CLLD/LEADER: Εντός του μήνα οι πρώτες προσκλήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις

Στην προδημοσίευση των πρώτων προσκλήσεων των Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER έχουν προχωρήσει αρκετές Ομάδες Τοπικής Δράσης της χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενοι. Η προκήρυξη των δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται από τον επόμενο μήνα και είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι θα γίνεται ανά ΟΤΔ, και άρα ανά περιοχή. Αυτό, γιατί πρόκειται για τοπικά προγράμματα και, όπως προαναφέρθηκε, ήδη κάποιες Ομάδες Τοπικής Δράσης έχουν προδημοσιεύσει τις προσκλήσεις τους, ενώ ελάχιστες ακόμα «τρέχουν» τις προσκλήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος.

Για την προκήρυξη του Μέτρου, όπως μεταδίδει το Ypaithros.gr, πρέπει να προηγηθεί έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της εκάστοτε περιφέρειας έγκριση της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) και εν συνεχεία κοινοποίησή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την πρώτη έγκριση πανελλαδικά της πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) εξασφάλισε η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής και τη δεύτερη η Αναπτυξιακή Ηπείρου.

Σε προδημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν επίσης προχωρήσει η Αναπτυξιακή Φωκική, η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης, η Αναπτυξιακή Λήμνου κ.ά.

Ιδιωτικές παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα αφορούν το υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της τοπικής οικονοµίας, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της κάθε τοπικής στρατηγικής (ΤΑΠΤοΚ, CLLD/LEADER). Ενδεικτικά, ενισχύονται παρεµβάσεις µε στόχο την προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τοµέα, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, τη δηµιουργία και τον εκσυγχρονισµό ΜμΕ, την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτόν, το υπομέτρο 19.2 περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων αλλά και υποδράσεων. Κάθε τοπικό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κάθε περιοχής και, για την επίτευξη των στόχων του, διαφοροποιείται σε σχέση με άλλο τοπικό πρόγραμμα ως προς τον προϋπολογισμό και τις προκηρυσσόμενες δράσεις.

Για παράδειγμα, από την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 3.732.500 ευρώ, από την Αναπτυξιακή Ηπείρου στα 3.253.000 ευρώ και από την Αναπτυξιακή Χαλκιδικής στα 4.530.000 ευρώ.

Με την προδημοσίευση των προσκλήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις δράσεις και υποδράσεις που προκηρύσσονται στην περιοχή τους και παράλληλα να προετοιμαστούν αναφορικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν όταν προκηρυχθεί η δράση, να πληροφορηθούν σχετικά με τη μοριοδότηση κ.ά.

Ενίσχυση

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 600.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό και τα 100.000 ευρώ για άυλες πράξεις. Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί η διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη δημόσια δαπάνη μπορεί να ανέλθει τα 200.000 ευρώ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ό,τι αφορά την πράξη, αποτελεί την διαφορά της δημόσιας δαπάνης από το συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους.

Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση