Πρόσκληση για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες για τη διακοψιμότητα

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στις Δημοπρασίες για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 και ΥΔΦ 2, προχώρησε σήμερα ο ΑΔΜΗΕ.

Πρώτη δημοπρασία

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην πρώτη Δημοπρασία δύνανται να συμμετέχουν όλοι οι Καταναλωτές για κάθε Θέση Κατανάλωσης ξεχωριστά όπως αυτή έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως και 31/03/2017. Ως Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1, νοείται η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου με τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 και 2 της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2861/Β’/28.12.2015). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Καταναλωτές που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας και η αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής έχει εκδοθεί από τον ΑΔΜΗΕ τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Δημοπρασίας. Ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιεύσει το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου στην ιστοσελίδα του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου.
Ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργήσει τη Δημοπρασία την 28/12/2016, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

- Άνοιγμα πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προφορών :08:00

- Κλείσιμο πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προφορών :10:00

- Περίοδος αδράνειας :10:00 - 10:15

- Άνοιγμα πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης :10:15

- Κλείσιμο πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης :11:00

- Προθεσμία δημοσίευσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας έως :17:00

- Προθεσμία υποβολής ένστασης έως :13:00 29/12/2016

Η ποσότητα ισχύος του πρώτου προσφερόμενου τμήματος της προσφοράς, πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 3 MW. Οι Συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν στη Δημοπρασία προσφορά σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5.2 του Κανονισμού Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

Η Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς για τον τύπο υπηρεσίας ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2017 έως και 31/03/2017 ανέρχεται σε 750 MW.

Δεύτερη δημοπρασία

Σχετικά με τη δεύτερη δημοπρασία, δύνανται να συμμετέχουν όλοι οι Καταναλωτές για κάθε Θέση Κατανάλωσης ξεχωριστά όπως αυτή έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως και 31/03/2017.

Ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργήσει την Δημοπρασία την 28/12/2016, , σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

- Άνοιγμα πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προφορών :12:00

- Κλείσιμο πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προφορών :14:00

- Περίοδος αδράνειας :14:00 - 14:15

- Άνοιγμα πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης :14:15

- Κλείσιμο πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης :15:00

- Προθεσμία δημοσίευσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας έως :17:00

- Προθεσμία υποβολής ένστασης έως :13:00 29/12/2016

Η ποσότητα ισχύος του πρώτου προσφερόμενου τμήματος της προσφοράς, πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 3 MW. Η Συνολικά Διακοπτόμενη Ισχύς για τον τύπο υπηρεσίας ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2017 έως και 31/03/2017 ανέρχεται σε 900 MW.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση