LIFE-IP CEI-Greece: Δέκα δράσεις για ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας με 16 εκατ. ευρώ

Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», συνολικού προϋπολογισμού 15,93 εκατ. ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το Πράσινο Ταμείο, αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά έργα για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην χώρα μας. Συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων) και υλοποιείται σε συνεργασία με δεκαοχτώ εταίρους: Πράσινο Ταμείο, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δήμος Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Θήρας, Δήμος Τήνου, Δήμος Αλοννήσου, Δήμος Ναυπακτίας, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, Terra Nova ΕΠΕ, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης.

Με συνολική διάρκεια 8 έτη και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έως τον Οκτώβριο 2027, το έργο LIFE-IP CEI-Greece αποσκοπεί να συμβάλει καθοριστικά στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, επικεντρώνοντας στην προώθηση πρακτικών και αλλαγής συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, η ενσωμάτωση των οποίων στο εθνικό δίκαιο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Με τα πιλοτικά έργα, τις δράσεις επίδειξης, τις δράσεις κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, αλλά και τις δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων, το έργο LIFE-IP CEI-Greece υποστηρίζει έμπρακτα την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία.

Οι δράσεις του έργου

Ειδικότερα οι δράσεις που θα υλοποιηθούν έως το 2027 είναι:

  • Εφαρμογή σε πέντε νησιωτικούς και ένα ορεινό δήμο (Δ. Πάρου, Αντιπάρου, Θήρας, Τήνου, Αλοννήσου και Ναυπακτίας) συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που θα εφαρμόσουν στην πράξη την ιεράρχηση αποβλήτων και τη νέα νομοθετική δέσμη μέτρων για τα απόβλητα στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
  • Δημιουργία Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων σε δύο αστικούς δήμους (Δ. Αθηναίων και Θεσσαλονίκης), μετατρέποντας τα Πράσινα Σημεία από κέντρα χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων και σε κέντρα επαναχρησιμοποίησης υλικών (έπιπλα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ρούχα, βιβλία, παιχνίδια, κλπ).
  • Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύων συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων σε μία περιφέρεια (Δυτ. Μακεδονίας) και έναν αστικό δήμο (Δ. Αθηναίων), που θα αποτελέσουν πιλότους για την ανάπτυξη ανάλογων δικτύων στην ελληνική επικράτεια.
  • Εφαρμογή του οικονομικού εργαλείου Πληρώνω-Όσο-Πετάω (ΠΟΠ) σε έναν αστικό δήμο (Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης), εφαρμόζοντας για πρώτη φορά στην πράξη ένα αποτελεσματικό σύστημα χρέωσης των δημοτών που προάγει τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης, προωθώντας παράλληλα την άμεση εφαρμογή σε άλλους δήμους της χώρας
  • Κατάρτιση του ειδικού προγράμματος για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, παρακολούθηση της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων σε εθνικό επίπεδο, ανάληψη δράσεων επίδειξης βέλτιστων πρακτικών μείωσης αποβλήτων τροφίμων, ανάπτυξη πλατφόρμας για την παρακολούθηση και διαχείριση της δωρεάς τροφίμων και δημιουργία φόρουμ για την προώθηση δράσεων πρόληψης και ιδιαίτερα εθελοντικών συμφωνιών.
  • Ανάπτυξη τοπικών / περιφερειακών συμμαχιών για την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής, καταγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης, αναπτύσσοντας κατάλληλη μεθοδολογία για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και εκδίδοντας οδηγό για την εφαρμογή της κυκλικής διαχείρισής τους.
  • Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για την κυκλική οικονομία στα χρηματοοικονομικά εργαλεία, και ενσωμάτωση δεικτών μέτρησης της κυκλικής οικονομίας.
  • Ανάπτυξη εθνικών δεικτών που θα αποτυπώνουν τα κύρια στοιχεία της κυκλικής οικονομίας της χώρας, έχοντας ως βάση αναφοράς το πλαίσιο παρακολούθησης που έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δημιουργία παρατηρητηρίου κυκλικής οικονομίας με το οποίο θα παρακολουθείται σε συνεχή βάση η πορεία εξέλιξης της μετάβασης της χώρας στην κυκλική οικονομία.
  • Ανάπτυξη προτύπων για τα δευτερογενή υλικά με σκοπό την υποστήριξη της επανεισαγωγής τους στην οικονομία με τη μορφή νέων πρώτων υλών και δημιουργία εθνικού διαδικτυακού αποθετηρίου για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται της κυκλικής οικονομίας.
  • Οικοδόμηση δυναμικού και ευαισθητοποίηση φορέων και κοινού, κυρίως μέσω σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας και εξ αποστάσεως κατάρτισης των ενδιαφερόμενων μερών, δημιουργίας Βιωματικού Πάρκου Ανακύκλωσης - Επιδιόρθωσης - Επαναχρησιμοποίησης και περιφερειακών και τοπικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης.

Έρευνες σε εξέλιξη και Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την κυκλική οικονομία που αποσκοπεί στην καταγραφή των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων (δημόσια διοίκηση, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, παραγωγικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς, επιστημονική, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα) για την επιτυχή μετάβαση της χώρας μας στην κυκλική οικονομία, καθώς και στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με ενδεχόμενες ανάγκες οικοδόμησης του δυναμικού τους.

Το ερωτηματολόγιο έχει ήδη αποσταλεί σε πάνω από 900 φορείς, συλλογικούς και μη, προσκαλώντας τους να συμμετέχουν στην έρευνα και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου για να απαντηθεί ηλεκτρονικά από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα . Στο προσεχές διάστημα προγραμματίζεται να διεξαχθεί έρευνα κοινής γνώμης, η οποία θα καθορίσει το επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα που άπτονται της ιεράρχησης αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τις περιφερειακές και τοπικές εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ερχόμενου χρόνου. Το εναρκτήριο συνέδριο του LIFE-IP CEI-Greece, στο οποίο θα παρουσιαστούν θεματικά οι δράσεις του έργου και θα προσκληθούν ομιλητές για την παρουσίαση έργων και δράσεων στην Ελλάδα σχετικών με την κυκλική οικονομία, προγραμματίζεται να διεξαχθεί διαδικτυακά στις 21 Ιανουαρίου 2021.

Ξεκινώντας με κεντρικό σύνθημα «Ώρα για Δράση», η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας με το έργο LIFEIP CEI-Greece γίνεται πράξη στη χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.circulargreece.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση