Έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταικα

"Χαράτσι"  στα φωτοβολταικά, πλην εκείνων στις στέγες των κατοικιών, επιβάλλει η κυβέρνηση
προκειμένου να μη χρεοκοπήσει ο ειδικός λογαριασμός του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).
-Τα ποσοστά της εισφοράς ορίζονται σε 25% για τους φ/β σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική
λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31/12/2011.

- Σε 35% για τους φ/β σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1 Ιανουαρίου του 2012 με επιδοτούμενη τιμή μεγαλύτερη από εκείνη του
Φεβρουαρίου 2012.

- Σε 29% για τους φβ συνδέθηκαν το 2012 και πήραν τιμή μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 2012.

Αντίθετα η εισφορά δεν επιβάλλεται στους σταθμούς που έχουν πάρει τιμή μετά τις 9 Αυγούστου 2012, ενώ εξαιρούνται της εισφοράς τα οικιακά φ/β.

Ολόκληρο το Νομοσχέδιο που αφορά ρυθμίσεις ΑΠΕ, δημοσιεύεται κατωτέρω:
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

H αμοιβή για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι προβλεπόμενες στο π.δ. 100/2010 (Α’ 177) ως ελάχιστες νόμιμες αμοιβές καταργούνται. Οι εισφορές και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ

Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούςσταθμούς, η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής
ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και 30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον Παραγωγό στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και ανέρχεται:
α) Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους έως 31.12.2011.
β) Σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012.

γ) Σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!