Προκήρυξη για τη γεωθερμία από τον δήμο Νέστου

Ο Δήμος Νέστου εκτέλεσε το έργο «Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, Θεματική Προτεραιότητα 42, Κατηγορία Πράξης 42.02, όπως γνωστοποίησε η δημοτική αρχή.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τη διαχείριση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού έχει ο Δήμος Νέστου από το 2007 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3175/2003. Το εκτελεσθέν έργο, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, περιλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την εξαγωγή θερμικής ενέργειας από το γεωθερμικό πεδίο, καθώς και την κατασκευή συνδεόμενου δικτύου τηλεθέρμανσης, ώστε να προμηθεύει θερμική ενέργεια για γεωργικούς σκοπούς (μεταξύ άλλων δυναμικές καλλιέργειες, λειτουργία θερμοκηπίων, καλλιέργεια πρώιμων λαχανικών και φρούτων, αποξήρανση προϊόντων γεωργίας).

Με την παρούσα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Δήμος Νέστου δηλώνει τη δυνατότητά του να παράσχει τη θερμότητα μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης στους γεωργούς της περιοχής για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών και μέχρις εξαντλήσεως των δυνατοτήτων που παρέχει η εκτελεσθείσα υποδομή. Η θερμική ενέργεια θα χρεώνεται από την ημέρα σύνδεσης των χρηστών στο έργο και θα επιβάλλεται πάγιο τέλος σύνδεσης για κάθε σύνδεση στην υποδομή. Η τιμή ορίζεται στα 17 ευρώ/MWh. Βάση της υπ. Αριθ. S. A 34918 (2012/Ν) έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Αξιοποίηση του Γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου».

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται μέχρι την 21η -3-2016 να υποβάλλουν πρωτοκολλημένο φάκελο που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Νέστου και στον οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατ' ελάχιστο:

1) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου καταναλωτή θερμικής ενέργειας. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος νομικού προσώπου πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα αυτού.

2) Τίτλους από τους οποίους προκύπτει η κυριότητα, νομή ή και χρήση γεωργικών ακινήτων του ενδιαφερόμενου επί του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού.

3) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή της επένδυσης ή της καλλιέργειας που προτίθεται να εγκαταστήσει.

4) Δεσμευτικό προσδιορισμό της αιτούμενης κατανάλωσης θερμικής ενέργειας.

5) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεσμεύεται να κατασκευάσει άμεσα την υποδομή υποδοχής του ζεστού νερού στο ακίνητο του οποίου έχει την κυριότητα, νομή ή κατοχή.

Μετά την 21η Μαρτίου και κατόπιν της εκτίμησης των φακέλων που θα υποβληθούν και της συνολικής εικόνας των ενδιαφερομένων, ο Δήμος θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους για την αξιολόγηση και αφού τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση των αιτήσεων για τη ζήτηση θερμικής ενέργειας θα προβεί στην υπογραφή των συμβάσεων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση