Χρηματοδότηση των Περιοχών NATURA 2000

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας μας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014, σεμινάριο για την αλληλοενημέρωση συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δυνατότητες χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000.

Το σεμινάριο με θέμα τη Χρηματοδότηση των περιοχών NATURA 2000, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βαρύτητα, η οποία καταδεικνύεται από τη διοργάνωσή του με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο συγκεκριμένου έργου που υλοποιεί το WWF Ελλάς. Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι πολλών υπηρεσιών και φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους για το μέλλον της χρηματοδότησης των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Στο χαιρετισμό που απέστειλε ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η χρονική συγκυρία πραγματοποίησης του σεμιναρίου για τη χρηματοδότηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, συμπίπτει με την κορύφωση μιας σειράς στρατηγικών πρωτοβουλιών μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της πατρίδας μας (Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και 5ετές Σχέδιο δράσης, έναρξη διαλόγου για την οργάνωση ενός  λειτουργικού και  βιώσιμου Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000).

Ως εκ τούτου, θεωρώ τη συμβολή του σεμιναρίου αυτού ιδιαίτερα σημαντική και χρήσιμη σε επίπεδο προτάσεων και συμπερασμάτων για τη σχεδιαζόμενη και την υλοποιούμενη πολιτική του ΥΠΕΚΑ για τις προστατευόμενες περιοχές.

Το ΥΠΕΚΑ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να υπάρξει κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 τόσο μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων για το Δίκτυο Natura 2000, όσο και μεγαλύτερη αποδοτικότητα των υλοποιούμενων δράσεων σε σχέση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιολογική Ποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, προχώρησε το Δεκέμβριο 2013 στη συμβασιοποίηση μελέτης με τίτλο: «Κατάρτιση πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για χρηματοδότηση στις περιοχές Natura 2000 την περίοδο 2014-2020».

Η ολοκλήρωση της μελέτης αυτής αναμένεται εντός του 1ου εξαμήνου 2014.

Πρόκειται για το Εθνικό Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας που ταυτόχρονα:

  • αποτελεί εργαλείο σχεδιασμού υλοποίησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων για μέτρα αποτελεσματικής διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης των περιοχών Natura 2000,
  • θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασικό εργαλείο αξιολόγησης των προτάσεων της χώρας μας για χρηματοδότηση στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο,
  • αποτελεί το κεντρικό σχεδιαστικό εργαλείο για το συντονισμό των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων για το φυσικό περιβάλλον σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα και συνοχή τους.

 

Η βαρύτητα την οποία δίνω στην εκπόνηση ενός υψηλού επιπέδου Εθνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας εδράζεται στην πεποίθησή μου ότι: στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες η διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει συνιστώσα για την αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!