Εκσυγχρονισμός και καλύτερη διασυνοριακή διασύνδεση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων

Σε  τρεις ενεργειακούς «διαδρόμους προτεραιότητας» συμμετέχει η Ελλάδα.
Δηλώσεις του Ευρωβουλευτή της ΝΔ Καθηγητή   Ιωάννη Α. Τσουκαλά

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία το σχέδιο έκθεσης που αφορά στις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές
ενεργειακές υποδομές και αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη διασυνοριακή διασύνδεση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων.

Η  πρόταση καθορίζει τους κανόνες για την έγκαιρη ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα  των διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων με στόχο την καλύτερη λειτουργία της  εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την εγγύηση ασφάλειας εφοδιασμού, την προώθηση  ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την περαιτέρω  διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων.

Η Έκθεση προσδιορίζει εννέα γεωγραφικούς διαδρόμους προτεραιότητας και τρεις θεματικές ζώνες
προτεραιότητας, καθορίζει κανόνες προσδιορισμού των έργων κοινού συμφέροντος (ΕΚΣ) και ορίζει, σε κάθε κράτος μέλος, μία και μοναδική αρχή για την εποπτεία  και την επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών για τα ΕΚΣ. Προτείνει, επίσης, η αξιολόγηση των ΕΚΣ να γίνεται με βάση μια ανάλυση κόστους-οφέλους, παρέχει κίνητρα για έργα υψηλότερου επιχειρηματικού κινδύνου και καθορίζει κριτήρια επιλεξιμότητας για την οικονομική συνδρομή της Ένωσης.

Από τους προτεινόμενους  διαδρόμους προτεραιότητας η Ελλάδα συμμετέχει σε τρείς· σε έναν διάδρομο προτεραιότητας για την ηλεκτρική ενέργεια- τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά– Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East Electricity»)- και σε δύο διαδρόμους προτεραιότητας για το φυσικό αέριο- το νότιο διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου («SGC») και τις διασυνδέσεις αερίου Βορρά–Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East Gas»).

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Καθηγητής Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρ. Κοινοβουλίου, συμμετείχε στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου
έκθεσης με σειρά προτάσεών του που έγιναν αποδεκτές, με τις οποίες ζητά, μεταξύ
άλλων:
διαφοροποίηση όχι μόνο των πηγών ενέργειας, αλλά και  των διαδρομών και των προμηθευτών

άρση της ενεργειακής απομόνωσης των  απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών

να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ έργων που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των ίδιων διαδρόμων προτεραιότητας ιδίως όσον αφορά την επιλεξιμότητα των έργων για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

η ανάλυση κόστους-οφέλους και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία να συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας των έργων

σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης των έργων να υπάρχει πληρέστερη και πιο διαφανής ενημέρωση για  τα αίτια, ιδίως σε περίπτωση έλλειψης χρηματοδότησης

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, ο κ. Τσουκαλάς έκανε τις εξής δηλώσεις: «Η
πρόταση που υπερψηφίσαμε αποτελεί μια θετική και σημαντική πρωτοβουλία στον τομέα της ενέργειας διότι αποβλέπει στην επίσπευση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και  κλιματικής πολιτικής της ΕΕ.

Σήμερα η ΕΕ βασίζεται σε ένα παρωχημένο και κακώς διασυνδεδεμένο δίκτυο ενεργειακών υποδομών που όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή μας ασφάλεια αλλά δυσχεραίνει και την επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050.

Οι επενδυτικές ανάγκες σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου εκτιμώνται στα 200 δισ. ευρώ μέχρι το 2020, αλλά οι εξαιρετικά μακροχρόνιες διαδικασίες αδειοδότησης ενεργειακών υποδομών που ισχύουν σήμερα -κατά μέσο όρο 12 χρόνια- καθώς και η έλλειψη επαρκών χρηματοδοτικών μέσων, μπλοκάρουν συχνά τα έργα και αποθαρρύνουν τους επενδυτές.

Απαιτείται, λοιπόν, μια νέα πολιτική για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών με ριζικές αλλαγές, καινοτόμες λύσεις και σημαντικές επενδύσεις που θα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πρέπει και στην Ελλάδα να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ενεργειακός τομέας μπορεί να γίνει ισχυρότατος μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο και να προχωρήσουμε στις απαραίτητες επενδύσεις που θα ενισχύσουν την θέση της χώρας στον Ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, ανακτώντας το χαμένο έδαφος των τελευταίων τριών ετών».

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!