Όλα τα έργα για εξοικονόμηση ενέργειας στον δήμο Θεσσαλονίκης (πίνακες)

Στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων» προσχώρησε ο δήμος Θεσσαλονίκης. Το παραπάνω σύμφωνο είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή τους.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης αυτής, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) με την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ (σχετική υπ' αριθμ. 505/4-8-2014 Προγραμματική Σύμβαση) στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι που θέτει ο Δήμος μέχρι το έτος 2020.

Το ΣΔΑΕ υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 594/14-04-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθώς επίσης και από το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων.

Προκειμένου να τεθούν οι στόχοι για το 2020 έγινε μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης (με έτος αναφοράς το 2011, για το οποίο υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία) όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 που οφείλονται τόσο σε δημόσιες όσο και ιδιωτικές δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης:

Βασική Απογραφή Εκπομπών – Ανάλυση

 ΤΟΜΕΑΣ

 

 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας Συνολικές εκπομπές
  (MWh) % (tCO2)
Δημοτικά κτίρια/εγκαταστάσεις 42.035 0,77% 23.227
Κτίρια, εξοπλισμός /εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά) 910.269 16,67% 782.852
Κατοικία 1.756.825 32,17% 930.096
Δημοτικός φωτισμός 25.251 0,46% 29.013
Δημοτικός στόλος 12.407 0,23% 3.299
Δημόσιες μεταφορές 36.739 0,67% 9.801
Ιδιωτικές μεταφορές 2.677.727 49,03% 715.927
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 5.461.253 100,00% 2.494.215
ΑΠΕ Παραγωγή ενέργειας (MWh) Συνολικές εκπομπές (tCO2)
Φωτοβολταϊκά 107 0

δ

Στη συνέχεια, και με την υποστήριξη του ΚΑΠΕ τέθηκε ο φιλόδοξος στόχος της συνολικής  μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20% για το 2020 και αναλυτικά ανά τομέα κατανάλωσης:

Στόχοι για το 2020

ΟΜΕΑΣ

 

 

Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας (MWh) Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας Συνολική μείωση εκπομπών (tCO2) Ποσοστό μείωσης εκπομπών
Δημοτικά κτίρια/εγκαταστάσεις 21.017 50% 11.614 50%
Κτίρια, εξοπλισμός /εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά) 170.000 19% 146.200 19%
Κατοικία 280.000 16% 148.237 16%
Δημοτικός φωτισμός 13.888 55% 15.957 55%
Δημοτικός στόλος 3.722 30% 990 30%
Δημόσιες μεταφορές 7.300 20% 1.960 20%
Ιδιωτικές μεταφορές 650.000 24% 173.786 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 1.145.927 21,0% 498.744 20,0%
Εγκαταστάσεις ΦΒ Ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ (MWh) Συνολική μείωση εκπομπών (tCO2) Ποσοστό μείωσης εκπομπών
Δημοτικές εγκαταστάσεις 657 649  
Ιδιωτικές εγκαταστάσεις 3.966 4.557
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΕ  (ΦΒ μόνο) 4.623 5.206
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ CO2 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

 

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι ενεργειακοί στόχοι του Δήμου Θεσσαλονίκης όπως τέθηκαν στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα:

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής και στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2010

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ: Ενεργειακή αναβάθμιση δύο δημοτικών κτιρίων με επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος και τις Η/Μ εγκαταστάσεις.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας:

-       Κτίριο Αρχιτεκτονικής : 340.422,76 kWh ετησίως (64,90%)

-        Κτίριο Βιβλιοθήκης: 464.780,00 kWh ετησίως (54,67%)

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2:

-        Κτίριο Αρχιτεκτονικής : 115,61 tn ετησίως

-        Κτίριο Βιβλιοθήκης: 134,85 tn ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.680.350,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υλοποιείται

Εγκατάσταση Φ/Β σε κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ίδιοι πόροι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ: Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε 50 σχολικά κτίρια συνολικής ισχύος 490 kWp

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Παραγόμενη ενέργεια περίπου 657.000 kWh ετησίως

Μείωση εκπομπών CO2: 649 tn ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.650.000 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε

Εκσυγχρονισμός του δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: JESSICA

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ:  Αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών με LED – Εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Εκτιμώμενη μείωση κατανάλωσης ενέργειας 50-60%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.800.000 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπογραφή σύμβασης

Ηλεκτροφωτισμός οδού Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωσης μικροκλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ίδιοι πόροι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ:  Βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Σταμάτη Καραμανλή με χρήση «ψυχρών υλικών», αύξηση δεντροφύτευσης καθώς και χρήση υφασμάτινων στεγάστρων. Ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού της οδού Παπαναστασίου και της πλατείας Σταμάτη Καραμανλή.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Εξοικονόμηση ενέργειας: 121 kWh ετησίως (50%)

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2: 103,3 tn ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.125.000 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπογραφή σύμβασης

Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών με φωτιστικά LED σε διάφορες περιοχές της πόλης

·       Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών της περιοχής Λαδάδικα και Καπάνι

·       Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών στα πάρκα Δικαστηρίων, Χ.Α.Ν.Θ., Πεδίο του Άρεως και Λεωφόρου ΌΧΙ

·       Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών στα πάρκα της Ν. Ελβετίας

·       Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών και δικτύου φωτισμού στα πάρκα του ΑΠΘ

·       Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών στους κήπους του Πασά και τον Ζωολογικό Κήπο

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ίδιοι πόροι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ:  Αντικατάσταση φωτιστικών παλιάς τεχνολογίας με LED

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Εκτιμώμενη μείωση κατανάλωσης ενέργειας 50-60%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.289.000 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κατά περίπτωση υλοποίηση ή υπογραφή σύμβασης

Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Ευρύτερης Περιοχής της Πλατείας Χρηματιστηρίου (περικλειόμενη περιοχή: Δωδεκανήσου, Τσιμισκή, Ι.Δραγούμη, Εγνατία)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ:  Το έργο αφορά στη βιοκλιματική αναβάθμιση ενός σημαντικού τμήματος του παλιού εμπορικού και επιχειρηματικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. συνολικής επιφάνειας 105.790,00m2.Η περιοχή οριοθετείται από τις οδούς: Εγνατίας, Ι.Δραγούμη, Τσιμισκή &Δωδεκανήσου. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν :Τις Πλ. Εμπορίου & Περιοχή πλ. Χρηματιστηρίου: κατασκευή σιντριβανιών/νεροκουρτίνων, τοποθέτηση περγκόλων, ενίσχυση φυτεύσεων, εγκατάσταση επιδαπέδιων ανεμιστήρων& ανεμιστήρων κάθετου άξονα, επίστρωση με φυσικές πέτρες, ψυχρούς κυβόλιθους & σταθ/μένο χώμα, δημιουργία ζωνών απρόσκοπτης πορείας τυφλών/ ΑΜΚ, δημιουργία «πολιτιστικής διαδρομής» από κόκκινο γρανίτη, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

- Μείωση θερμοκρασίας περίπου 2 οC

- Μείωση εκπομπών CO2: 156 tn ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.522.152,84 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε

Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου και διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων για τη διαμόρφωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Θεσσαλονίκης με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ: Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για 143 κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης εμβαδού άνω των 250 τ.μ. έκαστο – Διαμόρφωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:50.000 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε.

Επίσης, προγραμματίζονται να υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα:

Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Κλεάνθους 30

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Εν δυνάμει επιλέξιμο στο ΕΣΠΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ: Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος  - εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 132,5 kWp - αντικατάσταση των λεβήτων φυσικού αερίου με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας - ενσωμάτωση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BEMS).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 2.054.424 kWh ετησίως (78,46 %)

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2: 536,73 tn ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.918.230,47 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε η μελέτη

Ενώ είναι υπό ανάθεση οι μελέτες για:

·       Ενεργειακή αναβάθμιση και στατική αποκατάσταση διατηρητέου συγκροτήματος Ικτίνου

·       Ενεργειακή αναβάθμιση και στατική αποκατάσταση διατηρητέου συγκροτήματος Ικτίνου

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση