Πιλοτικά σχέδια για αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Τσαυτάρη η Κοινή Υπουργική Απόφαση και η Ανοιχτή Πρόσκληση  για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 3.5 του ΕΠΑΛ 2007-2013 «Πιλοτικά Σχέδια». Στόχος του Μέτρου είναι η  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, η αύξηση της ποιότητας και αξίας των αλιευτικών προϊόντων και η απόκτηση και διάδοση νέων στον τομέα αυτό.

Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις, οι οποίες μπορούν:

να δοκιμάζουν, υπό σχεδόν πραγματικές συνθήκες του κλάδου παραγωγής, την τεχνική ή οικονομική βιωσιμότητα μιας καινοτόμου τεχνολογίας με στόχο την απόκτηση και την διάδοση τεχνικών ή οικονομικών γνώσεων για τη δοκιμαζόμενη τεχνολογία να καθιστούν δυνατή τη διενέργεια δοκιμών σχεδίων διαχείρισης και σχεδίων κατανομής της αλιευτικής προσπάθειας, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτείται, του καθορισμού ζωνών απαγόρευσης της αλιείας, προκειμένου να αξιολογηθούν οι βιολογικές και οι οικονομικές συνέπειες του και του πειραματικού εμπλουτισμού των αποθεμάτων

να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν μεθόδους για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των εργαλείων, τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, των απορρίψεων ή των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ιδίως δε στο θαλάσσιο βυθό

να δοκιμάζουν  εναλλακτικούς τύπους  τεχνικών διαχείρισης της αλιείας

να δοκιμάζουν τεχνικές βελτιώσεις με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σκαφών, κινητήρων, εξοπλισμού ή αλιευτικών εργαλείων, καθώς και τη μείωση των εκπομπών και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος,

να προωθούν καινοτομία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, με γνώμονα την ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών και πρακτικών.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι επιστημονικοί και τεχνολογικοί φορείς, καθώς και συμπράξεις μεταξύ επιστημονικών και τεχνολογικών φορέων, με επιχειρήσεις, αναγνωρισμένες επαγγελματικές οργανώσεις κ.α Ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στα 3.000.000 € και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Ε.Τ.Α).Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:«Στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και των μέτρων που προωθούμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, ενεργοποιούμε σήμερα το Μέτρο για τα Πιλοτικά Σχέδια του ΕΠΑΛ 2007-2013. Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» μπορεί να επιτευχθεί, μόνο μέσα από τη σύμπραξη των ενδιαφερόμενων φορέων και την προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Τα καινοτόμα σχέδια που θα υλοποιηθούν μέσα από το Μέτρο των Πιλοτικών Σχεδίων του ΕΠΑΛ, θα βοηθήσουν σημαντικά και άμεσα τους αλιείς και τους υδατοκαλλιεργητές μας. Εκμεταλλευόμαστε ορθολογικά το κάθε ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, στοχεύοντας σε μια βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, φιλικότερων προς το περιβάλλον. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος των αλιέων, την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών και τη διασφάλιση ποιοτικών και βιώσιμα διαχειριζόμενων αλιευτικών προϊόντων για τις επερχόμενες γενεές».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!