Leader: Χρήμα σε Ομάδες Τοπικής Δράσης ώστε να βγάλουν τις προκηρύξεις

Υποχρεωμένες να εξαντλήσουν ολόκληρο τον προϋπολογισμό για ιδιωτικές επενδύσεις και παράλληλα να παρέχουν συμβουλές στους δικαιούχους των Leader, αλλιώς θα μειώνονται αναλογικά τα κονδύλια για τις λειτουργικές τους δαπάνες, είναι Ομάδες Τοπικής Δράσης, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου CLLD/Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

Η συγκεκριμένη πρόσκληση, όπως μεταδίδει το Agronews.gr, αφορά μόνο τις Ομάδες Τοπικής Δράσης που θα τρέξουν τα Leader και έχει σκοπό να καλύψει τα λειτουργικά τους έξοδα, βάζοντας όμως επιπλέον όρους και προϋποθέσεις αναλόγως την επίτευξη ορισμένων στόχων. Μετά και από αυτό το στάδιο, αναμένεται να ακολουθήσουν μέσα στον χρόνο οι προσκλήσεις των Leader για ιδιωτικές επενδύσεις (υπομέτρο 19.2).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη για τις ΟΤΔ:

Α) Σε σχέση με τις εντάξεις
Μέχρι 31-12-2019 πρέπει να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης το 50% του Προϋπολογισμού του υπομέτρου 19.2 και οι πληρωμές του 19.4 μπορούν να ανέλθουν στο 50% του προϋπολογισμού του υπομέτρου 19.4. Στο ποσοστό του 50% συμπεριλαμβάνονται και τα έργα που έχουν απενταχθεί. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται η παραπάνω τον προϋπολογισμό 19.2 και 19.3 επί 100. συνθήκη, οι πληρωμές του υπομέτρου 19.4 μειώνονται, κατά το ποσοστό που δεν επιτεύχθηκε.

Μέχρι 31-12-2020 πρέπει να έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης το σύνολο του προϋπολογισμού του υπομέτρου 19.2. Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα έργα που έχουν απενταχθεί. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη, πληρωμές του υπομέτρου 19.4 μπορούν να γίνουν μέχρι το 25% του προϋπολογισμού του υπομέτρου 19.2 και 19.3 που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις που έχει ενεργοποιηθεί η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου το ποσοστό του 25% γίνεται 33,3%. Από 1-1-2023 ο προϋπολογισμός του 19.4 (σε σχέση με τις εντάξεις) τροποποιείται και υπολογίζεται ως το 25% του προϋπολογισμού του 19.2 και 19.3 που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις που έχει ενεργοποιηθεί η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου το ποσοστό του 25% γίνεται 33,3%.

Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του υπομέτρου 19.4 είναι μικρότερος του 20% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης ως προς το σκέλος ΕΓΤΑΑ, τότε τα ποσοστά 25% που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο ακολουθούν τη σχέση που έχει ο προϋπολογισμός του 19.4 προς τον προϋπολογισμό 19.2 και 19.3 επί 100.

Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις της ΟΤΔ είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες (δείτε την προκήρυξη, ΕΔΩ):

 • Συγκρότηση και λειτουργία Επιπέδου Λήψης Απόφασης LEADER/CLLD για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
 • Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
 • Εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος.
 • Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων
 • Αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων, επιλογή των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων απόρριψής τους.
 • Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων του τοπικού προγράμματος.
 • Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων, στο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, πράξεων.
 • Υποβολή στον αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Ενημέρωση του αρμόδιου φορέα αναφορικά με αλλαγές, τροποποιήσεις που σχετίζονται με τους όρους και κανόνες λειτουργίας της εταιρείας.
 • Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο, καθώς και πλήρους αρχείου με όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
 • Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων και συμμόρφωση στα αποτελέσματα αυτών.
 • Τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στη δράση και τις αποφάσεις της που σχετίζονται με ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κ.λπ.).
 • Συμμόρφωση ως προς τις τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις από τις αρμόδιες αρχές.
 • Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης οφείλουν να εφαρμόζουν σε συνεχή βάση πρακτικές αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που τίθενται και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης. Παράλληλα, υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση ενώ όταν κληθούν οφείλουν να παρίστανται σε ημερίδες, συσκέψεις ή ομάδες που αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση
 • Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης μεριμνούν για την ενεργή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης που διαχειρίζονται, προκειμένου να διευκολυνθεί η δικτύωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Σύνταξη σχεδίου δράσης εμψύχωσης και αξιολόγησης τοπικής στρατηγικής. Ο χρόνος και η μεθοδολογία υποβολής θα καθοριστεί από σχετική εγκύκλιο.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση