ΥΠΕΝ: Ομάδα εργασίας για την «εις βάθος» εξέταση της χώρας στα ενεργειακά

Με απόφασή του, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρεί στη σύσταση Ομάδας Εργασίας, για την Εις Βάθος Εξέταση της Χώρας (IDR) στον τομέα Ενέργειας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας προς τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ/IEA).

Πιο αναλυτικά, Πρόεδρος της ομάδας θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, κ. Μιχαήλ Βερροιόπουλος.

Το έργο της Ομάδας αφορά: Την εκπόνηση κειμένων και τη σύνταξη εισηγήσεων με σκοπό την αποτύπωση του πλαισίου ενεργειακής πολιτικής και σχεδιασμού για την υποστήριξη της Εις Βάθος Εξέτασης της χώρας που διεξάγεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ) καθώς και την υποβοήθηση της σύνταξης της σχετικής Έκθεσης για τον τομέα Ενέργεια της Ελλάδας.

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας μπορεί να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, εκπρόσωποι άλλων φορέων ή/και οργανισμών, καθώς και εμπειρογνώμονες ανάλογα και με το εκάστοτε θεματικό αντικείμενό της. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες θα συντάσσουν γραπτές προτάσεις με βάση τις προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στον ΔΟΕ. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ομάδας Εργασίας δύνανται προσκαλούμενα να παρακολουθούν τις εργασίες/συνεδριάσεις παράλληλα και ταυτόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη, δε λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση