ECO-CRUISING FU_TOUR: Κάνοντας το μέλλον του τουρισμού WESTMED πιο πράσινο, πιο γαλάζιο και πιο eco

Ευρωπαϊκό έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ που επέλεξε τις Καλύτερες Πρακτικές για να υποστηρίξει τον Τουρισμό της WESTMED στην εφαρμογή βιώσιμων δράσεων στα επιχειρηματικά και αναπτυξιακά τους μοντέλα.

Το έργο ECO-CRUISING FU_TOUR, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, αναμένεται να διαρκέσει 28 μήνες. Συντονίζεται από το Innovation Bakery X23 από την Ιταλία, υλοποιείται από τους συνεργάτες του έργου ENIT από την Ιταλία, ASCAME από την Ισπανία, Green Evolution από την Ελλάδα, CMMI και Celestyal από την Κύπρο, Leancubator από την Αλγερία, το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Τυνησίας και από την Εταιρεία Διαχείρισης Λιμανιού της Πόλης Τανγκίρ από το Μαρόκο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EU EMFAF (ένα ταμείο που διαχειρίζεται το CNIEA). Ο στόχος είναι να ενισχύσει τις διοικητικές, καινοτόμες, γαλάζιες, πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Δυτικής Μεσογείου στον τομέα του τουρισμού. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση των ακτοπλοϊκών και θαλάσσιων προορισμών της ΕΕ και της Δυτικής Ευρώπης, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και eco-έξυπνων πακέτων τουρισμού, με κύριο στόχο τη γενιά Ζ.

Η Έκθεση Καλών Πρακτικών του ECO-CRUISING FU_TOUR αποτελεί την πρώτη δημοσίευση του έργου που μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του ECO-CRUISING FU_TOUR. Ο κύριος στόχος αυτής της έκθεσης ήταν να παρέχει πρακτική καθοδήγηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της προσεκτικής αναγνώρισης και παρουσίασης υποδειγματικών Καλών Πρακτικών από αυτήν τη γεωγραφική περιοχή προς όφελος του γενικού κοινού.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολούθησε για τη συγγραφή του τελικού καταλόγου των υποδειγματικών Καλών Πρακτικών περιλάμβανε τρεις διακριτικές φάσεις:

  • Φάση Συλλογής: Αρχικά, συγκεντρώθηκε μια συνολική λίστα με 22 πιθανές Καλές Πρακτικές, με βάση τις απόψεις και τις συνεισφορές των Συνεργατών της Συνομοσπονδίας.
  • Φάση Επιλογής: Στη συνέχεια, η λίστα υποβλήθηκε μια διαδικασία επιλογής, όπου εφαρμόστηκαν προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής που κάλυπταν τόσο τις μαλακές όσο και τις σκληρές επιπτώσεις. Αυτή η διακριτική αξιολόγηση οδήγησε στον εντοπισμό και την παρουσίαση 14ων Καλών Πρακτικών (ΚΠ).
  • Φάση Αξιολόγησης: Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια εξαντλητική αξιολόγηση των 14ων Καλών Πρακτικών (ΚΠ), χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης. Αυτή η αυστηρή αξιολόγηση βοήθησε στην τελική επιλογή των εννέα Καλύτερων Καλών Πρακτικών (ΚΚΠ), όπως ορίζονται από τους στόχους του έργου.

Οι θετικές προσπάθειες από τις κρουαζιέρες φαίνεται ότι είναι υποεκτιμημένες, και αυτός είναι ο λόγος που σε αυτήν την έκθεση τονίζονται οι συγκεκριμένες εννέα Καλύτερες Καλές Πρακτικές (ΚΚΠ). Αυτές οι ΚΚΠ έχουν σκοπό να εμπνεύσουν και να παρουσιάσουν τι ήδη κάνει η βιομηχανία της κρουαζιέρας για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας. Οι πρακτικές βασίζονται σε συγκεκριμένα παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Η ανάλυση προχώρησε σε πιο προηγμένο στάδιο, όπου εξετάσαμε τις εντοπισμένες Καλές Πρακτικές σε σχέση με τις επτά κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα του τουρισμού. Αυτές οι προκλήσεις είχαν αναγνωριστεί μέσω των συλλογικών απόψεων των ενδιαφερόμενων φορέων κατά τις προηγούμενες φάσεις του έργου ECO-CRUISING FU_TOUR. Αυτές οι προκλήσεις περιλάμβαναν:

  • χειρισμός μεγάλων δεδομένων,
  • προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,
  • υπερ-τουρισμός,
  • βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού,
  • ευημερία των τοπικών κοινοτήτων,
  • συνεργασία με τις εταιρείες κρουαζιέρων και, τέλος,
  • μέτρα ασφαλείας/υγιεινής covid-19 και ασφάλεια των ταξιδιωτών.

Μέσω της ανάλυσης της συσχέτισης των κυρίων προκλήσεων στον τομέα του τουρισμού και των εννέα επιλεγμένων Καλύτερων Καλών Πρακτικών (ΚΚΠ), γίνεται εμφανές ένας σημαντικός συντονισμός. Αυτές οι εντοπισμένες ΚΚΠ δείχνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης και βελτίωσης αρκετών από των κυρίων προκλήσεων που αναγνωρίζονται από τους φορείς του τομέα του τουρισμού.

Οι εννέα Καλές Πρακτικές που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση προσφέρουν ανεκτίμητες γνώσεις και μπορούν να λειτουργήσουν ως έναν εξατομικευμένο χάρτη πορείας για επιχειρήσεις και προορισμούς που επιδιώκουν να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές. Επιπλέον, λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για την αντιμετώπιση μερικών από των πιο επειγόντων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κρουαζιέρες στην WESTMED. Η δημιουργία ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την υποστήριξη των τουριστικών φορέων της WESTMED στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στα επιχειρηματικά και αναπτυξιακά τους μοντέλα απαιτεί μια συνολική προσέγγιση. Είναι κρίσιμο να αναγνωρίσουμε δύο διακριτικές ομάδες προορισμών στη βιομηχανία των κρουαζιερόπλοιων, βασισμένες στην ωριμότητα τους:

1. Ωριμοί Προορισμοί Κρουαζιέρας: Αυτοί οι προορισμοί, έχοντας αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως ο υπερτουρισμός, είναι καλά τοποθετημένοι και διαθέτουν πολλά παραδείγματα ως αναφορές για να δημιουργήσουν τις στρατηγικές ανάπτυξής τους.

2. Λιγότερο Ωριμοί Προορισμοί Κρουαζιέρας: Οι μικρότεροι προορισμοί στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας πρέπει να αξιοποιήσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες των ώριμων ανταγωνιστών τους για να διευκολύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης της στρατηγικής τους, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρηματικούς πόρους.

Ένα κρίσιμο κομμάτι αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνει μια βαθιά ανάλυση του βαθμού στον οποίο οι μικρότεροι προορισμοί του τουρισμού κρουαζιέρας ευθυγραμμίζονται με τους μεγαλύτερους προορισμούς και ανταγωνιστές τους όπου έχουν ήδη εφαρμόσει ΚΚΠ. Αυτή η ανάλυση θα καθοδηγήσει την προσαρμογή των ΚΚΠ, δυνητικά διευκολύνοντας τη διαδικασία εφαρμογής για παρόμοιους προορισμούς ή απαιτώντας μια πιο λεπτομερή προσέγγιση για διακριτικούς στόχους και στρατηγικές.

Συνοψίζοντας, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι αναγκαία για τη δημιουργία ενός Στρατηγικού Σχεδίου που υποστηρίζει αποτελεσματικά τους τουριστικούς φορείς της WESTMED στην ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στα επιχειρηματικά και αναπτυξιακά τους μοντέλα, εξασφαλίζοντας έτσι τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της βιομηχανίας κρουαζιέρων στην περιοχή.
Το επερχόμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δυνατοτήτων περιλαμβάνει τις επιλεγμένες Καλές Πρακτικές. Το διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και οι masterclasses θα ξεκινήσουν στις 4 Οκτωβρίου. Κάντε εγγραφή τώρα στο πρόγραμμα για να αποκτήσετε γνώσεις για τη μπλε οικονομία και για να κάνετε την επιχείρησή σας πιο οικολογικά βιώσιμη: https://ecocruising-fu-tour.eu/capacity-building-programme-registration-page

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση