Ξεμπλοκάρουν έργα και μελέτες

του Θοδωρή Καραουλάνη

Με μεγάλη καθυστέρηση, για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, δίνεται λύση σε ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι και εμπόδιζε την δημοπρασία έργων και μελετών κάθε είδους από το δημόσιο. Πρόκειται για τα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης που προβλέπονται στο νέο νόμο 4412 για τις δημόσιες συμβάσεις και δεν είχαν καταρτιστεί εγκαίρως, με αποτέλεσμα να έχουν καθυστερήσει δεκάδες έργα ανά την Ελλάδα, κυρίως του νέου ΕΣΠΑ, καθώς οι αναθέτουσες αρχές (διαχειριστικές αρχές τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, οργανισμοί του δημοσίου κλπ) δεν είχαν τις κατάλληλες κατευθύνσεις και επικρατούσε ένα «μίνι» αλαλούμ.

Το ζήτημα αφορούσε κυρίως τα θέματα έργων και μελετών σε υποδομές, όπως τα περιβαλλοντικά, οδικά, συγκοινωνιακά, κατασκευαστικά και άλλα έργα και μελέτες.

Το ζήτημα είχε υπάρξει αφορμή έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ Υπουργείων (Ανάπτυξης – Υποδομών) και συλλογικών φορέων (ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ) αλλά και υπηρεσιών του κράτους, καθώς και πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων, καθώς όλοι κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι ψήφισε έναν νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις (που βασίζεται σε κοινοτική οπδηγία) αλλά δεν είχε φροντίσει πριν να ετοιμάσει όσα χρειάζονται για να εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα να «παγώσουν» όλες οι διαδικασίες προκήρυξης έργων και μελετών που επηρεάζονται από αυτόν.

Η λύση δίνεται τώρα, καθώς δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δύο από τις πολυαναμενόμενες αποφάσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) για τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για την ανάθεση έργων και μελετών, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του νέου πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων. Αφενός, όσον αφορά τις μελέτες, πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 179/2016 και τίτλο «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4327/Β΄/30-12-2016. Αφετέρου, όσον αφορά τα έργα, πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 182/2016 και τίτλο "Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4269/30-12-2016. Κάθε μία από τις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνει δύο παραρτήματα:

Παράρτημα Α: Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (έργου ή μελετών) άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

Παράρτημα Β: Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (έργου ή μελετών) κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμ

Τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (έργου ή μελετών) του Ν.4412, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 21/1/2017.

Τα πρότυπα τεύχη διατίθενται στους αναθέτοντες φορείς (που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα) αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε επεξεργάσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr), στο μενού "ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ".

Υπενθυμίζουμε ότι πολλοί συλλογικοί φορείς όπως η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μεταξύ άλλων, ζητούσαν εδώ και μήνες την άμεση δημοσίευσης των τευχών προκειμένου να προχωρήσει η ανάθεση έργων και μελετών και η εφαρμογή του νόμου 4412, η οποία από τη ψήφισή του, το καλοκαίρι, μέχρι τώρα δεν έχει καταστεί λειτουργικός.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση