Αυτοί είναι οι δικαιούχοι επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια μικρών φωτοβολταϊκών

Άρχισε η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί στις επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.41766/26.9.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν.4072/2012» (ΦΕΚ2589/Τ.Β/15-10-2013).

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Εκταμιεύσεων και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Υπηρεσία, σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης κατανομής πιστώσεων, έχει εκκινήσει τη διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.41766/26.9.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την «επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν.4072/2012» (ΦΕΚ2589/Τ.Β/15-10-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση των επενδύσεων του Πίνακα Προγραμματισμού Πληρωμών που προσαρτάται στην παρούσα Ανακοίνωση και στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα που έχουν υποβάλει αίτημα πληρωμής έως και 25/10/2016, η Υπηρεσία προβαίνει σε προέλεγχο του φακέλου της εκάστοτε επένδυσης ανά ενότητα προκειμένου να διαπιστωθούν τα εξής:

α. η πλήρωση των όρων των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και

β. η πλήρωση των όρων της υπ' αριθμ.41766/26.9.2013απόφασης (ΦΕΚ Β'/2589/15-10-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι, η Υπηρεσία θα ενημερώσει τους επενδυτικούς φορείς με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) να υποβάλλουν άμεσα ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) επικαιροποίηση του αρχικού σχετικού Αιτήματος Πληρωμής με τα δικαιολογητικά εκταμίευσης, ως συμπληρωματικά στοιχεία, και σε έντυπη μορφή (τα πρωτότυπα δικαιολογητικά εκταμίευσης που έχουν αναρτηθεί στο Π.Σ.Κ.Ε.), στο γραφείο 215 Πρωτόκολλο Ιδιωτικών Επενδύσεων, Νίκης 5-7, 10180 Σύνταγμα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη λίστα δικαιολογητικών (περιπτώσεις με εκχώρηση της επιχορήγησης σε Τραπεζικό Ίδρυμα ή μη). Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανά ενότητα.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά εφόσον διαπιστώνεται η νομιμότητα και πληρότητα των υποβεβλημένων δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα των δικαιούχων, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση