Παραγωγή, χρήση και κατανάλωση ανανεώσιμης-καθαρής ενέργειας

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και ποικίλα οφέλη στη χώρα μας σε διάφορους τομείς υψηλού κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Αποσπάσματα της ομιλίας του Υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη στην ημεριδα του ΚΑΠΕ για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Tο ΥΠΕΚΑ δραστηριοποιείται σε δύο θεματικές ενότητες, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 23.000.000 ευρώ. Η πρώτη αφορά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση χερσαίων και θαλασσίων υδάτων και η δεύτερη στη θεματική περιοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι ΑΠΕ αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για το Πρόγραμμα, συνάδοντας πλήρως με την πολιτική, τις προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες έχει έγκαιρα εκφράσει και εμφατικά προκρίνει το ΥΠΕΚΑ.

Οι προτεραιότητες μας κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος ήταν και παραμένουν:
• Η μείωση του ενεργειακού κόστους, με υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων από ΑΠΕ στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατά συνέπεια η μείωση των δαπανών στον δημόσιο τομέα, πρωταρχικό ζητούμενο στις τωρινές οικονομικές συνθήκες.
• Οι προβλεπόμενες εφαρμογές και έργα να συμβάλουν στην εξοικείωση των τοπικών κοινωνιών, και ιδιαίτερα των ευαίσθητων και κρίσιμων ομάδων πληθυσμού, με τις τεχνολογίες ΑΠΕ (π.χ. μαθητές, φοιτητές, κλπ).
• Τα σχεδιαζόμενα έργα να ενισχύουν, εμμέσως, την επιχειρηματικότητα και τονώνουν την απασχόληση, κυρίως των νέων και των επιστημόνων, σε τοπικό επίπεδο.
Η συγκεκριμένη θεματική περιοχή είναι συνολικού προϋπολογισμού περίπου 12.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ κατά 85% και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι Διαχειριστής του Προγράμματος είναι το ΚΑΠΕ, για το οποίο επανειλημμένα έχω εκφράσει την εκτίμηση μου, για το έργο και τη δεδηλωμένη συμβολή του, εδώ και πολλά χρόνια, στις εθνικές προσπάθειες. Το ΚΑΠΕ αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014,αποφέροντας απτά και μετρήσιμα οφέλη στην οικονομία και την κοινωνία.
Η επίτευξη των στόχων «20-20-20» που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με έτος ορόσημο το 2020, έχει δημιουργήσει και δημιουργεί μία σειρά από εξαιρετικά σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Εμείς καλούμαστε να τις διαχειριστούμε κατάλληλα και πάνω από όλα να τις εκμεταλλευτούμε για να επιτύχουμε το όραμα της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης. Για να αναζητήσουμε σύγχρονες και καινοτόμους λύσεις, οι οποίες θα δημιουργούν ευκαιρίες, θα σηματοδοτούν το δρόμο για την έξοδο από την οικονομική κρίση και την ύφεση. Ο τομέας των πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών παρέχει όλα τα εχέγγυα για την πραγματοποίηση νέων, κινητήριων και ζωογόνων επενδύσεων, που θα στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι η αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας είναι και πρέπει να είναι πλήρως συνυφασμένη με την ενέργεια, που δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο πρέπει να υιοθετήσει και να ακολουθήσει η χώρα μας. Παραμένει συνεπώς ακέραιη και αταλάντευτη η στρατηγική μας προσήλωση για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων, έχοντας ως προμετωπίδα όλων των προσπαθειών και ενεργειών μας την αξιοποίηση του μεγάλου εγχώριου δυναμικού σε ΑΠΕ.
Το Πρόγραμμα έχει ως απώτερο στόχο την περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ και ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα, επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των ΑΠΕ.
Με την υλοποίηση των πιλοτικών αυτών έργων προωθούμε την παραγωγή, χρήση και κατανάλωση ανανεώσιμης-καθαρής ενέργειας σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών. Βοηθάμε τις τοπικές κοινωνίες να εξοικειωθούν με τη λογική και τις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης να διαφοροποιήσουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν και χρησιμοποιούν την ενέργεια. 7.000MWh κάθε χρόνο, που τώρα παράγονται από συμβατικές, ρυπογόνους μορφές θα προέρχονται πλέον από ενέργεια ανανεώσιμη. Αυτό σημαίνει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 5.000 τόνους το χρόνο. Επιπλέον, τα έργα αυτά υλοποιούμενα σε κτίρια, χώρους και εγκαταστάσεις του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου συμφέροντος, συνεισφέρουν στην ενεργειακή αναβάθμιση τους και θα λειτουργήσουν ως «έργα φάροι» σε ένα τομέα στον οποίο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, στο πλαίσιο άλλωστε των θεσμικών μας δεσμεύσεων.

Στα πρόσθετα οφέλη του προγράμματος συγκαταλέγεται και η συνεισφορά του στην ισόρροπη ανάπτυξη, που δημιουργεί δυνατότητες και ανοίγει νέες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική επιχειρηματική δράση και οικονομία. Συγκεκριμένα, η πραγματοποίηση επιδεικτικών και εμβληματικών έργων και παρεμβάσεων ΑΠΕ ενισχύει την αποκεντρωμένη ανάπτυξη, οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και είναι προς όφελος όλων των ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ομάδων. Στο ζήτημα της μείωσης της ανεργίας θα ήθελα να σταθώ περισσότερο, καθώς η λογική του Προγράμματος είναι να εμπλακεί και να αξιοποιηθεί το εργατικό και στελεχιακό δυναμικό των τοπικών «κοινοτήτων» και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στους νέους επιστήμονες και επαγγελματίες.

Για την επιτυχή έκβαση του Προγράμματος και την εκμετάλλευση κάθε προσφερόμενου οικονομικού πόρου, θα πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους Φορείς Υλοποίησης (δηλαδή, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργούν εντός των ελληνικών γεωγραφικών συνόρων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος) αξιόλογες προτάσεις, προσεκτικά προετοιμασμένες και τεκμηριωμένες. Το ΚΑΠΕ, που θα διαχειριστεί το πρόγραμμα, διαθέτει εξειδικευμένα και άριστα καταρτισμένα στελέχη και πολυετή εμπειρία σε τέτοια έργα.

Σημαντική προσφορά του Προγράμματος στην ανάπτυξη διμερών σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ της Ελλάδας και των δοτριών χωρών της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, κάτι το οποίο αποτελεί και την αφορμή και έναν από τους βασικούς στόχους της σημερινής ημερίδας. Η ενίσχυση τέτοιων σχέσεων, δεσμών και δικτύωσης δεν μπορεί παρά να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τη χώρα μας, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και χρήσιμων εμπειριών των κρατών αυτών σε θέματα ΑΠΕ.

Έχω μιλήσει επανειλημμένα για τη σημασία που αποδίδομε στο θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οι συνδυασμένες δράσεις ΑΠΕ και Εξοικονόμησης αποτελούν σήμερα την πλέον ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση στο ζήτημα της ενέργειας. Γιατί στοιχίζει σαφώς λιγότερο να εξοικονομήσεις μια KWh από το να την παραγάγεις. Στο επόμενο πρόγραμμα του ΕΟΧ ευελπιστούμε ότι θα προβλεφθούν τέτοιου είδους συνδυαστικές δράσεις.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!