Μέχρι 8 Νοεμβρίου η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Environmental Awards 2016

Έως τις 8 Νοεμβρίου θα μπορούν όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στα βραβεία Environmental Awards 2016, τα οποία για 4η χρονιά αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις καλύτερες πρακτικές αξιοποίησης Διαδικασιών και Πρωτοβουλιών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, καθώς και καινοτόμα βιώσιμα «πράσινα» έργα, τεχνολογίες ή προγράμματα, που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης, από Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

«Εσείς, που αναγνωρίζετε το μικρό ή μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης σας στην κλιματική αλλαγή και δραστηριοποιήστε για την αντιμετώπισή της, εκμεταλλευθείτε τις παραπάνω ημέρες που δόθηκαν, προετοιμαστείτε κατάλληλα και δηλώστε τις υποψηφιότητές σας μέχρι τις 8 Νοεμβρίου για να διεκδικήσετε μία σημαντική αναγνώριση, προβολή και επιβράβευση των πρακτικών σας για το περιβάλλον και την αειφορία», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Δηλώστε την υποψηφιότητά σας με στόχο να διακριθείτε, ΕΔΩ.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της Kριτικής Eπιτροπής, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Περιβαλλοντικά οφέλη. Μοναδικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, περιγραφή μέτρων & δράσεων. Δέσμευση για εφορμογή μέτρων ή δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος (35%).

Καινοτομία. Η πρωτοβουλία/έργο υπερβαίνει τις υπάρχουσες ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές , το έργο «άνοιξε νέους δρόμους» στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, τεχνολογίες ή προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν, μεθοδολογίες και τρόπος υλοποίησης και αξιοποίησης της πρωτοβουλίας / έργου (20%).

Απόδοση & Οικονομικά αποτελέσματα. Η πρωτοβουλία / έργο άξιζε τα χρήματα που επενδύθηκαν και μείωσε (όπως είχε υπολογιστεί) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις κοινωνικο – οικονομικές πτυχές, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά οφέλη; Πώς το έργο συμβάλλει στην τόνωση της εθνικής οικονομίας, την κοινωνία, το περιβάλλον (15%).

Σύνδεση / ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της εταιρείας / οργανισμού (15%).

Δυνατότητα αξιοποίησης των βέλτιστων πρακτικών από άλλες εταιρείες / οργανισμούς (15%).

Δείτε αναλυτικά όλες τις κατηγορίες των βραβείων:

Ενότητα Α’ (resource sustainability)

1. Waste Management

Συμμετοχή από επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία / εφαρμογές ΤΠΕ για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, που προκύπτουν από την παραγωγική τους διαδικασία ή τις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Επίσης, συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει επιτυχημένες πρακτικές επικοινωνίας για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφορία.

1.1 Πρόληψη των παραγόμενων αποβλήτων / Waste Prevention

1.2 Μείωση των παραγόμενων αποβλήτων / Waste Reduce

1.3 Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων / Waste Recycle – Reuse

1.4 Διαχείριση των επικίνδυνων και ιατρικών αποβλήτων / Hazardous & Medical Waste

1.5 Κυκλική οικονομία / Circular economy

1.6 «Έξυπνη» διαχείριση των αποβλήτων / e-Waste

2. Water Stewardship / Water Management and Conservation

Συμμετοχή από επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές / διαδικασίες ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία / εφαρμογές ΤΠΕ για τη διαχείριση του νερού που χρησιμοποιούν στην παραγωγική τους διαδικασία/λειτουργία ή για την αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων τους ή έχουν αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα. Επίσης, συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν υλοποιήσει επιτυχημένες πρακτικές καθώς και στρατηγικές επικοινωνίας για την αειφορία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

2.1 Αποτελεσματική διαχείριση νερού / Water efficiency

2.2 Μείωση κατανάλωσης νερού / Water conservation – saving

2.3 «Έξυπνες» τεχνολογίες νερού & εξοπλισμός / Smart water technologies & equipments

2.4 Διαχείριση υγρών αποβλήτων / Wastewater treatment

3. Energy Mastering

Συμμετοχή από επιχειρήσεις (και ναυτιλιακές εταιρείες), οργανισμούς (και ΟΤΑ) που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν αναπτύξει / εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία / εφαρμογές ΤΠΕ ή παρέχουν υπηρεσίες για την αποδοτική διαχείριση της ενέργειας κατά την παραγωγική ή λειτουργική διαδικασία με ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον, καθώς και από προμηθευτές ενεργειακών υπηρεσιών & τεχνολογιών. Επίσης, συμμετοχή από επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν υλοποιήσει επιτυχημένες πρακτικές επικοινωνίας για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφορία.

3.1 Αποδοτική διαχείριση ενέργειας / Energy efficiency

3.2 Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας / Energy conservation

3.3 Ενεργειακή διαχείριση κτιριακών & επιχειρησιακών υποδομών / Smart building systems – Green ICT / Data centers – Smart lighting solutions New!

3.4 Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας / Business models for energy efficiency solutions New!

3.5 Πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency certification

4. Climate Protection

Συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία για τον περιορισμό των επιπτώσεων (από την παραγωγική / λειτουργική διαδικασία) στην Κλιματική Αλλαγή. Επίσης συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν υλοποιήσει επιτυχημένες πρακτικές και στρατηγικές επικοινωνίας για την αειφορία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

4.1 Αποτύπωση και παρακολούθηση εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου / Greenhouse Gas (GHG) Emissions footprinting

4.2 Μείωση εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου / GHG mitigation

4.3 Αντιστάθμιση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου / GHG offset

4.4 Αποτύπωση και παρακολούθηση των εκπεμπόμενων ρύπων, εκτός αερίων θερμοκηπίου / Εmissions footprinting

4.5 Αντιστάθμιση των εκπεμπόμενων ρύπων, εκτός αερίων θερμοκηπίου / Carbon offset.

5. Sustainable Εnergy Intensive Industry New!

Συμμετοχή από επιχειρήσεις της ενεργοβόρου βιομηχανίας, που έχουν εφαρμόσει τεχνολογικές λύσεις / πρακτικές και μεθόδους παραγωγής / συμπαραγωγής, οι οποίες επιτυγχάνουν μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων ή τη βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών / φυσικών πόρων που χρησιμοποιούν. Επίσης, συμμετοχή από επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν υλοποιήσει επιτυχημένες πρακτικές επικοινωνίας για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφορία.
6. Sustainable Agriculture New!

Συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται με τη γεωργική δραστηριότητα ή έχουν αναπτύξει καινοτόμες πρακτικές βιώσιμης καλλιέργειας (π.χ. ΤΠΕ, βιολογική καλλιέργεια, περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, τεχνολογίες για την αναβάθμιση της αγροτικής οικονομίας, συμβολαιακή γεωργία κ.λπ.).

Ενότητα B’ (human environment)

1. Sustainable Built Environment

Συμμετοχή από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που έχουν υλοποιήσει έργα ανακαίνισης / εκσυγχρονισμού κτιρίων ή έχουν προβεί στην πιστοποίησή τους, σύμφωνα με τις αρχές τις αειφορίας και με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

2. Sustainable Product or Service New!

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει να αναπτύξουν / παράγουν καινοτόμα, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, διαδικασίες, εφαρμογές ή υπηρεσίες, εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες πρακτικές ή τεχνολογίες (μείωση της χρήσης πρώτων υλών, ορθολογική διαχείριση ενέργειας, ΤΠΕ, υπεύθυνη χρήση προϊόντων / αγαθών, βιώσιμη διαχείριση της αλυσίδας αξίας).

3. Sustainable Procurement

Συμμετοχή από επιχειρήσεις ή οργανισμούς που λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες / περιβαλλοντικά κριτήρια για την προμήθεια ενός προϊόντος / υπηρεσίας, στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και στην καλλιέργεια νέας κουλτούρας στην κοινωνία.

4. Supply Chain Sustainability

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και περιβαλλοντικά κριτήρια σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας τους (ανάπτυξη προϊόντος, προμήθεια, παραγωγή /αποθήκευση και διακίνηση, ΤΠΕ κ.λπ.).

5. Sustainable Transport & Mobility New!

Συμμετοχή από επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν αναπτύξει και εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία ή εφαρμογές ΤΠΕ με στόχο την προώθηση μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών), με μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενεργειακή αποδοτικότητα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επίσης αναπτυξιακές δράσεις και μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας με ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο (π.χ. πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι, υποδομές για ΑΜΕΑ , χρήση ποδηλάτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πολυτροπικές δυνατότητες μεταφοράς).

6. Sustainable Infrastructure Development

Συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν υλοποιήσει ή και διαχειρίζονται έργα υποδομών και κοινής ωφελείας (οδικούς άξονες, λιμενικά έργα, έργα υδρεύσεων & αποχετεύσεων, βιολογικούς καθαρισμούς, νοσοκομεία, παραγωγή / διανομή ενέργειας, smart grids κ.λπ.), με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

7. Sustainable Leisure & Tourism New!

Συμμετοχή από επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού και επισιτιστικού κλάδου που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, καθώς και συστηματοποιημένες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους.

Ενότητα Γ’ (organization and process innovation)

1. Environmental Leadership New!

Συμμετοχή από εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και φορείς που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, καθώς και συστηματοποιημένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το «προβάδισμά» τους στην προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

2. Environmental Public Sector New!

Συμμετοχή από δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν να επιδείξουν μια σειρά από «πράσινες» υπηρεσίες υποστήριξης ή εξυπηρέτησης της καθημερινότητας επιχειρήσεων και πολιτών.

3. Sustainable Business

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν υπεύθυνα τις αρχές της αειφορίας με σκοπό τη διαχείριση / ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την παραγωγική / λειτουργική τους διαδικασία (π.χ. συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αειφόρες μέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος, πρακτικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, αποδοτική χρήση φυσικών πόρων, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, βιώσιμες μεταφορές, βιώσιμη κινητικότητα κ.λπ.).

4. Environmental CSR

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει ή/ και υλοποιήσει επικοινωνιακές στρατηγικές ή έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, με στόχο την προώθηση της έννοιας της αειφορίας στην ευρύτερη κοινωνία.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση