Προϋπολογισμός ΕΕ: Αύξηση πόρων για το LIFE κατά 60% θέλει η Κομισιόν

Με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021–2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί κατά περίπου 60% η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE, του ενωσιακού προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Για το πρόγραμμα LIFE, η Επιτροπή προτείνει μια από τις μεγαλύτερες αναλογικά αυξήσεις μεταξύ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, με προϋπολογισμό ύψους 5,45 δισ. ευρώ για την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027*. Η Επιτροπή έχει ενσωματώσει δράσεις για το κλίμα σε όλα τα μεγάλα προγράμματα δαπανών της ΕΕ, και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενέργεια, τις μεταφορές, την έρευνα και την καινοτομία, την κοινή γεωργική πολιτική αλλά και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, ούτως ώστε ο προϋπολογισμός της ΕΕ να αποτελέσει κινητήριο παράγοντα για τη βιωσιμότητα. Προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία του Παρισιού και οι δεσμεύσεις για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή προτίθεται να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους στη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, ορίζοντας ότι τουλάχιστον το 25% των δαπανών της ΕΕ θα πρέπει να κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς.

Ο κ. Καρμένου Βέλα, επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Η ΕΕ έχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δράση για το κλίμα, και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στις δαπάνες μας. Αυξάνοντας τη χρηματοδότηση, μπορούμε να ενισχύσουμε το πρόγραμμα LIFE ώστε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ταχύτερη μετάβαση σε μια οικονομία καθαρή, με υψηλή ενεργειακή απόδοση, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή – κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή Juncker».

Ο κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, πρόσθεσε: «Ένα ισχυρότερο πρόγραμμα LIFE θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση των επενδύσεων σε δράσεις για το κλίμα και σε καθαρές μορφές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Συνεχίζοντας να υποστηρίζει έργα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το πρόγραμμα LIFE θα συνεχίσει επίσης να βοηθά την ΕΕ να πετύχει τους στόχους της για το κλίμα και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών».

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος LIFE είναι:

  • Αυξημένη εστίαση στις καθαρές μορφές ενέργειας: Ένας από τους κυριότερους στόχους του νέου προγράμματος LIFE είναι η προσέλκυση επενδύσεων και η υποστήριξη δραστηριοτήτων επικεντρωμένων στην ενεργειακή απόδοση, ιδίως στις περιοχές της Ευρώπης που υστερούν ως προς τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.
  • Αυξημένη εστίαση στη φύση και τη βιοποικιλότητα: Το νέο πρόγραμμα LIFE θα υποστηρίζει έργα που προάγουν τις βέλτιστες πρακτικές στη φύση και τη βιοποικιλότητα, καθώς και νέα ειδικά «στρατηγικά έργα για τη φύση» για όλα τα κράτη μέλη, ώστε να στηριχθεί η ενσωμάτωση σκοπών σχετικών με πολιτικές για τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, και να επιτυγχάνεται πιο συνεπής προσέγγιση στους διάφορους τομείς·
  • Συνέχιση της υποστήριξης της κυκλικής οικονομίας και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής: Το νέο πρόγραμμα θα συνεχίσει να υποστηρίζει σημαντικούς σκοπούς πολιτικής της ΕΕ, όπως τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, την εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής του 2030 για την ενέργεια και το κλίμα, και την τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.
  • Απλή και ευέλικτη προσέγγιση: Το νέο πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι απλούστερο και πιο ευέλικτο και να να προσφέρει ευρύτερη γεωγραφική πρόσβαση. Θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων τρόπων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων. Θα εξασφαλίσει επίσης αρκετή ευελιξία ώστε να καλυφθούν οι νέες και κρίσιμες προτεραιότητες που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις του είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα στην πράξη το συντομότερο δυνατόν.

Καθυστερήσεις σαν εκείνες που σημειώθηκαν στην αρχή της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014–2020 θα σήμαιναν ότι τα έργα δεν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν έγκαιρα και ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες δεν θα λάβουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού για τους πολίτες τους, για τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων τους ή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014–2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Γενικές πληροφορίες

Το πρόγραμμα LIFE ξεκίνησε το 1992 και αποτελεί μία από τις αιχμές της χρηματοδότησης της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα. Έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 4.500 έργα, συνεισφέροντας 5,9 δισ. ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος και σε δράσεις για το κλίμα. Το τρέχον πρόγραμμα LIFE, με προϋπολογισμό 3,5 δισ. ευρώ, ξεκίνησε το 2014 και θα διαρκέσει μέχρι το 2020.

Το LIFE έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή σημαντικών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για το περιβάλλον, όπως οι οδηγίες για τους οικότοπους και για τα πτηνά. Η πρόταση για το νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 βασίζεται στα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος, καθώς και σε εκτίμηση επιπτώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Το ενημερωτικό δελτίο και η πρόταση νομοθετικής πράξης είναι διαθέσιμα εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα LIFE παρέχονται εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον παρέχονται εδώ

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση