Απαγόρευση κυνηγιού στον ορεινό όγκο Υµηττού και τα µητροπολιτικά πάρκα Γουδή - Ιλισσίων

Την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων για ένα έτος, ήτοι την κυνηγετική περίοδο 2017- 2018, στον ορεινό όγκο του Υµηττού που περιλαµβάνεται στα όρια των ∆ήµων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού, Αθηναίων, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Ελληνικού – Αργυρούπολής, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, Κρωπίας και Παιανίας, αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, που δημοσιεύεται στη «Διαύγεια», στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται επίσης ο µηχανοκίνητος αθλητισµός και η ανάρτηση υπαίθριων εµπορικών διαφηµίσεων.

«Οι περιοχές της απαγόρευσης απεικονίζονται µε συνεχή πράσινη γραµµή στα δέκα σχετικά πρωτότυπα διαγράµµατα σε κλίµακα 1:10.000 και σε ένα σε κλίµακα 1:25.000 που θεωρήθηκαν, από τov Πρoϊστάµεvo της ∆ιεύθυνσης Τoπoγραφικώv Εφαρµoγώv µε τηv 21724/2011 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτoσµίκρυvση ενσωµατώθηκαν στο Π.∆ για την προστασία της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων και δηµoσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 187 /∆΄/ 16-6-2011», αναφέρεται ακόμη και προστίθεται:

«Οι οικείες ∆ασικές Αρχές θα µεριµνήσουν για την άµεση έκδοση των σχετικών ∆ασικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την εφαρµογή της παρούσα».

Απαγόρευση θήρας στον ορεινό όγκο του Υµηττού και στα µητροπολιτικά πάρκα Γουδή – Ιλισσίων

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση