Οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής για βιοποικιλότητα, Natura και το LIFE - IP 4 NATURA

Στρατηγική χαρακτηρίζει η Περιφέρεια Αττικής τη δέσμευσή της για διατήρηση της βιοποικιλότητας και του δικτύου Natura 2000, το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, και τη συμμετοχή της, ως εταίρου, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE – IP 4 NATURA. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, τα οικοσυστήματα υποστηρίζουν όλη την ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα. «Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ευημερίας, αλλά και για τη μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Τα οφέλη που παρέχουν τα οικοσυστήματα περιλαμβάνουν: τροφή, νερό, ξυλεία, καθαρό αέρα, εδαφογένεση και επικονίαση, ρυθμίζουν το κλίμα, τις πλημμύρες, κ.ά», προσθέτει.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, η απώλεια των υπηρεσιών που παρέχονται από τα φυσικά οικοσυστήματα θα απαιτήσει δαπανηρές εναλλακτικές λύσεις. «Η επένδυση στο φυσικό κεφάλαιο θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην εξοικονόμηση χρημάτων, είναι δε σημαντική για την ευημερία και τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή μας. Απαιτείται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των αποφασιζόντων και του κοινού γενικότερα όσον αφορά την οικονομική αξία των προϊόντων και υπηρεσιών οικοσυστήματος. Αν δεν δράσουμε τώρα για να σταματήσουμε την επιδείνωση της κατάστασης, η ανθρωπότητα θα κληθεί να πληρώσει βαρύ τίμημα στο μέλλον», συμπληρώνει και συνεχίζει:

«Η Περιφέρεια Αττικής αναγνωρίζοντας τις πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήματα από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες ενεργεί για τη διατήρηση και αποκατάστασή τους και μαζί με αυτά διαφυλάσσει και τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη που παρέχουν.

» Συμμετέχει και εκπονεί προγράμματα και δράσεις με άξονα την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Αττικής.

» Οι πάνω από 100 υγρότοποι της Αττικής σε συνδυασμό με τις περιοχές Natura 2000 διαμορφώνουν ένα δίκτυο βιοποικιλότητας με οικοσυστημικές υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.

» Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν υλοποιηθεί δράσεις και προγράμματα για την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή, μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού South East Europe και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

» Ειδικά για τη συμμετοχή μας για την επανεκκίνηση του Natura, σημαντικό ρόλο έπαιξε η εκπόνηση με ίδιους πόρους, της "Επιστημονικής τεκμηρίωσης για την κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που έχουν χαρακτηριστεί NATURA 2000", το οποίο έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα στο εθνικό σχέδιο δράσεων προτεραιότητας για τις περιοχές Natura 2000 και αφορά 14 περιοχές στην Αττική.

» Το πρόγραμμα LIFE – IP 4 NATURA: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα», το οποίο ξεκίνησε φέτος και συμμετέχουμε, είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια (8 χρόνια) και χρηματοδότηση πρόγραμμα (17 εκ. ευρώ) που έχει λάβει ποτέ η χώρα.

» Για πρώτη φορά, ενσωματώνονται συνεκτικά, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, δράσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των παραμέτρων που σχετίζονται με την προστασία της φύσης: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, επιστημονική γνώση.

» Η έγκριση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του LIFE – IP 4 NATURA, συνιστά αναγνώριση της ισχυρής δέσμευσης που αναλαμβάνει η Ελλάδα, μέσω του συγκεκριμένου έργου, ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της αναφορικά με τη λειτουργία του Δικτύου NATURA 2000».

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, σκοπός του LIFE – IP 4 NATURA είναι να ενισχύσει συνολικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση. Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη και συντονισμένη πρωτοβουλία για την υλοποίηση του πλαισίου δράσεων προτεραιότητας της χώρας για το Δίκτυο NATURA 2000 σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων,
  • στην ολοκληρωμένη διαχείριση του Δικτύου NATURA 2000,
  • στην ενδυνάμωση των αρχών και υπηρεσιών που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση,
  • στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων,
  • στην ευρεία ενημέρωση του ελληνικού κοινού αναφορικά με το Δίκτυο NATURA 2000 και τη σημασία του
  • στη συμμετοχή των πολιτών και την υιοθέτηση νοοτροπιών και συμπεριφορών θετικών απέναντι στις περιοχές NATURA,
  • στην κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων για την επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τη φύση στην Ελλάδα.

Στην Περιφέρεια Αττικής θα γίνει επίσης πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και θα καταγραφούν οι οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Φωτογραφία: Ψήφτα Τροιζηνίας, μία από τις τρεις λιμνοθάλασσες της Αττικής / Πηγή: Kathimerini.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση