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της μετά από πρόσκληση του προέδρου εκπρόσωπων άλλων φορέων, οργανισμών, συλλόγων ή ενώσεων, καθώς και εμπειρογνωμόνων σε οικονομικά, τεχνικά επιστημονικά και λοιπά θέματα, τις απόψεις των οποίων μπορεί να ζητά γραπτώς ο πρόεδρος.

Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέχρι την 30 Νοεμβρίου, ενώ ειδικά για τα θέματα των ασαφών κλπ διατάξεων, όπως και για την επισκόπηση των εμπορικών τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής, θα πρέπει να παραδώσει ενδιάμεση έκθεση σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση