Δέσμη μέτρων για την ενεργειακή απόδοση

«Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ένας από τους πιο  αποτελεσματικούς, γρήγορους και οικονομικούς τρόπους για να μειωθούν οι  εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας»  δηλώνει ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Καθηγητής Ιωάννης Α. ΤσουκαλάςΗ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και  Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την ενεργειακή  απόδοση και τάχθηκε υπέρ των δεσμευτικών στόχων  εξοικονόμησης ενέργειας για τα Κράτη Μέλη ζητώντας παράλληλα ευέλικτα μέτρα για την επίτευξή τους.

Η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων είναι  ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εμβληματικής πρωτοβουλίας για  την αποτελεσματική χρήση των πόρων στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης
«Ευρώπη 2020» και αποσκοπεί στην επίτευξη εξοικονόμησης  πρωτογενούς ενέργειας και σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παρά τις  περισσότερες από 1800 τροπολογίες που κατατέθηκαν, οι εκτενείς διαπραγματεύσεις  στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρ. Κοινοβουλίου κατέληξαν  σε ευρύτατη πολιτική συμφωνία, ακόμα και στα πιο επίμαχα σημεία, και το τελικό  κείμενο προτάσεων διασφαλίζει περισσότερη ευελιξία και λιγότερη γραφειοκρατία
για τα Κράτη Μέλη, χωρίς να υπονομεύονται οι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας, βιώσιμης
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

 

Συγκεκριμένα, οι Ευρωβουλευτές  ζητούν δεσμευτικούς εθνικούς στόχους, βασισμένους σε συγκεκριμένες τιμές  αναφοράς για κάθε Κράτος Μέλος, που στο σύνολό τους θα συμβάλουν στον ευρύτερο  στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% στην ΕΕ, ενώ θα δίνουν τη δυνατότητα
στα Κράτη Μέλη να επιλέξουν τα ίδια, τα μέσα που θεωρούν καταλληλότερα για την
επίτευξη της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας. Ζητούν ακόμη τη θέσπιση
μηχανισμών χρηματοδότησης μέτρων ενεργειακής απόδοσης που θα χρηματοδοτούνται
από πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση με την οδηγία και από συνέργειες μεταξύ των
διαρθρωτικών ταμείων, των ταμείων συνοχής και των ταμείων αγροτικής ανάπτυξης.
Δεδομένου ότι τα  κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ και το 36% των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα Κράτη Μέλη καλούνται να προχωρήσουν στην
ανακαίνιση του 2,5% της συνολικής επιφάνειας των δημόσιων κτιρίων με συνολική
επιφάνεια άνω των 250 τ.μ. μέχρι τον Ιανουάριο του 2014, ή να βρουν  εναλλακτικούς τρόπους για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας με ισοδύναμο  αποτέλεσμα.

Αναφορικά με τις  δημόσιες προμήθειες, οι Ευρωβουλευτές ζητούν να επιλέγονται από τις δημόσιες
αρχές προϊόντα με υψηλή ενεργειακή απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση
κόστους-οφέλους με βάση όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Η εγκριθείσα έκθεση
προωθεί ακόμη τη χρήση «έξυπνων μετρητών» στα νοικοκυριά για τον υπολογισμό της
κατανάλωσης ενέργειας και ζητά περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση
στους λογαριασμούς ηλεκτρικού και φυσικού αερίου, που θα πρέπει να βασίζονται
στην πραγματική κατανάλωση και να εκδίδονται σε μηνιαία βάση ή κάθε δύο μήνες
στην περίπτωση του φυσικού αερίου.

Προτείνονται   ακόμη μέτρα για την προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας, καθώς και μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας από τις εθνικές
εταιρείες κοινής ωφελείας τουλάχιστον κατά 1,5% του κύκλου εργασιών τους ανά
έτος.  Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Καθηγητής Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας,Έρευνας και Ενέργειας του Ευρ. Κοινοβουλίου, συμμετείχε στη διαμόρφωση του
τελικού σχεδίου έκθεσης με σειρά τροπολογιών, με τις οποίες ζητά, μεταξύ άλλων,
τη χρήση έξυπνων μετρητών, την αξιολόγηση από την Ευρ. Επιτροπή το 2013- δηλαδή
ένα χρόνο νωρίτερα από αυτό που είχε αρχικά προτείνει η Ευρ. Επιτροπή- της
προόδου που έχει σημειωθεί από τα Κράτη Μέλη σχετικά με την επίτευξη των
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης και την απλοποίηση της αδειοδότησης μικρών
μονάδων συμπαραγωγής από οικιακούς καταναλωτές.

 

Μετά το πέρας των  ψηφοφοριών, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής έκανε τις εξής δηλώσεις:

«Η ΕΕ   έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη 20% εξοικονόμησης  πρωτογενούς ενέργειας μέχρι το 2020 που όμως χωρίς τη λήψη άμεσων μέτρων  δε θα επιτευχθεί. Το μήνυμα που  δίνει το Ευρωκοινοβούλιο με την έκθεση που ψηφίσαμε είναι ξεκάθαρο: Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι   ένας από τους πιο αποτελεσματικούς, γρήγορους και οικονομικούς τρόπους για να  μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να μειωθούν οι ενεργειακές μας ανάγκες
και ταυτόχρονα να ενισχυθούν η οικονομία και η ανταγωνιστικότητά μας και να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα παραμείνουν στην ΕΕ.

Η Επιτροπή μας  ενέκρινε τους δεσμευτικούς στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, ωστόσο δίνει στα
Κράτη Μέλη την ευελιξία να αποφασίσουν αυτά, με βάση τις ιδιαιτερότητές τους,
για τους τρόπους, με τους οποίους οι στόχοι θα επιτευχθούν.Οφείλουμε να
επιταχύνουμε τις προσπάθειες για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους
τομείς της οικονομίας μας».

 

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!