Σε επτά νέα ενεργειακά έργα μπαίνει το ΚΑΠΕ

Το ΚΑΠΕ, μέσα από μια έντονα ανταγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο πρόσκλησης του  Προγράμματος Interreg MED 2014-2020, κατάφερε να κερδίσει, μαζί με άλλους σημαντικούς Μεσογειακούς ενεργειακούς φορείς και καινοτόμα δίκτυα, επτά νέα σημαντικά έργα βιώσιμης ανάπτυξης, που θα υλοποιηθούν με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και του Ελληνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε ποσοστό 15%.

Όπως τονίζει το κέντρο, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διακρατικής συνεργασίας, το πρόγραμμα Interreg MED αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, με ορθολογική χρήση πόρων και υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ΚΑΠΕ, με τη συμμετοχή του στα νέα αυτά έργα, ενισχύει ακόμα περισσότερο το ρόλο του ως Εθνικός Φορέας για την Ενέργεια, με σημαντική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, στην πορεία μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τα νέα έργα, στα οποία συμμετέχει το ΚΑΠΕ, είναι τα ακόλουθα:

IMPULSE- Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings: Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτήρια, σε διακρατικό επίπεδο. Το ΚΑΠΕ είναι Συντονιστής Εταίρος.

PELAGOS- Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands (Γαλάζια Ανάπτυξη): Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μέσω καινοτόμων συμπλεγμάτων και δικτύων σε νευραλγικούς τομείς του Μεσογειακού χώρου. Το ΚΑΠΕ είναι Συντονιστής Εταίρος.

SHERPA- SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations: Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτήρια, σε διακρατικό επίπεδο

PRISMI- Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands: Αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατηγικές και τα σχέδια για το ενεργειακό μείγμα των περιοχών της Μεσογείου.

SISMA- Supporting Innovative Schemes in the MED Area: Υποστηρίζοντας καινοτόμα σχήματα στην περιοχή της Μεσογείου.

PRIORITEE- Prioritize energy efficiency measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities: Δίνοντας προτεραιότητα σε μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στα δημόσια κτήρια: ένα εργαλείο για την υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λήψη των αποφάσεων.

PEGASUS- Promoting Effective Generation and Sustainable Uses of Electricity: Προωθώντας την Αποδοτική Παραγωγή και τις Αειφόρες Χρήσεις του Ηλεκτρισμού.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση