Οι προϋποθέσεις έγκρισης νέων αρδευτικών έργων

Τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις θέτει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να εγκρίνει νέες επενδύσεις – αρδευτικά έργα που συνεπάγονται αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων (αφορά έργα προϋπολογισμού άνω των 2,2 εκατ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 -Μέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»).

Όπως αναφέρει σε έγγραφο που απέστειλε στις Περιφέρειες, σύμφωνα με το eleftheria.gr, η έγκριση αυτή θα χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις:

«-που η κατάσταση του υδάτινου σώματος το οποίο επηρεάζεται από την επένδυση έχει κριθεί ως τουλάχιστον καλή για λόγους που άπτονται της ποσότητας
-ή που θέτουν σε λειτουργία νέα εγκατάσταση που εφοδιάζεται με νερό από υπάρχοντα ταμιευτήρα εγκεκριμένο περιβαλλοντικά πριν από την 31-10-2013
-ή που συνδυάζονται με επένδυση για βελτίωση αρδευτικής εγκατάστασης εάν κριθεί εκ των προτέρων ότι συνεπάγεται δυνητική εξοικονόμηση τουλάχιστον 5 με 25% και η επένδυση εξασφαλίζει μείωση της χρήσης του νερού σε επίπεδο συνολικής δαπάνης, που είναι ίση με το 50% της δυνητικής εξοικονόμησης, η οποία καθίσταται δυνατή από την επένδυση στην υπάρχουσα αρδευτική εγκατάσταση».

Προτάσεις

Στο έγγραφο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης διευκρινίζεται ότι από το Μέτρο 4.3.1 πρόκειται να χρηματοδοτηθούν έργα και μελέτες με αντικείμενο:

-ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων,
- έργα αποκατάστασης – ανανέωσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΑΠΕ)
-αρδευτικά δίκτυα με χρήση ανακυκλωμένου νερού,
- έργα ταμίευσης νερού συνοδευμένα από αρδευτικό δίκτυο κ.α.
- έργα τεχνητού εμπλουτισμού σε υφιστάμενα δίκτυα.

Το υπουργείο θα συλλέξει προτάσεις για έργα προϋπολογισμού άνω των 2,2 εκατ. ευρώ έκαστο καθώς η διαχείριση έργων μικρότερου προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο.

Τις προτάσεις μπορούν να στείλουν αποκλειστικά και μόνο οι περιφέρειες μετά από συνεργασία τους με τους δήμους και τους οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων.

Ώριμες προτάσεις

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω των περιφερειακών ενοτήτων έχει ενημερώσει δήμους και ΤΟΕΒ κι έχει ήδη αρχίσει η καταγραφή των προτάσεων», δηλώνει στην «ΕτΔ» ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός.

«Περιμένουμε – επισημαίνει - ώριμες προτάσεις, όχι σε επίπεδο... ιδέας ή επιθυμίας αλλά με εγκεκριμένη μελέτη, τοπογραφικά και όλες τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις, όπως είναι περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χρήσης νερού, εκτέλεσης έργου νερού. Μόνο τέτοιες ώριμες προτάσεις μπορεί να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο Μέτρο όταν φυσικά το προκηρύξει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βεβαίως, στις περιπτώσεις που η ωρίμανση ενός έργου είναι σε εξέλιξη, οι δήμοι ή οι ΟΕΒ μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σημειώνοντας σε ποια φάση ωρίμανσης βρίσκεται το συγκεκριμένο έργο (για παράδειγμα ποιες αδειοδοτήσεις εκκρεμούν) καθώς και πότε εκτιμούν ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ωρίμανση προκειμένου να μπορεί τότε να υποβληθεί πρόταση για ένταξη του έργου στο Μέτρο.

Ο κ. Κ. Αγοραστός αναφέρει επίσης ότι «οι επιθυμίες είναι πολλές, ο λαϊκισμός τεράστιος αλλά η πραγματικότητα, όσο σκληρή κι αν είναι, αυτή είναι τελικά που θα οδηγήσει στα έργα, τα οποία θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν.

» Εμείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τις υπηρεσίες μας για να τους παράσχουμε κάθε διευκρίνιση, βοήθεια κι ό,τι άλλο χρειασθεί, ωστόσο το πλαίσιο είναι καθορισμένο από το υπουργείο κι είναι αυτό μέσα στο οποίο ο καθένας οφείλει να κινηθεί».

Εξοικονόμηση νερού

Για τις προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3.1. το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διευκρινίζει τα εξής:

1.Ως κύριος τομέας εστίασης για το Μέτρο 4.3.1 ορίζεται η προτεραιότητα 5Α , αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού από τη γεωργία, με κύριο στόχο τη μείωση των απωλειών του νερού στο σύστημα υδροληψία-μεταφορά νερού-φυτό. Συνεπώς, πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων με εφαρμογή στάγδην άρδευσης).

2. Τα προτεινόμενα έργα/μελέτες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) ή να έχουν λάβει βεβαίωση συμβατότητας με το ΣΔΛΑΠ της περιοχής.

3. Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας μίας επένδυσης στο Μέτρο 4.3.1. είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση (περιβαλλοντικοί όροι σε ισχύ). Μόνο σε περίπτωση που η προτεινόμενη επένδυση είναι μελέτη, δεν προαπαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά επιβάλλεται να συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

4. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας μίας επένδυσης που αφορά σε βελτίωση υφιστάμενης υποδομής άρδευσης, είναι η επένδυση να συνεπάγεται δυνητική εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 10%. Ο τρόπος υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης νερού θα περιγράφεται σε σχετική Υπουργική Απόφαση η οποία θα σας διαβιβασθεί μετά την έκδοσή της.

5. Όλες οι προτεινόμενες επενδύσεις πρέπει να έχουν υδρομετρητές ή να περιλαμβάνουν στον προτεινόμενο προϋπολογισμό τους την αγορά και εγκατάσταση υδρομετρητών

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 4.3.1. ενισχύει την εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ενός υφιστάμενου εγγειοβελτιωτικού έργου».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση