Life Rewee: Πολλά δρώμενα στο Φεστιβάλ Πρόληψης και Ανακύκλωσης

Με πολλά δρώμενα αλλά και ενημέρωση πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Πρόληψης και Ανακύκλωσης στις 19 και 20 Νοεμβρίου στη Βίλα Καζούλη, στην Κηφισιά. Το Life ReWeee έδωσε δυναμικά το «παρών» και τις δύο μέρες του Φεστιβάλ.

Στο πλαίσιο του Έργου, έλαβε χώρα το 1ο repair café την Κυριακή 19 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκειά του επισκευάστηκαν επί τόπου και δωρεάν περισσότερες από 40 μικροσυσκευές που έφεραν μαζί τους οι επισκέπτες του Φεστιβάλ. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε οι ευκαιρία στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν απλές τεχνικές επισκευής για να καλύψουν οι ίδιοι παρόμοιες μελλοντικές βλάβες. Όσες συσκευές δεν επιδέχονταν επισκευή συγκεντρώθηκαν για ανακύκλωση στους ειδικούς κάδους της Ανακύκλωση Συσκευών. Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις της πρώτης ημέρας του Φεστιβάλ περιελάμβαναν θεατρικές παραστάσεις και ζωγραφική για παιδιά, επίδειξη απορρυπασμένου οχήματος και προϊόντων ανακύκλωσης από οχήματα όπως μπαταρίες, ελαστικά δάπεδα, λιπαντικά έλαια, επίδειξη κατασκευής τσάντας πολλαπλών χρήσεων από μπλούζα και μουσική παράσταση.

Τη δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το 4ο Φόρουμ Διαβούλευσης για την Πρόληψη των Αποβλήτων, με την υποστήριξη του Έργου Life Reweee. Το παρών στο Φόρουμ έδωσαν ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, ο αντιπεριφερειάρχης βορείου τομέα Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος, ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ, Δημήτρης Πολιτόπουλος και ο δήμαρχος Κηφισιάς, Γιώργος Θωμάκος, απευθύνοντας χαιρετισμό. Κατά τη διάρκειά του πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικές με δράσεις πρόληψης για την παραγωγή αποβλήτων όλων των ρευμάτων. Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για την πρόληψη και την ανακύκλωση από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE.

Το προφίλ των εταίρων του έργου Life ReWeee

Συντονιστής δικαιούχος

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι εγκεκριμένος φορέας για τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Είναι ιδιωτική εταιρία µη επενδυτικού χαρακτήρα και µη επιδίωξης κερδών, έχει χαρακτήρα οργανωτικό και ελεγκτικό και λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των οδηγιών της Κοινότητας, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Δίκαιο. Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας προέρχονται από τις εισφορές των συμβεβλημένων επιχειρήσεων που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Με τη συμμετοχή τους στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., οι επιχειρήσεις αυτές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ. Ουσιαστικό αντικείμενο της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δηλαδή η συλλογή, η μεταφορά, η προσωρινή αποθήκευση, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Συνδικαιούχοι

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την Εναλλακτική Διαχείριση (πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, ανακύκλωση και ανάκτηση) αποβλήτων στην Ελλάδα, έτσι ώστε αυτά να αξιοποιούνται και να εκτρέπονται από το ρεύμα των αποβλήτων που οδηγείται σε χώρους τελικής διάθεσης. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπεύθυνος φορέας για την έγκριση και την εποπτεία των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν στο πλαίσιο της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθώς και για τον έλεγχο της πορείας της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης.

H Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης από το 1990 προωθεί την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μέσω υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων πρόληψης, μείωσης, αξιοποίησης & ανακύκλωσης αποβλήτων και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών καθώς και με συνεχή συμμετοχή στη διαβούλευση για την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το Πράσινο Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων του.

To RREUSE είναι o ευρωπαϊκός οργανισμός που εκπροσωπεί τα εθνικά και περιφερειακά δίκτυα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ε.Ε. που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανακύκλωσης. Σήμερα το RREUSE εκπροσωπεί περίπου 77.000 εργαζόμενους και πάνω από 60.000 άτομα επανεντασσόμενα στην αγορά εργασίας από 30 οργανώσεις-μέλη που δραστηριοποιούνται σε 16 χώρες της Ε.Ε. Ο Οργανισμός συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ε.Ε., κυρίως όσον αφορά στις πολιτικές για τα προϊόντα και τα απόβλητα, ώστε να διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές νομικές προϋποθέσεις για την προώθηση της πρόληψης στη δημιουργία αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης.

To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (HUA) είναι ένα ευέλικτο και δυναμικό Πανεπιστήμιο που ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στην ποιότητα ζωής και την αειφορία, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών της διαχείρισης αποβλήτων. Ο λόγος επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά διδάσκοντα το κατατάσσουν στην 3η καλύτερη θέση στην Ελλάδα, ενώ την τελευταία δεκαετία υλοποιήθηκαν σε αυτό πάνω από 300 ερευνητικά προγράμματα, δίνοντας και πάλι έναν από τους υψηλότερους δείκτες έργων ανά διδάσκοντα στη χώρα. Μέσω των προγραμμάτων αυτών, το HUA έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο, υψηλής ποιότητας δίκτυο συνεργασιών με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση