MARLITER: Νέο έργο για μείωση των σκουπιδών στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας

Νέο έργο στο πλαίσιο του JOP Black Sea Basin 2014-2020, το οποίο θα παρουσιάσει δεδοµένα από την παρακολούθηση των θαλάσσιων απορριµµάτων µέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, υλοποιούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μαζί με εταίρους από τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.

Εκδήλωση για το νέο έργο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Νοεμβρίου στην Αίθουσα «Κωνσταντίνος Καστρίτσης», στον 10ο όροφο του κτηρίου Βιολογίας του ΑΠΘ, στις 11.00. Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Πρόσφατα, ο Τοµέας Οικολογίας του Τµήµατος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε ιδρύµατα και οργανώσεις από 4 ακόµη χώρες ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου “Κοινές δράσεις για την αύξηση της προσβασιµότητας των πολιτών σε βάσεις περιβαλλοντικών δεδοµένων και εργαλεία παρακολούθησης µε στόχο τον περιορισµό των θαλάσσιων απορριµµάτων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (MARLITER)", που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Joint Operational Programme "Black Sea Basin 2014-2020", The European Neighbourhood Instrument – ENI). Εταίροι του έργου αποτελούν ο Μη Κυβερνητικός Οργανισµός Black Sea NGO Network από τη Βουλγαρία, ο Μη Κυβερνητικός Οργανισµός Mare Nostrum of Constanta από την Ρουµανία, το Ερευνητικό Κέντρο Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea of Odessa από την Ουκρανία και ο Μη Κυβερνητικός Οργανισµός Black Sea Eco Academy of Batumi, από τη Γεωργία. Σκοπός του έργου είναι η προώθηση και η βελτίωση της συνεργασίας για αποτελεσµατικότερη περιβαλλοντική παρακολούθηση και µείωση των θαλάσσιων απορριµµάτων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Το έργο θα διαρκέσει 30 µήνες και ο συνολικός προϋπολογισµός του ανέρχεται στις 770.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το έργο αποτελεί µια φιλόδοξη προσπάθεια για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και του µετριασµού της υποβάθµισης των φυσικών πόρων, στοχεύοντας να εµπλακούν άµεσα πάνω από 600 άτοµα στο σύνολο των δραστηριοτήτων του. Παράλληλα, δράσεις και καινοτόµες εφαρµογές αναµένεται να οδηγήσουν σε άνω των 30.000 έµμεσα επωφελούµενων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ πιθανολογείται ότι η µεταφορά των αποτελεσµάτων σε επίπεδο πολιτικής, λήψεων αποφάσεων και αναδιάρθρωση συνεργειών δύνανται να αυξήσουν σηµαντικά τον αριθµό των έµµεσα επωφελούµενων.

Το έργο θα ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση νέων τεχνολογιών µεταξύ Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Μη Κυβερνητικών Οργανισµών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων, ώστε να αναπτυχθούν και εφαρµοστούν καινοτόµες και επιστηµονικές µέθοδοι για την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Το έργο επικεντρώνεται σε ειδικές πτυχές των εδαφικών προκλήσεων της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας σχετικές µε το θαλάσσιο περιβάλλον: στη διασυνοριακή ρύπανση και στη µείωση των θαλάσσιων απορριµµάτων. Επιµέρους στόχοι του έργου αποτελούν η βελτίωση της ανοικτής διαδικτυακής πρόσβασης σε περιβαλλοντικά δεδοµένα, καθώς και σε δεδοµένα που αφορούν σε πολιτικές διαχείρισης και που υποστηρίζουν καινοτόµες µορφές µη τυπικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, το έργο στοχεύει στη διάχυση γνώσεων και µεθοδολογικών προσεγγίσεων αναφορικά µε εργαλεία περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αλλά και στην ενδυνάµωση δοµών και την ανάπτυξη ικανοτήτων, ως εργαλεία για την εφαρµογή αποτελεσµατικών µέτρων, πολιτικών και δράσεων για τη µείωση των θαλάσσιων απορριµµάτων στην περιοχή.

H επίτευξη των στόχων στηρίζεται στην υλοποίηση τριών οµάδων δράσεων: α) την ανασκόπηση, σύνθεση και αξιολόγηση της διαθέσιµης πληροφορίας, β) την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης (web based ICT tool) µε την ενσωµάτωση διαδραστικών χαρτών και ψηφιακών δεδοµένων και γ) την ενδυνάµωση συνόλου φορέων που εµπλέκονται στην παρακολούθηση, τον περιορισµό, την ανάδειξη ή/και εφαρµογή πολιτικών σχετικά µε τα θαλάσσια απορρίµµατα, και την ενίσχυση της ενεργής συµµετοχής των νέων σε σύνολο δράσεων σχετικών µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, το διαδικτυακό εργαλείο ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, αφενός θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδοµένα, αφετέρου θα ενσωµατώνει µια δέσµη εργαλείων και µεθοδολογικών προσεγγίσεων για την ανάδειξη των βέλτιστων και τυποποιηµένων τεχνικών καταγραφής και παρακολούθησης δεδοµένων σχετικά µε τα θαλάσσια απορρίµµατα. Παράλληλα, το συγκεκριµένο έργο θα προσφέρει δοµές για την κοινοποίηση και εφαρµογή καινοτόµων µορφών µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρµοσµένες ώστε να ανταποκρίνονται διακριτά σε επιλεγµένες οµάδες αποδεκτών (π.χ. εκπροσώπους της δηµόσιας διοίκησης, των εθνικών και τοπικών φορέων, των επιχειρήσεων, των σχετικών εµπειρογνωµόνων, των επιστηµόνων, των φοιτητών, των Μη Κυβερνητικών Οργανισµών, των εθελοντών και των παράκτιων κοινοτήτων).

Το συγκεκριµένο εργαλείο, µια διαδραστική διαδικτυακή πύλη, θα υποστηρίξει γεωχωρικά δεδοµένα για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, συµπεριλαµβανοµένων ψηφιακών χαρτών µε δεδοµένα σχετικά µε το θαλάσσιο περιβάλλον, γεωφυσικούς χάρτες παράκτιων περιοχών, οικολογικές και αβιοτικές παραµέτρους για την ευρύτερη περιοχή, χάρτες προστατευόµενων περιοχών και προβλέψεις για την κλιµατική αλλαγή στο µέλλον. Το εργαλείο θα υποστηρίζει επίσης χάρτες µε την κατανοµή των θαλάσσιων απορριµµάτων και τα πρότυπα εξάπλωσής τους.

Το βασικό παραδοτέο του έργου θα είναι το διαδικτυακό εργαλείο ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο µεταξύ άλλων θα προσφέρει πρόσβαση και σε πληροφορία υποβάθρου που θα συλλεχθεί σε εθνικό επίπεδο και θα αφορά στις 5 χώρες που συµµετέχουν µε εκπροσώπους στο έργο. Επιπρόσθετα, το έργο θα οδηγήσει σε παραδοτέα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη ικανοτήτων και συγκεκριµένα α) υλοποίηση ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τους νέους µε επίκεντρο την επιστήµη των πολιτών και την παρακολούθηση των παραλιών για τα θαλάσσια απορρίµµατα, β) προγράµµατα κατάρτισης των εµπλεκοµένων φορέων από τις τοπικές κοινωνίες σχετικά µε τη χρήση των εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τα θαλάσσια απορρίµµατα και γ) συγκεντρωτικό εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη περιφερειακών πολιτικών και τοπικών δραστηριοτήτων για τη µείωση των θαλάσσιων απορριµµάτων.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση