Η Θάσος υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, προκειμένου να μειώσει τις εκπομπές CO2 στο έδαφός του κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, υπέγραψε ο δήμος Θάσου.

Ειδικότερα, με την υπογραφή του, ο δήμος Θάσου δεσμεύεται:

- να μειώσει τις εκπομπές CO2 (και ενδεχομένως άλλων αερίων του θερμοκηπίου) στο έδαφός του κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, κυρίως με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

- να αυξήσει την ανθεκτικότητά του με την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων ο Δήμος Θάσου πρόκειται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

-να εκπονήσει Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και Εκτίμηση των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή,

-να υποβάλει Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος εντός δύο ετών μετά την ημερομηνία λήψης της ανωτέρω απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο,

-να υποβάλλει Έκθεση προόδου, τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, για σκοπούς αξιολόγησης, παρακολούθησης και επαλήθευσης.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απευθύνεται σε Δήμους και Κοινότητες που επιθυμούν να συνεργαστούν με τις Ευρωπαϊκές αρχές για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στα όριά τους κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020, μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής μέτρων για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, εξορθολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας και αναβάθμιση σε πιο περιβαλλοντικά φιλική της παραγωγής ενέργειας, εφαρμόζοντας μεθόδους αξιοποίησης τοπικών πηγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Πρακτικά αποτελεί μια δημόσια δήλωση για τη συμβολή του Δήμου στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα και η οργανωμένη αυτή πρωτοβουλία παρέχει πληροφορίες, ιδέες και συγκεκριμένα βήματα προς την επίτευξη του κοινού στόχου, δηλαδή τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Επιπλέον η ένταξη ενός Δήμου στο Ενεργειακό Σύμφωνο του δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε υφιστάμενους  Ευρωπαϊκούς Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς, που μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες, δράσεις και έργα  στα  οποία θα προβεί ο Δήμος  για να βελτιώσει το ενεργειακό του προφίλ, συμμετέχοντας στην  κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα  και την λήψη πολιτικής απόφασης δέσμευσης για τη συμμετοχή στο Σύμφωνο και στη συνέχεια μια σειρά ουσιαστικών ενεργειών που συνοψίζονται στα εξής:

1. Σύνταξη Βασικής Απογραφής Εκπομπών και Εκτίμηση του Κινδύνου και της Ευπροσβλητότητας στην Κλιματική Αλλαγή.

2. Σύνταξη Σχέδιου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα εντός δύο ετών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο

3. Δημοσίευση εκθέσεων προόδου κάθε δύο έτη από την υποβολή του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση